Sometimes it feels like Bob Dylan says: "I practice a faith that's long been abandoned, ain't no altars on this long and lonesome road"

Translate this website

Visitors to this website today: 77Total number of visitors to this website: 677382
Welcome to the website of Kees de Graaf
Kees de Graaf keesdegraaf.com
 

Van die dag en dat uur weet niemand, ook de Zoon niet....

Van die dag en dat uur weet niemand, ook de Zoon niet…….

Dylan: ‘He unleashes his power at an unknown hour that no one knows’.

In mijn vorige weblog verteld ik iets over de Amerikaanse dominee Harold Camping (89) die voorspelde dat de dag van het laatste oordeel zou aanbreken op 21 mei jl. De krant de Oakland Tribune heeft afgelopen donderdag gemeld dat Harold Camping een beroerte heeft gehad en inmiddels in het ziekenhuis is opgenomen. De radiozender van Camping besteedde de afgelopen 7 jaar meer dan 70 miljoen Euro om de aankondiging van de dags des oordeels op 21 mei jl. te verspreiden. Hoewel hij ‘Mea culpa’ heeft beleden is hij desondanks met een nieuwe datum gekomen, nl. 21 oktober a.s.

In onze vorige weblog stelden we dat niemand de dag en het uur van de wederkomst van Jezus weet, ook de Zoon van God zelf niet, alleen de Vader. Waar het ons nu om gaat is dat de tekst waar we de vorige keer naar verwezen nogal wat vragen oproept. Daar willen we nu wat nader op ingaan. Het gaat om deze tekst die we vinden in o.a. Marcus 13:32: ‘Niemand weet wanneer die dag of dat moment zal aanbreken, de engelen in de hemel niet en de Zoon niet, alleen de Vader’.

Voor stromingen die de Godheid van Christus ontkennen (o.a. de Jehova getuigen) is dit geen moeilijke tekst. Men zegt: ‘Zie je wel, Christus is geen God. Want God is alwetend. Hij weet niet alleen alles uit het verleden en heden maar ook alles wat er in de toekomst zal gaan gebeuren. De Zoon weet niet van de dag en het uur van de wederkomst, dus staat Hij niet op dezelfde goddelijke hoogte als God de Vader’.

Toch geloven we dat deze vlieger van de Jehova getuigen e.a. niet opgaat. Laat het volgende voorbeeld dat duidelijk maken. Stel je hebt twee directeuren die samen een onderneming runnen. Ze hebben in de onderneming beiden even veel kapitaal ingebracht en hebben evenveel zeggenschap. Ze zijn voor de volle 100% elkaars gelijken. Ze spreken af dat de ene directeur zich zal bezig houden met de financiën en de administratie en de andere directeur met de verkoop en PR activiteiten. Ze hebben ook het volgende afgesproken: De directeur die verantwoordelijk is voor de PR activiteiten is geheel vrij om een reclame campagne te starten op een dag en een tijdstip dat hij zelf uitkiest. Om het verassingseffect veilig te stellen spreken ze af dat alleen de ene directeur het tijdstip kent waarop de campagne begint. De andere directeur weet daar niets van. Is die andere directeur daardoor nu de mindere geworden omdat hij dat tijdstip niet kent? Welnee, ze blijven volkomen elkaars gelijken. Ze handelen alleen volgens afspraak.

Zo hebben de Vader en de Zoon en de Heilige Geest ook afspraken gemaakt. Je zou haast zeggen een soort van taak verdeling. Bijv. Afspraken hoe de mens uit de zonde verlost zou gaan worden. Volgens het dogma van de ‘Vrederaad’ (Pactum salutis) hebben Vader Zoon en Geest deze afspraken al gemaakt vóór de grondlegging van de wereld. (Zie o.a. Matteüs 13:35; 25:34, Efeziërs 1:4,5 ). We gaan daar in detail nu niet verder op in.

Eén van die afspraken was dat de Eeuwige Zoon van God mens zou worden. Dit terwijl Hijzelf God is. Hij heeft zich ‘ontledigd’ (zie Filippenzen 2:7 e.v.). Dat betekent: Hij hield niet vast aan Zijn gelijkheid aan God, maar Hij deed er geheel vrijwillig afstand van. Hij nam de gestalte van een slaaf aan en werd gelijk aan een mens. Als mens heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood van het kruis. Je zou dit kunnen aanduiden met een woord dat vandaag een beetje uit de mode is: het ’ambt’ van Christus. Een ambt is altijd een officiële aanstelling voor een bepaalde taak.

Binnen het kader van die taak – dat ambt – is Christus, als gezondene van de Vader, geheel afhankelijk van de Vader boven. De evangeliën zijn vol van een biddende en gehoorzame Zoon, die in alles opziet naar Vader boven en Zich geheel aan Vader onderwerpt. De Jehova getuigen e.a. gebruiken de vele teksten, die daarvan getuigen, om af te dingen op de Godheid van Christus. Maar men realiseert zich niet dat die gehoorzaamheid en onderwerping van Christus, binnen de kaders valt van de gemaakte afspraken. Ook het feit dat de Zoon niet weet van het tijdstip van Zijn eigen wederkomst valt binnen deze kaders. Maar dit hoeft niets af te doen van Zijn goddelijke natuur.
E.P. Gould heeft geen ongelijk wanneer hij stelt dat het spreken van Jezus op dit punt afhankelijk is van Gods inspiratie en geen eigen bron heeft in Zijn Goddelijke natuur.

We gaan nog even terug naar het voorbeeld van de twee directeuren. De directeuren hebben een afspraak gemaakt dat ze niet alles van elkaar hoeven te weten. Maar de directeuren blijven wel elkaars gelijken. In ons voorbeeld is het echter zo dat het gaat om twee directeuren met gescheiden bevoegdheden. Het ‘probleem’ bij de Zoon van God is echter dat Zijn Goddelijke en Zijn menselijke natuur geen twee personen zijn. Integendeel. Zijn Goddelijke natuur en Zijn menselijke natuur vormen samen de ene persoon van de Zoon van God. Dat maakt het erg lastig om de precieze verhouding tussen zijn Goddelijke en menselijke natuur in kaart te brengen. Daar zijn al veel pogingen toe ondernomen. Maar niemand is daar ooit in geslaagd en daar zal ook niemand in slagen. Het is en blijft een groot mysterie.

Hetzelfde kan gezegd worden van de Drie-eenheid. Het woord Drie-eenheid komt in de Bijbel niet voor. Het concept van de Drie-eenheid van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest is een conclusie die de gelovige Bijbellezer trekt als hij alle gegevens over de Vader en de Zoon en de Heilige Geest naast elkaar legt. Maar het is en blijft een groot mysterie. Binnen dat kader is het gemakkelijker om te formuleren hoe de Drie-eenheid niet in elkaar steekt dan om aan te geven hoe het wel in elkaar steekt.

Zo is het ook als het gaat over de verhouding tussen de Goddelijke en menselijke natuur in de ene persoon van Christus. Ook hier heeft de kerk alleen op formule kunnen brengen hoe de verhouding tussen de beide naturen van Christus niet is. Niet hoe het wel is. We denken daarbij aan het Concilie van Chalcedon (451). Dit Concilie beleed ten aanzien van de twee naturen in de ene Persoon van Christus dat deze ‘Onvermengd, Onveranderd, Ongedeeld, en Ongescheiden’ zijn.

‘Onvermengd’ betekent dat Christus geen nieuwe Persoon is geworden waarbij een soort van mix is ontstaan tussen zijn Goddelijke en menselijke natuur.

‘Onveranderd’ betekent dat de menselijke natuur geen verandering heeft ondergaan om zich aan te passen aan de goddelijke natuur. Hetzelfde kan gezegd worden van de Goddelijke natuur. Die heeft geen verandering ondergaan om zich te kunnen aanpassen aan de menselijke natuur.

‘Ongedeeld’ betekent dat de Persoon van de Zoon niet voor een deel Goddelijk is en voor een gedeelte menselijk.

‘Ongescheiden’ betekent dat er in de Persoon van God geen twee van elkaar gescheiden compartimenten zijn die los van elkaar functioneren.

Welke conclusie kunnen we nu uit Marcus 13:32 trekken? Deze: Het feit dat Jezus niet van de dag en het tijdstip van Zijn eigen wederkomst kent past bij zijn ambt van Middelaar. In dit ambt van Middelaar is Hij gehoorzaam aan en onderwerpt Hij zich aan de instructies van Zijn Vader. Dit gegeven verhindert Hem om voor de kennis van de dag van Zijn Wederkomst te kunnen putten uit Zijn Goddelijke natuur. En waarom is dit? De enige reden die we hiervoor kunnen geven is dat de Vader en de Zoon en de Heilige Geest het zó vrijwillig hebben afgesproken, als iets dat past bij het ambt van Christus.

 

 

 

 Go back
Published on: 15-06-2011 16:43:05

Click this link to respond to this article

Geachte heer de Visser
Dank voor uw reactie op bovenstaande weblog. Ik heb de grondtekst er even bij genomen. Als ik naar Marcus 13:32 kijk dan komt 'ook de Zoon niet'' (oudee ho huios) slechts in een enkel handschrift niet voor. Alle toonaangevende handschriften hebben deze toevoeging wel degelijk. Dit pleit heel sterk voor haar oorspronkelijkheid. Maar zelfs als deze toevoeging ''ook de Zoon niet" er niet zou staan, dan blijft er nog steeds staan dat alleen de Vader (en dus niet de Zoon) weet van het uur van de wederkomst.
met vriendelijke groet
Kees de Graaf

Reageer

Kees de Graaf25-02-2015 22:08

Goedenavond, ik heb zojuist bovenstaande beschouwing doorgenomen, ik kom dit meer tegen; nl in de grondtekst staat de toevoeging: ook de Zoon niet, niet, is er later aan toegevoegd om bepaalde redenen... was dit bekend dan was dit verhaal ook niet nodig geweest,

m vr gr

Reageer

P de Visser25-02-2015 21:10

Write your response in the box below