Sometimes it feels like Bob Dylan says: "I practice a faith that's long been abandoned, ain't no altars on this long and lonesome road"

Translate this website

Visitors to this website today: 82Total number of visitors to this website: 677387
Welcome to the website of Kees de Graaf
Kees de Graaf keesdegraaf.com
 

Is de uitspraak "YeHoVaH" een correcte uitspraak van het Tetragrammaton JHWH?

Is de uitspraak “YeHoVaH” een correcte uitspraak van het Tetragrammaton JHWH?
Het antwoord moet zijn: Neen, “YeHoVaH” is een aantoonbaar foutieve weergave en uitspraak van de verbondsnaam van God: יהוה (JHWH).
Er zijn ook vandaag christenen die de verbondsnaam van God, het z.g. Tetragrammaton JHWH, consequent uitspreken als “YeHoVaH”. We hebben de indruk dat men daar zeer aan hecht, zodanig zelfs dat het anders uitspreken van die naam (bijv. als Jahwè) als misbruik van de naam en dus een grove zonde gezien wordt. En dan bedoelen we niet alleen de sekte van Jehova’s Getuigen die deze naam ook op deze manier uitspreken. Natuurlijk is het op de juiste wijze uitspreken van de verbondsnaam belangrijk.

De naam JHWH komt in de Hebreeuwse bijbel niet voor in de schrijf- en spreekwijze van de 21e eeuw namelijk Jahwèh. De achtergronden en oorzaken hiervan zijn de volgende. Allereerst ontwikkelde zich onder de Joodse geleerden de gewoonte om vanwege het gevaar van het misbruiken van de naam (Ex. 20:7) deze in het geheel niet meer uit te spreken. Men las daarom in de plaats van de Godsnaam JHWH de namen Adonai (Heer) of Elohim (God) en plaatste bij JHWH de klinkers van deze namen. De vertalers, die van deze gewoonte onkundig waren, vormden uit de door de masoreten(masora=overlevering) of joodse Schriftgeleerden uit de periode tussen 500 en 1000 na Christus geplaatste taaltekens de naam Jehova.

Deze onjuiste weergave van JHWH werd in verschillende belangrijke vertalingen en liederen overgenomen. Zo gaf de in het Engelse taalgebied klassiek geworden King James Version de naam JHWH weer met JEHOVA.
Toen er meer bekend werd van de methode van de masoreten inzake het voorzien van de Hebreeuwse tekst van taal- en klanktekens, werd ook ontdekt dat zij bij de naam JHWH meestal de klinkers van Adonai plaatsten en in geval Adonai naast JHWH voorkwam, laatstgenoemde naam voorzagen van de klinkers van Elohim.

Wilt u op de hoogte komen van alle details dan raad ik u aan het artikel "Why God's name is not Jehova?" te lezen. Enige basale kennis van zowel het Engels als het Hebreeuws is daarbij wel vereist.

Niet minder belangrijk is dat in het NT zowel de Vader als de Zoon de naamJahwèh dragen. Dit hangt daarmee samen dat de vertalers van de Hebreeuwse Bijbel in het Grieks (de LXX) of Septuagint onder invloed van het qere perpetuum (Jehova, Adonai) Jaweh door Kurios vertaalden. Zo werden de teksten, die in het OT op Jahwèh slaan in het NT op Jezus als Kurios toegepast. Zo past Petrus op de pinksterdag Joel 2:32, waarin over Jahwèh als Redder wordt gesproken, toe op Jezus als reddende Kurios (Hand. 2:21,38, 4:12 enz.).

Als je dit zo overdenkt dan kan het er toch wonderlijk aan toegaan in de Bijbel. Uit eerbied werd de verbondsnaam JHWH niet uitgesproken maar werd er in plaats daarvan gezegd: Adonai. De vertalers van de Griekse Septuagint- ca. 250 c. Chr. (de LXX) -waren hiervan niet op de hoogte. Telkens als ze Adonai hoorden voorlezen uit de Hebreeuwse Bijbel, vertaalden ze “Adonai” door “Kyrios” in het Grieks. De betekenis van “Adonai” is “Heer”. Vandaar dat in de Statenvertaling de verbondsnaam JHWH wordt weergegeven met “HEERE” .

De Griekse Bijbel was ook in de dagen van Jezus de standaard Bijbel waaruit werd geciteerd, zowel door Jezus als de apostelen (c.f. Hand. 2:34,35). Weet u nu wat het mooie is? Dit: wanneer Jezus zelf het O.T. citeert dan doet Hij dit zoals gezegd uit de Septuagint(de LXX) en laat Hij de strikt genomen “foutieve” weergave van de verbondsnaam JHWH door “Kurios” gewoon staan. Hij vervangt die naam dus niet door JHWH, ongeacht hoe die naam oorspronkelijk werd uitgesproken en al helemaal niet door “YeHoVaH”.

We geven hiervan een voorbeeld uit Mat. 22:44 waar Jezus Psalm 110: 1 citeert (In de Septuagint is dat Psalm 109:1).
Psalm 110:1 luidt in de Septuagint:
ΕΙΠΕΝ ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου· κάθου ἐκ δεξιῶν μου, ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου.
En in Mat. 22:44 zegt Jezus wanneer Hij Psalm 110:1 citeert:
Εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου, Κάθου ἐκ δεξιῶν μου, ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου;
Jezus laat de aanspraak “Kurios” voor JHWH gewoon staan. Zo krijgen deze woorden uit de Septuagint alsnog een door de Heilige Geest geïnspireerde status, ook al beruste die vertaling “Kurios” oorspronkelijk op een vergissing. Door de titel “Kurios” die Jezus ontving werden de goddelijke eigenschappen van JHWH op Hem overgedragen. En zo werd het waarheid: Jezus, Kurios, God uit God! Wonderlijk dat het zo gegaan is.

Conclusie: De uitspraak “YeHoVaH” berust op een duidelijke vergissing van de Masoreten.

 

 Go back
Published on: 14-05-2024 12:29:05

Click this link to respond to this article

Be the first to respond

Write your response in the box below