Sometimes it feels like Bob Dylan says: "I practice a faith that's long been abandoned, ain't no altars on this long and lonesome road"

Translate this website

Visitors to this website today: 55Total number of visitors to this website: 681385
Welcome to the website of Kees de Graaf
Kees de Graaf keesdegraaf.com

Vier kritische vragen van mijn buurman over de fundamenten van het christelijk geloof.

IMG_20131024_0004.jpg


Met mijn zeer gewaardeerde - niet christelijke - buurman ben ik in discussie over de fundamenten van het christelijk geloof. Mijn buurman is zeer analytisch ingesteld en laat zich niet met een kluitje in het riet sturen. Terecht. Ook als het gaat om het christelijk geloof, wil hij een duidelijk en logisch verhaal horen. Nu heeft buurman inmiddels gereageerd op mijn weblogartikel: 'Het unieke van het christelijk geloof'. In dat artikel had ik o.a. gesteld dat het grote geschenk van het christelijke geloof gratis, voor niets aan de gelovigen geschonken wordt en dat de gelovige die dit geschenk van God aanneemt, hiervoor geen tegenprestatie moet, mag, of kan leveren. Ten opzichte van alle andere religies of wereldgodsdiensten is het christelijk geloof op dit punt bepaald uniek. Nu heeft mijn buurman als reactie de volgende vragen aan mij voorgelegd die hier op neerkomen:
1. “Jij stelt dat ik als mens geen tegenprestatie kan en mag leveren en dus aan mijn behoud niets kan bijdragen maar jij stelt ook dat ik dat geschenk dan wel moet aannemen anders word ik, als ik dat geschenk weiger aan te nemen, daarvoor verantwoordelijk gesteld en gestraft. Is een geschenk wel een geschenk als je het verplicht moet aannemen?”.
2. “Als ik dit geschenk van God nu wel aanneem dan is dat aannemen van dat geschenk toch een verdienste en prestatie van mijzelf waardoor ik mijzelf toch onderscheid van alle andere mensen die dit geschenk niet willen aannemen? Is God op die manier voor de realisatie van zijn plannen uiteindelijk niet afhankelijk van mijn beslissing om dit geschenk al dan niet aan te nemen?”.
3. “ Jouw predikant Ds Bas Luiten heeft gereageerd op jouw artikel en heeft gesteld dat jouw stelling dat we niets hoeven te doen eenzijdig en ongeloofwaardig is. Hoe zit dat”?
4. “Waarom word ik verantwoordelijk gehouden voor de weigering om dit geschenk aan te nemen als de inhoud van geschenk mij niets zegt? Jij hebt veel met Jezus, dat is fijn voor jou, maar mij zegt het allemaal niets, voor mij is Jezus hooguit een historisch figuur waar christenen kennelijk wat mee hebben”. Puntsgewijs ga ik nader op deze vragen in.

1.   God heeft de mens goed en als een verantwoordelijk wezen geschapen. De mens heeft zich moedwillig en welbewust tegen God gekeerd en is daarmee in zonde gevallen. Toen de eerste mens in zonde viel en misbruik maakte van zijn verantwoordelijkheid, heeft hij daarmee de hele mensheid in het verderf gestort (Romeinen 5:12) en is er tussen God en mens – vanuit de mens gezien – een onoverbrugbare kloof ontstaan. Echter, ook na de zondeval is de verantwoordelijkheid  van de mens- en dus ook van de mensheid - blijven bestaan. De gevallen mens Adam wordt ter verantwoording geroepen: ‘Adam waar ben je?’ (Genesis 3:9). Gods ‘toorn’ – die niets anders is dan Zijn gekrenkte liefde – rust sindsdien op de mensheid (Romeinen 1:18.). God echter, heeft Zijn schepping niet opgegeven, maar heeft Zelf een unieke weg van verlossing gecreëerd door Zijn Zoon Jezus Christus te schenken als verzoenmiddel en als plaatsvervanger voor de gevallen mensheid. (2 Corinthiërs 5:19-21). Christenen lezen dit in de Bijbel. Maar ook al ben je geen christen en lees je nooit in de Bijbel, toch maakt God zich ook buiten de Bijbel aan jou kenbaar. Dat gebeurt als je met een onbevangen blik naar de schitterende pracht van de schepping kijkt. Want zegt Romeinen 1: 19: ‘want wat een mens over God kan weten is hun (de mensen) bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in Zijn werken, Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembar. Er is niets waardoor ze te verontschuldigen zijn’. Handelingen 17:27 zegt dat ‘Het was Gods bedoeling dat ze Hem zouden zoeken en Hem (God) al tastend zouden kunnen vinden, aangezien Hij van niemand van ons ver weg is’. God is in de schepping zo dichtbij dat de mens dus nooit onder zijn verantwoordelijkheid uitkomt. De kracht en de schoonheid en de glans van de schepping daagt de mens a.h.w. uit om op zoek te gaan naar deze machtige Schepper en nader met Hem kennis te maken.
 Je kunt Hem nader leren kennen in de Bijbel. In de Bijbel vind je Zijn ultieme liefdesaanbod in Jezus Christus.  Nu kan de mens dit geschenk aannemen of weigeren. De stelling van mijn buurman dat hij er voor verantwoordelijk wordt gesteld en gestraft als hij dat geschenk niet aanneemt is in feite een verkeerde voorstelling van zaken en daarom onjuist.
Vergelijk de toestand waarin de mensheid verkeert nu eens met een schipbreuk. Het schip is –door eigen schuld overigens - vergaan en we zwemmen met zijn allen in de woeste oceaan. Als er geen reddingsboot komt zijn we reddeloos verloren en verdrinken we allemaal. Maar gelukkig, er komt een reddingsboot langszij. Er wordt vanuit de reddingsboot een hand naar je uitgestoken die je omhoog wil trekken uit de woeste zee, een hand die je wil redden. Maar je weigert die hand vast te pakken en gered te worden. Het gevolg is dat je omkomt en verdrinkt. Dat is dan toch gewoon je eigen schuld! Je bent voor je eigen ondergang verantwoordelijk. God hoeft in feite al helemaal geen veroordeling meer over je uit te spreken want het oordeel van God bestaat hierin dat je in de toestand waarin je verkeert gelaten wordt (zie Johannes 3:36). Je was drenkeling en je koos ervoor om drenkeling blijven. God dwingt je niet om tegen je wil aan boord te komen en gered te worden. Het grote probleem van de mensheid is dat de mensheid zich geen drenkeling voelt en dus zegt, wat mijn buurman impliciet ook zegt: ‘Ik heb helemaal geen redding nodig, ik zie niet in dat ik verdrink, het gaat goed met me’.

2.  Als we dit beeld van die schipbreuk nu even vasthouden dan is de tweede vraag voor een deel al beantwoord. Wie zal, als hij al uren in het ijskoude water heeft gelegen en op het nippertje gered is door een reddingsboot, er na zijn redding prat op gaan dat hij het gepresteerd heeft om zijn hand uit te steken om gered te kunnen worden? Dat is toch absurd! Vooral als je bedenkt dat de werkelijke situatie zo is dat de mannen van de reddingsbrigade de woeste zee getrotseerd hebben en hun eigen leven op het spel hebben gezet om jou te redden, dan ben je toch alleen maar intens dankbaar dat die mannen dat voor jou over hebben gehad! Hoe vanzelfsprekend dit antwoord ook lijkt, toch zijn we nog niet klaar met deze vraag en willen we ons er niet gemakkelijk van afmaken. Vanuit de Bijbel gaan we er wat dieper op in. Dat maakt het er niet gemakkelijker op, maar toch moeten we ook het volgende zeggen: De Bijbel maakt het duidelijk dat we van naturen helemaal niet gered willen worden. Romeinen 5:10 zegt dat we met God verzoend zijn toen we nog ‘vijanden’ van Hem waren. (Zie ook Romeinen 8:7). Als je dan toch gered wordt dan is dat volgens de Bijbel enkel en alleen genade. Efeziërs 2: 8-9 zegt: ‘Door zijn genade bent U immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan’. Het woord ‘geloof’ in deze tekst zou je in zekere zin kunnen vergelijken met de ‘hand’ die je uitstrekt om als drenkeling gered te worden. Het geloof is het middel om gered te worden. Ook dat geloof, die hand die je uitstrekt, krijg je uit genade! Dit wordt bevestigd door o.a. Filippenzen 2: 12,13 waar staat: ‘Blijf u inspannen voor uw redding en doe dat in diep ontzag voor God, want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt, omdat het Hem behaagt’. In deze laatste tekst blijven beide elementen overeind staan. Je bent en blijft verantwoordelijk, je hebt nog steeds een keuze (blijf je dus inspannen!) maar je kunt dit op een -ontspannen- manier blijven doen omdat het God Zelf is die het hele veranderings en vernieuwingsproces – ook de kracht om de reddingsboei te kunnen aannemen - in jouzelf tot stand brengt.
Nu heeft mijn buurman mij gewezen op een inconsequentie, een soort van paradox, in het christelijk denken op dit punt, iets wat volgens hem niet logisch is. Het is volgens mijn buurman óf óf. Dat betekent dat het óf 100% genade van God is, maar dan ben ik als mens niet verantwoordelijk voor het vanuit mijzelf niet kunnen aannemen van de redding en kan ik er dus niets aan doen dat ik wordt veroordeeld, óf God is afhankelijk van mijn welwillendheid om Zijn aanbod te accepteren, maar dan is God geen God meer omdat Hij dan afhankelijk is van mijn beslissing. God heeft de mens dan nodig om Zijn eigen plannen te kunnen realiseren. Nu kan je gerust stellen dat God de mens ook nodig heeft. Maar niet omdat Hij dat zou moeten, maar enkel en alleen omdat Hij dat wil. Hij wil Zijn geweldig grote liefde aan de mens schenken, daar heeft Hij Zich geheel vrijwillig toe verplicht.
Die hele ‘óf óf’ redenering klopt m.i. dan ook niet. De christelijke –en m.i. ook Bijbelse- leer spreekt echter over én én. De Bijbel spreekt over twee dingen die in het bekeringsproces van de mens tegelijkertijd waar zijn. Enerzijds is de mens voor zijn redding, voor zijn bekering en wedergeboorte, voor de volle honderd procent van Gods genade afhankelijk, én  anderzijds blijft de mens tegelijkertijd  in dat hele proces volledig verantwoordelijk voor het maken van zijn eigen keuzes. Dat die twee zaken – keerzijden van dezelfde medaille - tegelijkertijd waar zijn en een onlosmakelijk onderdeel vormen van een zelfde proces, kunnen wij als mensen, met ons beperkt verstand, niet begrijpen en doorzien. Dit hele proces is dan ook zoals onze belijdenis zegt een ‘volstrekt bovennatuurlijke, zeer krachtige en tegelijk zeer liefdevolle, wonderbare, verborgen en onuitsprekelijke werking[1]’.
Ik weet dat mijn buurman vanuit zijn analytische denkwijze deze verklaring als een zwaktebod zal ervaren en hij heeft mij al verweten dat als christenen iets niet begrijpen ze naar God verwijzen. Daar staat tegenover dat het christelijk geloof nu eenmaal geen logisch systeem is, het is en blijft een geloof, een geloof dat vraagt om vertrouwen en om overgave. Wij kleine mensen, schepselen, missen de dimensie die de grote God, de Schepper, wel heeft om, dit ‘én én’ geheel te kunnen doorzien. Job 36:26 zegt niet voor niets: ’God is groot en wij begrijpen Hem niet’.  

3.       Ik had in mijn vorige weblogartikel 'Het unieke van het christelijk geloof' geschreven dat het unieke van het christelijk geloof o.a. hierin bestaat dat je als mens er niets voor hoeft te doen. Nu is Ds. Bas Luiten zo welwillend geweest om op mijn weblogartikel te reageren. Ds. Luiten schrijft: ‘Je benadrukt zo dat een mens NIETS hoeft te doen, dat het m.i. eenzijdig wordt. Daar word je dan weer ongeloofwaardig van, want iedereen zal zeggen dat hij wel iets moet doen, en dat is ook zo. Wedergeboorte en bekering gaan hand in hand. Misschien helpt het je als je benadrukt dat het om nieuw LEVEN gaat. Leven kun je alleen krijgen, welke zorg je er ook aan moet besteden. Op die manier kun je krijgen en zorgen laten samen gaan, wedergeboorte en bekering, genade en inspanning, enz’. Mijn buurman signaleert hier een meningsverschil met Ds. Luiten. Dat is echter niet het geval, integendeel, ik ben het van harte eens met wat Ds. Luiten schrijft. Ik heb in mijn artikel slechts willen benadrukken dat je niets moet, hoeft, kunt, of mag doen als tegenprestatie voor het geschenk van het leven dat God je geeft. Je kunt met God geen handeltje drijven, dat is een puur heidense gedachte, die diep in de menselijke genen zit. Ds. Luiten heeft gelijk wanneer hij dit nuanceert en stelt dat het hier om NIEUW leven gaat, dat je van God krijgt en waaraan je ook zorg moet besteden. Wanneer God met NIEUW leven in het hart van de mens binnenkomt, dan gaat er in dat leven van die mens heel wat gebeuren en veranderen. Zie hiervoor het artikel over Billy Graham dat rechts boven staat afgedrukt. Maar die verandering ligt dat niet meer in de sfeer van het moeten maar van het willen veranderen. Daar zorgt God Zelf voor (Efeziërs 2:10). Maar hoewel God dit Zelf doet, schakelt Hij de mens in dat proces wel degelijk in en blijft de mens ook hier zijn verantwoordelijkheid houden. Onze belijdenis zegt hierover: ‘En wanneer de wil vernieuwd is, wordt hij niet alleen door God geleid en bewogen; maar door God in beweging gebracht, werkt hij ook zelf. Daarom wordt terecht gezegd dat de mens zelf gelooft en zich bekeert door de genade, die hij ontvangen heeft[2] .

4.  Tenslotte nog iets over de laatste vraag van mijn buurman: “Waarom word ik verantwoordelijk gehouden voor de weigering om dit geschenk aan te nemen als de inhoud van geschenk mij niets zegt?”. Mijn buurman vraagt ook: “ waarom is dat geloof allemaal zo ongrijpbaar? Ik bedoel, als dat geschenk van God dan zo geweldig groot is, en Hij mij wil redden, waarom gebruikt God – die volgens jullie christenen immers Almachtig is - dan geen andere en betere middelen om de grootte van dit geschenk zodanig onder mijn aandacht te brengen dat ik er niet onderuit kan?”.
Mijn antwoord is dat God zich op een andere manier bekend kan maken, als Hij dat ook zou willen. Als Hij dat zou willen kan Hij zo maar een blinkende engel in stralend licht voor de neus van mijn buurman zetten die aan mijn buurman duidelijk maakt dat het evangelie de waarheid is. Ik verzeker je dat mijn buurman door deze verschijning zo overdonderd zal zijn dat hij geen kant meer op zal kunnen, en geen andere mogelijkheid meer zal hebben dan de waarheid van het evangelie te erkennen. Maar zou het ook helpen? In de Bijbel lezen we iets wat hier op lijkt. De rijke man van Lucas 16[3] is in de hel terecht gekomen. Hij wordt daar gekweld en nu wil hij dat iemand -in dit geval Lazarus – uit de hemel afdaalt naar de aarde om te verschijnen aan zijn vijf broers die nog op aarde zijn om die broers te waarschuwen. De rijke man zegt: “want ik heb nog vijf broers. Hij kan hen dan waarschuwen, zodat ze niet net als ik in dit oord van martelingen terechtkomen[4]”. Het antwoord aan de rijke man is dat dit niet gaat helpen want als de broers niet naar het evangelie willen luisteren, dan zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de dood opstaat[5]. God is bij machte om Zijn glans, macht en majesteit onmiddellijk aan ieder mens op deze aarde met het oog zichtbaar te maken. Hij kan, als Hij dat zou willen, hier op aarde een PR campagne ten uitvoer brengen die zijn weerga in de geschiedenis niet kent. Hij kan, als Hij dat zou willen, voor ieder oog zichtbaar aan de hemel verschijnen zodat iedereen gedwongen zal zijn Hem te erkennen. Maar Hij doet dat niet. Althans nog niet. Als Jezus terugkomt, zal Hij dat wel doen. Openbaring 1:7 zegt dan ook: “Hij komt te midden van de wolken en dan zal iedereen Hem zien, ook degenen die Hem hebben doorstoken”. Maar nu houdt Hij zich in zekere zin nog verborgen. Waarom doet Hij dat? Het kan wel eens zo zijn dat God dat doet om dat Hij met zo veel mogelijk mensen een relatie van liefde en trouw wil aangaan. En het eerste wat in die relatie niet past is dwang. Als Hij in Zijn hemelse glans en heerlijkheid, voor het oog van iedereen zichtbaar zou verschijnen dan zou Hij in feite de mens dwingen Hem te accepteren, zonder dat die mens echt van Hem houdt. Het zou van de mens slaafse liefde zijn, zonder een toegewijd hart.Maar echte liefde kan in een relatie niet ontstaan en bestaan als die moet worden afgedwongen. Geloof is dan ook geen geloof als de mens daartoe gedwongen wordt. De tweede reden waarom God dat zo doet is dat echte liefde gevonden wil worden. Echte, duurzame, liefde wil gezocht en stap voor stap ontdekt worden. Hebreeën 11: 6 zegt dat iedereen die God oprecht zoekt door Hem (God) zal worden beloond. God wil zich dus heel graag laten vinden. Hij nodigt je uit om naar Hem op zoek te gaan. Als je dat serieus doet met een onbevangen hart, dan zal je Hem ook vinden. Gegarandeerd!! Zijn grootheid straalt je al in de schepping tegemoet. Kijk eerst naar de lucht en zie de zon en de maan en de sterren. De onmetelijke ruimte met zijn vele miljarden sterren. En kijk naar het wonder van de natuur en de pracht van het menselijke lichaam met zijn duizenden microscopische cellen, cellen die op zich al werelden zijn. Sla dan de Bijbel open en ontdek dat dat dezelfde God is die de wereld gemaakt heeft en die jou liefheeft. Alles heeft Hij voor jou over gehad. Zelfs zijn eigen Zoon. Meer kan Hij niet doen. Een groter geschenk is er niet. Reageer op dit artikel door naar beneden te scrollen en te klikken op ‘reacties’.

 

 1] DL Derde en Vierde Hoofdstuk Artikel 12
[2]  Slot van Artikel 12 DL Derde en Vierde Hoofdstuk.
[3] Lucas 16:19-31
[4] Lucas 16: 28
[5] Dit is m.i. de betekenis van Lucas 16:31

Het unieke van het christelijk geloof.

IMG_20130901_0001.jpg


In gesprekken met niet christenen over geloof en geloven ga ik altijd van start met de stelling dat het christelijk geloof uniek is. Het christelijk geloof heeft iets dat in geen enkele andere godsdienst te vinden is. Het unieke van het christelijk geloof bestaat hierin dat je er niets voor hoeft te doen. Je kunt in geestelijk opzicht helemaal voor niets harstikke rijk worden. Wie wil dat niet? Je hoeft er niets voor te doen om alle schatten en gaven van het Koninkrijk van God te ontvangen. Eigenlijk is dit nog te zwak geformuleerd. Het is zelfs zo dat je volgens het basisprincipe van het christelijk geloof geen tegenprestatie mag leveren. Daar komt nog bij dat als je wèl iets wil doen van jouw kant als gelovige, als je toch een soort van tegenprestatie wilt leveren, dat je er dan meteen buiten staat. Je ontvangt dan niets. Je begaat dan een doodszonde tegen het kernprincipe van het christelijk geloof, nl. dat het voor nietsis, dat het geheel gratis is. Het is bovendien ook nog een keer zo dat je niets kunt bijdragen van jouw kant. Je hoeft het niet en je mag het niet en je kunt het niet.
Ik durf te stellen dat dit in alle andere religies een heel ander verhaal is. Al die religies – of het nu om primitieve natuur religies gaat of om de grote wereld godsdiensten - zijn vervuld met een typisch menselijke en daarom ook tegelijk oer heidense gedachte: doe iets voor (een) god of godheid en je ontvangt er iets voor terug. Om de goden mild te stemmen brengt men in de natuurgodsdiensten een offer. Dat offer kan van alles zijn, van voedsel tot zelfs mensen of kinderoffers. In ruil daarvoor krijgt men van de goden voorspoed, in de vorm van bijv. goede oogsten, ook kunnen op die manier boze geesten worden verdreven. Jij als mens houdt bij al die rituelen het heft zelf stevig in handen. Als jij maar de dingen blijft doen die de godheid van je vraagt blijf jij in feite zelf baas over die godheid. Ten diepste blijf je dan zelf god.
Als je nu naar de grote wereld godsdiensten kijkt dan zie je ook daar dit principe op verschillende manieren terug komen. De boeddhist keert in zichzelf en kan door het volgen van een achtstappen pad, de zalige verlichting, het nirwana bereiken. De Hindoe staat voor de redding of Zelfrealisatie van de persoonlijke ziel, het individu moet daarbij zijn zintuigen onder controle brengen en leren dat redding niet voor niets wordt gegeven. De moslim probeert, door zich plichtsgetrouw aan de z.g. vijf zuilen van de islam te houden de gunst van God te verwerven, waardoor hij bij het laatste oordeel naar het paradijs mag. Soera 56:1-57 zegt o.a. over dat paradijs: ‘Ze zijn in de tuinen van verrukking…. Op prachtig bewerkte rustbedden, tegenover elkaar liggend, terwijl eeuwig jong blijvende knapen hen bedienen met kopjes, kannen en kommen gevuld met brondrank, waarvan ze geen hoofdpijn krijgen of dronken worden, en met fruit waarvan ze het beste kunnen uitzoeken en met vlees van vogels, wat ze maar lusten, en paradijsmeisjes met mooie ogen, als ingelegde parels…’. En,  Soera 56:25 zegt dan dat deze gunsten gegeven worden  ‘Als beloning voor wat zij trachten te doen’.  
Toen ik over dit onderwerp met mijn niet christelijke overbuurman in gesprek raakte, was hij van mijn argumenten bepaald niet onder de indruk. Hij zei dit: “Jouw stelling dat je volgens het basis principe van het christelijk geloof niets hoeft te doen, klopt niet. Jij moet je toch ook aan de tien geboden houden en bovendien, als ik christen zou zijn en lid van jullie kerk, zou jullie kerk het dan accepteren dat ik niets zou doen en dus ook niet naar de kerk zou gaan?”. Daar komt nog bij, zo vervolgde hij: ‘ Dat jouw stelling dat je volgens het basis principe van het christelijk geloof ‘niets’ hoeft te doen niet zo uniek is als jij denkt. Deze gedachte komt ook in andere religies voor”. Vervolgens kwam mijn buurman – die zelf Aziatisch bloed in de aderen heeft - met het tijdschrift ‘Filosofie’ naar me toe en toonde mij een artikel over Lao Zi[1] (5e eeuw v. Chr.). Lao Zi is de grondlegger van het taoïsme. Het kernconcept van de taoïstische filosofie is: 'Wu Wei’ wat letterlijk betekent ‘’niet doen”. Ik citeer uit dit artikel over het taoïsme het volgende: Wie koste wat het kost zijn doel wil bereiken, raakt snel gefrustreerd. Zo iemand heeft een tunnelvisie: hij houdt geen rekening met zijn omgeving en is zelfs soms bereid over lijken te gaan. Op die manier bereikt hij misschien wel zijn doel, maar richt hij om zich heen enorm veel schade aan. Lao Zi heeft felle kritiek op deze instrumentalistische manier van denken. Volgens hem kan de mens zich beter oefenen in het ‘niet doen’. Deze term betekent niet dat de mens letterlijk niets meer heeft te doen, maar wel dat hij handelt zonder vooropgezet plan. Hij probeert niet alles naar zijn hand te zetten, maar staat open voor elke situatie waarin hij zich bevindt en houdt rekening met iedereen om zich heen. Zo bereikt hij zijn doel en passant en op een ontspannen manier, zonder iemand schade te berokkenen. Hoe kun je het bereiken? Door je erin te oefenen vastomlijnde doelen los te laten’.
Dit taoïstisch kernconcept klinkt aanlokkelijk maar toch heeft het niets te maken met het christelijke basis principe van het ‘niets’ hoeven te doen. Want ook in deze taoïstische filosofie blijft de mens zelf weer aan de touwtjes trekken en kan hij door oefening het hele proces beheersen en controleren. Uiteindelijk is deze methode niets meer dan een handige, zo je wilt verstandige, manier om je eigen doelstellingen en ambities te realiseren. Toegegeven moet worden dat handelen zonder bijbedoelingen, zonder vooropgezet eigenbelang, bij alles wat je doet rekening houden met het belang van je naaste, wel degelijk een zeer belangrijk onderdeel vormt van het christelijk leven. Maar dat zijn volgens het christelijk geloof eigenschappen die we niet van naturen uit onszelf hebben, maar die God door Zijn Geest aan je geeft en die zaken vormen in het christelijk geloof een onderdeel van het grote geschenk dat je voor ‘niets’ van God ontvangen hebt.
Maar als mijn buurman het nu heeft over het je moeten houden aan de tien geboden, het naar de kerk moeten gaan, en zoveel andere dingen die christenen ‘moeten’, dan lijkt mijn buurman zeker een punt te hebben. Daar komt nog iets bij. Het mag dan zo zijn dat volgens de leer, de Bijbel, Gods liefde een geschenk is dat de mens uit genade voor ‘niets’ ontvangt ( al moeten we er wel bijzeggen dat er een hoge prijs voor ‘betaald’ is, maar dan niet de mens heeft ervoor betaald maar Gods eigen Zoon, Jezus Christus), in de praktijk van het christelijk geloof speelt de tegenprestatie van de mens nog een heel grote rol. De christen kan het haast niet laten om het dan toch weer zelf gaan doen. Dan denken we aan de rooms katholieke leer van de goede werken. Goede werken dragen daar bij aan je behoud. Door je goede werken bouw je boven bij God a.h.w. krediet op. Maar laten we maar bescheiden blijven, want die drang om een tegenprestatie te leveren zit ook bij ons protestanten, gereformeerden, diep in de genen. En als je denkt dat je een tegenprestatie ‘moet’ leveren dan  ‘moet’ jij ineens weer van alles, want anders…..En de tien geboden kunnen in jouw leven dan zo maar gaan functioneren als een soort van prestatie of reparatie set waarbij jij zelf het heft in handen houdt, zonder echt zelf van binnenuit, van harte, te veranderen.
Maar, zo zal je je afvragen, maakt de stelling dat het voor ‘niets’ is de christen niet passief, kan hij of zij niet rustig achterover leunen omdat het toch allemaal voor hem gedaan wordt? Ook daar heb ik met mijn buurman een discussie over gehad. Mijn buurman is een vooraanstaand hockey coach die veel kennis en ervaring heeft met het toepassen van training en motivatie technieken in het hockey. Mijn buurman weet daardoor als geen ander dat als zijn training en/of tactische instructies door zijn team alleen maar uitgevoerd worden omdat het van de coach ‘moet’, dat dit niet gaat werken. Alleen als het hockey team een ideaal heeft, bijv. het kampioenschap, een ideaal dat weliswaar in de toekomst ligt maar waarvan het team de rotsvaste overtuiging heeft dat het haalbaar is, dan gaat daar een geweldige innerlijke motivatie en drive vanuit om er alles voor over te hebben om dat doel nu ook te bereiken.  En als de neuzen dan allemaal dezelfde kant op staan, dan is geen inspanning of training voor het team te zwaar om het doel, het ideaal, te bereiken. Als het team gelooft in de realisatie van het ideaal, dan is de training niet langer een ‘moeten’ en wordt het voor de coach een stuk gemakkelijker.
Zo is het nu ook in het christelijk geloof. Het grote geschenk dat je van God voor niets krijgt, is Hijzelf en Hijzelf is niets anders dan liefde. En dat geschenk van de liefde van God komt zo overweldigend binnen in het hart van de gelovige, dat het hem transformeert. De liefde van God gaat reflecteren in het hart van de gelovige. Het gevolg is dat de gelovige nu in beweging gaat komen en nu niets liever wil dan zich houden aan Gods geboden, nu niet meer omdat het ‘moet’ maar omdat hij het wil. Hij komt tot het inzicht dat Gods geboden goed zijn en hij wil er van harte uit leven.

 
  

 


[1] Filosofie Nr 7-8 augustus2013 Pagina 39.

Bob Dylan's 'Soon after Midnight' - an analysis - Part 2.

Bernardio Luini the Magdalene.jpg

In this article we continue the analysis of this intriguing song.

‘Charlotte
’ i
s among others described in the Urban Dictionary as a girl who is known for being beautiful both inside and out. Although the Urban Dictionary says that Charlotte is also good in bed and although there once was a song called “Charlotte the Harlot” by a group called ‘Iron Maiden’, yet the meaning of the name ‘Charlotte’  in itself cannot in any way be linked to being a harlot. Therefore when Dylan says that ‘Charlotte’s a harlot’ he seems to have chosen the name ‘Charlotte’, not only as a vague reference to and a stepping stone from that song “Charlotte the Harlot”, but mainly because it rhymes with ‘harlot’ and not because the meaning of this name may in itself in any way be connected to a harlot or to any whorish behavior whatsoever. ‘Charlotte’s a harlot’ is further defined by the words ‘She dresses in scarlet’. The word ‘harlot’ combined with the word ‘scarlet’ immediately takes us to the Book of Revelation Chapter 17:3-5 ‘So the angel took me in the Spirit into the wilderness. There I saw a woman sitting on a scarlet beast that had seven heads and ten horns, and blasphemies against God were written all over it. The woman wore purple and scarlet clothing and beautiful jewelry made of gold and precious gems and pearls. In her hand she held a gold goblet full of obscenities and the impurities of her immorality. A mysterious name was written on her forehead: “Babylon the Great, Mother of All Prostitutes and Obscenities in the World.” I could see that she was drunk—drunk with the blood of God’s holy people who were witnesses for Jesus. I stared at her in complete amazement’. Duessa, Redcrosse’s counterpart in Edmund Spenser’s epic poem ‘The Faery Queene’ is also dressed in scarlet. This is not without importance because this epic poem – as we will outline further below – seems to have had an influence on this song. Spenser made the same allegory on Revelations 17:3-5 as well.  The rhyme combination ‘scarlet, harlot’ is also made in the final verse of Dylan’s song ‘Jokerman’ and like in this song, the combination of these two words has a negative connotation. Scarlet is a vivid red color, sometimes with an orange tinge, and just like purple is typical of the exuberant lifestyle and clothing of the rich and the wealthy (cf Proverbs 31:21). The red – scarlet – color of the woman’s clothing represents her blood-thirstiness and fully portrays her as a whore. In the Bible a harlot represents the apostasy of God’s own people and also – like in the Book of Revelations - the antagonistic world empires.  It is obvious that such a whorish woman cannot fulfill the poet and therefore cannot be his future bride.
Whereas ‘Honey’ and ‘Charlotte’ represent vice, ‘Mary’ who follows the two, represents virtue. Very little is said about her, only this: ‘Mary dresses in green’. At the same time this brief qualification of Mary is a very significant one and represents the core of the song. Who is this Mary? Some have argued that the virgin ‘Mary’ is referred to here. Although she was already introduced in the opening song of the album ‘Duquesne Whistle’ where it says: ‘I can hear a sweet voice gently calling, must be the mother of our LORD’, yet we don’t feel that Dylan had the Virgin Mary in mind when he wrote: ‘Mary dresses in green’. Firstly, the Virgin Mary is usually portrayed dressed in blue, not in green. Secondly, we feel that the woman of whom Dylan here says that she is dressed in green and who in the final verse of the song is addressed with the words: ‘When I met you I didn't think you would do’ and also ‘I don't want nobody but you’ is one and the same person. Therefore, to address the Virgin Mary with words like ‘I don’t want nobody but you’ would not only be inappropriate, to some ears it would even sound blasphemous and all this makes it very unlikely that the Virgin Mary is meant here.
We feel that Mary of Magdalene (sometimes called Mary of Magdala) is the likeliest candidate to be the ‘Mary’ Dylan may have had in mind here.  She is often portrayed dressed in green, green, in the color of fertility. (On the right top of this article you see a picture of a painting of Mary of Magdalene, dressed in green, by the Italian Renaissance painter Bernardino Luini). In the New Testament Mary of Magdalene is a very important woman. Mary of Magdalene was one of Jesus’ most ardent followers and traveled with Jesus. Mary of Magdalene was with Jesus during the most crucial moments of Jesus’ life, during the crucifixion she stood by His side at the cross and she reappears immediately after the Resurrection, to be the first to see Jesus back again (Mark 16:9). What makes Mary of Magdalene so special is the fact that before she started to follow Jesus and travel with Him, Jesus cleansed her of ‘seven demons’ (Luke 8:2 and Mark 16:9). So, when in the final verse it says: ‘When I met you I didn't think you would do’ it is as if Dylan has Jesus speak through his mouth and have Jesus say about Mary of Magdalene: ‘When I met you I didn't think you would do’. This ‘ I didn't think you would do’  does not mean - as the Da Vinci Code seems to suggest -  that Mary of Magdalene  was ever involved in a romantic love relationship with Jesus nor that she ever was  some kind of a harlot.
On the contrary, for such a theory there is not a shred of Biblical or non-Biblical evidence available. So when Dylan has Jesus say: ‘When I met you I didn't think you would do’ it is as if Jesus would have said to Mary of Magdalene: ‘When I first met you, you were possessed by seven demons, in that dreadful condition you were unable to follow me, first I had to cleanse you of those demons and make you fit to follow me’. There are more – and deeper - things to be said about the words ‘When I met you I didn't think you would do’ but we will do so below when we discuss the final verse.
When the poet goes on to say that ‘It's soon after midnight, and I've got a date with a (the) fairy queen’ he seems to take us into a dreamland, into the fancy land of fairies, elves and midgets, the land where he has a date with a fairy queen. The dream woman will be Mary but he has not got her yet, he is not yet mentally there – he is still ‘away with the fairies’ - and he is still fantasizing on how things will be. Some have argued that ‘Mary’ and the ‘Fairy Queen’ might be one and the same person but this thought seems unlikely because he does not speak of some imaginative woman but of a real woman – which does not preclude the fact that this woman also symbolizes much more than just a ‘physical’ woman because – under the layer of that ‘physical’ woman – there is also a ‘spiritual’ woman shining through This spiritual woman symbolizes the relationship between God and his people, and between Christ and his bride, the church.
There are a number of resonations in this verse line ‘It's soon after midnight, and I've got a date with a (the) fairy queen’. A first resonation is said to be the 16th ballad ‘Tam Lin’. In this ballad – which has many different versions - the elfin Tam Lin is captured and owned by the Fairy Queen. This elfin Tim Lin however, makes visiting girls from the real world pregnant and in this way more or less acts like a two timing elfin, something to which Dylan would later on in the second bridge Dylan  allude to by speaking of  ‘a two timing Slim’. Another connotation may be, that the girl – though named ‘Janet’’, not ‘Mary’ - who in this ballad Tam Lin has made pregnant happens to be dressed in green
A second resonation is said to be a Shakespearean. As outlined above, some see in the song’s title ‘It's soon after midnight’ not only a direct reference to Shakespeare’s ‘A Midsummer Night’s Dream’ but they also see in the words ‘I've got a date with a (the) fairy queen’  an allusion to the Fairy Queen who is this play has a midnight encounter with Bottom. But it would seem to me that only some word combinations from both the ballad ‘Tam Lin’ and ‘A Midsummer Night’s Dream’ resonate here but that there is no real connection with the meaning of this verse line, or with any other part of the song for that matter.
A third resonation which is also Shakespearean and which may well have much more connection with the meaning of the song is the fairy queen ‘Queen Mab’ referred to in Shakespeare's play ‘Romeo and Juliet’.  Queen Mab’s is involvement in in this play, is described in a speech by Mercutio. Queen Mab is portrayed by Mercutio as a sort of miniature creature who drives her chariot into the noses and brains of sleeping people, forcing them to have dreams in which their wishes and wildest dreams are fulfilled. At one time Mercutio says about Queen Mab: ‘And in this state she gallops night by night, through lovers’ brains, and then they dream of love’. This is exactly what happens in this song. The poet hasn’t got her yet, he has to wait for her, the woman or bride is very much a promise for the future, yet he knows for sure that she will be his and he is now fantasizing on how great and wonderful the prospect will be of being with her forever.
However, as far as contributing meaning to this verse line ‘ I've got a date with a (the) fairy queen’ is concerned, we feel that Edmund Spenser’s epic poem ‘The Faerie Queene’- first published in 1590 -1596 - may be an important source. The heroic knight Redcrosse (a Christian) has finally conquered the dragon. Yet his long ago planned and promised marriage to Una must be delayed again. Before Redcrosse, the valiant knight and warrior, is allowed to marry Una, Redcrosse has has more work to do and his mission is not fulfilled yet. Redcrosse, as Dylan puts it, has ‘got a date with the Faerie Queene’ ,which means that Redcrosse made an arrangement with the Faerie Queene that, before he can Marry Una, he has to serve the Faerie Queene for another six  years to defeat the king Paynim. The poem says that the knight Redcrosse must go "Backe to return to that great Faerie Queene, and her to serve six yeares in warlike wize, gainst that proud Paynim king (I.xii.18)." This attitude of  heroic bravery combined  with  docile servitude, this whole concept of faith in the future against all odds, this notion of endurance, perseverance and patience before one finally reaches the ultimate goal is  typical  of Edmund Spenser’s ‘Faerie Queene’, not only in this passage but in the entire epic poem. We see this same attitude and notions also very prominently present in Dylan’s ‘Soon after Midnight’. We have already seen that the poet is not ‘in a great hurry’ and he is not afraid ‘of the fury’ his brave stance will evoke in other people’s judgments. He has ‘got a date with the Fairy Queen’, he made an arrangement with her to hold back his passions and to restrain his emotions till the right time has come and the final battle has been won. Meanwhile the Fairy Queen allows him to fantasize and dream about the great future which is about to come and for which he is prepared to wait because he knows that the battle is nearly over. It will be soon ‘after midnight’, it is nearly twelve o’ clock, it is nearly midnight and his day will begin soon.
 
Like the first bridge of the song, also the language of the second bridge of the song is reminiscent of the strong, robust and violent language of the Old Testamentical prophets and kings, language which King David used in his Psalms. To understand this language of the second bridge in our modern times, we have to bear in mind that again, a great and righteous king and valiant warrior speaks here, a king and warrior just like King David once was and in his wake – and to perfection - the great King and warrior Jesus Christ. He chose his bride – the church - but in the eyes of people this bride was not good enough. That’s why it now says: ‘They chirp and they chatter’ which means that people and the public in general, like flocks of birds that chirp together, gossip and chat idly about all kinds of minor and unimportant details and also great faults they find in his future bride, with only one goal and that is to denounce this bride and to express that she simply won’t do in their eyes. The poet, however, is determined to go on and is not really touched by all this and lightheartedly dismisses the slander and gossip by saying ‘What does it matter?’.  All this gossip and slander will not make him go back and the best remedy is to simply ignore all criticism, just like Shakespeare once said: ‘To tame a shrew, and charm her chattering tongue’. ‘What does it matter?’ has another denunciative connotation. ‘What does it matter?’ also refers to the words that follow: ‘They're lying and they're dying in their blood’. Again, to understand the impact of these words in our age, we have to take into account that Dylan has a great and righteous King speak here; a warrior who has conquered his enemies and that is why we hear war-like language. ‘What does it matter?’  is as if the poet now says: ‘Why should I care any longer about my enemies, we fought and I won, they lie on the battlefield, on the killing floors, in their blood, and they will all die, that is why I now say: ‘They're lying and they're dying in their blood’.
But there is more to the words ‘They're lying and they're dying in their blood’. If you put the emphasis on the words ‘They’ these words contrast with the situation his future bride was in when he first met her, as if he says: ‘My enemies are lying and dying in their blood, but not so my future bride. O, Yes she too was lying in her blood but unlike my enemies I came to her rescue and she did not  die in her blood, on the contrary, look to what the prophet of Ezekiel says in Chapter 16, verse 6 and following: ‘But I came by and saw you there, helplessly kicking about in your own blood. As you lay there, I said, ‘Live!’. And I helped you to thrive like a plant in the field. You grew up and became a beautiful jewel. Your breasts became full, and your body hair grew, but you were still naked. And when I passed by again, I saw that you were old enough for love. So I wrapped my cloak around you to cover your nakedness and declared my marriage vows. I made a covenant with you, says the Sovereign Lord, and you became mine’. When in the last verse Dylan says: ‘When I met you I didn't think you would do’ the above words of Ezekiel may have been on his mind. He found his future bride lying in her blood, so at first it looked as if she would not do, but he rescued her even if she did not deserve it.
‘Two-Timing Slim who's ever heard of him?’ dwells on the same subject; it is all about loyalty and faithfulness in a love relationship. What does ‘Two Timing’ mean? A person is said to be ‘Two Timing’ when he or she tries to maintain two separate ‘love’ relationships at the same time, without the persons involved in this love affair know about each other that they are dating with one and the same person. Why does Dylan add ‘Slim’ to the words ‘Two Timing’? To whom does he refer? Some have argued that he refers to Slim Whitman, an American country music and western music singer, songwriter and instrumentalist who died in 2013. But this explanation sounds odd because Slim Whitman has never been known to be ‘two timing’. On the contrary, when Slim Whitman’s wife died in 2009, she had been married to Slim Whitman for 67 years so if there has ever been an artist who was not ‘two timing’ is must have been Slim Whitman, at least so it seems.
Others have argued that Dylan, when he says ‘Two-Timing Slim who's ever heard of him?’, he would refer to himself, to his old nature, to his mischievous behavior prior to becoming a Christian, but now that he is inwardly renewed, he has got new eyes and he is burying the ‘old’ man by ‘dragging his corpse through the mud’ and in this way he would publicly denounce his former ‘two timing’’ life style. In fact, he would speak here of that same enemy inside who ‘crashed into the dust’ (‘Long and Wasted Years’).
However, we feel that the above analyses do not satisfy. We feel that ‘Two-Timing Slim’ does not refer to any specific person but that ‘Two-Timing Slim’ is a personification of disloyalty, unfaithfulness and adultery. Disloyalty, unfaithfulness and adultery have no real face, name, or future and therefore, in eternity, will not be remembered and will end up in the land of oblivion. It is the reason why the words ‘Two-Timing Slim’ are qualified by the words ‘who's ever heard of him?’. The poet takes us back to the Latter Day, to what will happen ‘soon’, ‘after midnight’. (For the meaning of ‘soon’’ in this context we refer to Rev. 22:20). At the Latter Day the great King, Christ, will present His bride, in a majestic style, as written in Revelations 19:7,8: ‘Let us be glad and rejoice, and let us give honor to him. For the time has come for the wedding feast of the Lamb, and his bride has prepared herself. She has been given the finest of pure white linen to wear’. This bride – the church – did not deserve it at all to stand there in such a glorious fashion. Throughout history she had been ‘two-timing’ on Him.  As stated above, Ezekiel 16:6 pictures that she was dying in her blood, but He came to her rescue. But the rest of Ezekiel 16 and Hosea 2 show that she was not at all grateful for her miraculous redemption. On the contrary, she was unfaithful to Him and acted – as Dylan wrote elsewhere - ‘as whorish as ever’. But His burning love never gave up on her, as is written in Ephesians 5: 25, 26:” He gave up his life for her, to make her holy and clean, washed by the cleansing of God’s word. He did this to present her to himself as a glorious church without a spot or wrinkle or any other blemish. Instead, she will be holy and without fault’. At the Latter Day, it will appear that Chris has forgotten her ‘two timing’ behavior as if it never happened and He will say of all ’two timing’ conduct: who's ever heard of him?’ It is as if He will then say: ‘I paid for this bride in my own blood, she is cleansed now and anyone who now dares to accuse my chosen bride will meet with my violent wrath and I'll drag his corpse through the mud’, which means that I will publicly condemn, denounce and humiliate such a person’.
When it says: ’I'll drag his corpse through the mud’ we must keep in mind that this is again war-like language of a righteous King and Warrior. The word choice is also reminiscent of the Trojan War when Hector was killed by Achilles, and Achilles dragged Hector’s corpse behind his horse. ’I'll drag his corpse through the mud’ may also allude to the prophet of Isaiah, chapter 14 verse 19 where it is written: ‘Like a corpse trampled underfoot, you will be dumped into a mass grave, with those killed in battle’. All this heroic language seems to make it clear that the acquisition of the eternal bride is serious business and nothing – not even the most extremely violent resistance - can stop Him from reaching His ultimate goal.
When Dylan – in the final verse of the song - goes on to say that ‘It’s now or never’, he intends to say more than just to quote an old Elvis Presley song. ‘It’s now or never, more than ever’ emphasizes the urgency of the situation and that the whole affair of his future bride has reached a decisive stadium. Against all odds, in defiance of what people expect him to do, He is now ready to present the bride of His choice to the world. His choice for her is not based on any outward beauty or any high moral standards of His bride to- be, on the contrary, he explicitly states that ‘When I met you I didn't think you would do’. Again, the Biblical allegory shines through here. The people of Israel were chosen to be God’s bride. When God came to the rescue of His people in Egypt- as described by the prophet of Ezekiel in Chapter 16, verse 6 – He found that Israel was helplessly ‘kicking around in her blood’. When God ’met’ her, so to say, she ‘wouldn’t do’, there was no reason why He should have been so merciful to His bride Israel. But His goodness and benevolence got repaid with scorn. The prophets, especially Ezekiel and Hosea, made it abundantly clear that also later on Israel ‘wouldn’t do’. Israel was very unfaithful to him and acted even worse than –to speak in the language of this song – ‘Charlotte, the harlot’ because as Ezekiel 16: 33 says: ‘Prostitutes charge for their services--but not you! You give gifts to your lovers, bribing them to come and have sex with you’. But yet God gave never up on her and in the end He will make it possible that she will do!. This allegory continues in the New Testament. Above we already outlined in the passage ‘Mary dresses in green’ that Mary of Magdalene was chosen to be one of the first witnesses of Jesus’ resurrection from the dead, albeit the fact that when Jesus first met her ‘She wouldn’t do’ because at the time she was possessed by seven demons.(Mark 16:9). But what about the New Testamentical bride, the church?  When He, Jesus, first met her on earth, and also later on when He accompanied her from heaven on her journey through history ‘She wouldn’t do’ either. The church committed many horrible crimes and instead of helping the poor and wretched, the church often became an institution of oppression, power, greed and sexual abuse. Also this bride, the church acted whorishly. But He, Jesus, never gave up on her. We read in Ephesians 5: 25, that: “He gave up his life for her, to make her holy and clean, washed by the cleansing of God’s word”. At the end of times, on the Latter Day, ‘soon, after midnight’, the bride- Israel and the church- will be standing there, cleansed for the eternal wedding (Rev. 19:7,8) and wearing – as Dylan wrote elsewhere in great poetic style - ‘silver bracelets on her wrist and flowers in her hair’.
The song ends by saying: ‘It's soon after midnight, and I don't want nobody but you’. The ending ‘I don't want nobody but you’ can be interpreted as a pretty carnal, if not unchaste, way of expressing his passion. And if so, do these final words ‘I don't want nobody but you’ not contrast with the spiritually elevated language and allegorical biblical imagery which we feel is hidden in this song? However, we have to bear in mind that in the Bible this sort of romantic language is not at all as unusual as it may sound. The Book of Songs for instance, is full of the same allegoric language, in which the love of God for his people is expressed as a romance, as the love between a young man and a young woman, in words which may sound pretty carnal but are yet chaste, e.g. Songs 3: 1 where a young woman says:  “One night as I lay in bed, I yearned for my lover. I yearned for him, but he did not come”.
‘I don't want nobody but you’
is as if the groom now says: ‘Nobody expected me to choose you, even if you did not deserve it to be my bride, yet you are the only one, ‘I don't want nobody but you’. The  long quest to find the real woman has finally come to rest. His woman is on board.
As always, please feel free to comment on this article, to do so please scroll down and press the button 'reacties'


 


Bob Dylan's 'Soon after Midnight' - an analysis - Part 1.

bilde.jpg


This song from the album ‘Tempest’ really is a very great song. This precious gem captured and mesmerized me from the first minute I heard it. The music has this typical joyful 1950’s doo-wop swing and Dylan’s voice sounds really sweet and gentle and we hear some great phrasing too!. At first glance, it looks like a simple love song, but as the song starts to grow on you, you find out that there is much more to it and, as is so often the case with Dylan, in the end things are not what they seem.
In his 2012 RS interview Dylan said that ‘Tempest’ wasn’t the record he set out to make. "I wanted to make something more religious," he said. "I just didn't have enough [religious songs].  Intentionally, specifically religious songs is what I wanted to do. That takes a lot more concentration to pull that off 10 times with the same thread — than it does with a record like I ended up with."
If we interpret ‘more religious’ as more ‘gospel’ like’ – albeit not ‘gospel’ like in the same manner as during Dylan’s so-called Christian era 1979-1981 - then we have good reasons to assume that ‘Soon after midnight’ may have originally  been intended to be one of those religious songs which Dylan had in mind for this more ‘religious’ album. This idea is supported by the fact that this song starts off as a psalm: “I'm searching for phrases, to sing your praises” but as the song progresses Dylan’s well spring of creativity takes him somewhere else but then again –as we will see - in much deeper waters than one would expect, because the song –even if it may sound as a simple love song at first glance – is suffused with Biblical imagery. Also, lyrically the song starts off in a bright and positive mood and although the two bridges of the song reveal some dark undercurrents which give the song an obsessive and even hostile trait, these elements cannot prevent the song from ending in an equal positive mood and in such a way that the overall joyful and even exalted spirit of the song is maintained. The question is: what is this song about? I think that overall, the song is more about ‘the’ ideal woman or bride than about ‘an’ ideal woman or bride, which does, however, not necessarily mean that there are no personal,  autobiographical, undercurrents in the song, reflecting the poet’s  personal lifelong quest to find this ideal woman or bride. In this quest for the ideal woman or bride there are both physical and spiritual elements of this quest pictured but in the end –as we will see - these elements melt together. In other words, in this song, in the quest to find the perfect bride, there is a struggle going on between lust, infidelity, and disloyalty on the one hand and chastity, fidelity, and loyalty on the other hand. In this respect Dylan must have been inspired by the Bible where we see the relation between God and His people – or between Christ and the church for that matter - described by some of the same metaphors Dylan uses here. God (Jesus) is the groom and his people (the church) are the bride. The Bible reveals that over and over again, God’s chosen people were disloyal to Him and acted like a harlot. In particular the prophets describe this metaphor in all sorts of varieties, see for instance the book of Hosea (e.g. Hosea 4:15) and Ezekiel. But in spite of this continuous adultery, God’s burning love keeps on searching the bride’s heart, till in the end He finds her and cleanses her and makes her ready for the eternal marriage (Rev. 19:7,8).
Therefore, as we are getting nearer to the end of the poet’s life, this song is an ultimate and successful attempt to bring the life long quest for this ideal woman or bride to rest.  In the first song of the album, ‘Duquesne Whistle’ we hear the final whistle of time blowing and indeed, this whistle is ‘Blowing like my woman's on board’. In the end he has found her and has come to terms with his woman and he is now ready to enter into eternity with this ethereal woman.
Apart from the Bible there may be other sources which inspired Dylan to create this song. Shakespeare’s play ‘A Midsummer Night's Dream’ may resonate, especially in the song’s title and also maybe the 16th century ballad ‘Tam Lin’. But as far as other sources are concerned Edmund Spenser’s poem ‘The Faerie Queene’ may have been the most important influence, as we will outline later on in this article.  Let’s first delve deeper into the specific words of the song.
“I'm searching for phrases, to sing your praises, I need to tell someone” is reminiscent of “All my powers of expression and thoughts so sublime, could never do you justice in reason or rhyme” which Dylan wrote in the song ‘Mississippi”. The question is who does Dylan address here? It may be God because “to sing your praises” is a terminology which occurs quite often in the book of Psalms and such an eulogy is invariably addressed to God, e.g. Psalm 144: 9. “I will sing a new song to you, O God! I will sing your praises with a ten-stringed harp”. Above we wrote that the two bridges of the song reveal some dark undercurrents which render the song a trait of animosity. We also see this phenomenon frequently occur in the book of Psalms, sometimes even within the same Psalm, e.g. “To sing your praises” of Psalm 144:9 goes with Psalm 144: 11 where it says “Save me! Rescue me from the power of my enemies. Their mouths are full of lies; they swear to tell the truth, but they lie instead”. In this song “to sing your praises” goes with “They're lying and they're dying in their blood” and with “I'll drag his corpse through the mud”.
Yet we have good reasons to believe that “I’m searching for phrases to sing your praises” is not primarily addressed to God but to his (ideal) woman, wife or bride. Such language is not at all unusual in the Bible, in fact the book of Songs is full of such praises addressed to a woman or bride, e.g. Songs 6: 9 where a young man says: “The young women see her and praise her; even queens and royal concubines sing her praises”. In this song, one may say that in a certain way Dylan follows the same route which the Bible follows in finding the perfect bride, a long and narrow road indeed, on which a number of women pass by – some of them ‘as whorish as ever’- till at last the true bride is found in Dylan’s favorite Bible book the Revelation of St John, Chapter 19 verse 7:  ‘Let us be glad and rejoice, and let us give honor to him. For the time has come for the wedding feast of the Lamb, and his bride has prepared herself’.
Therefore, this first verse of this song shows us the final result of his quest to find this woman. The poet has reached the end of the trail and he can hardly believe that at last he has found her. Her beauty  is so exuberant and her serenity so overwhelming that he cannot find the right words to express his exaltation, therefore when he says ‘I need to tell someone’ he actually intends to say that he wants the whole world to know how intensely happy he is with the outcome.
In this first verse it looks as if the end of time has just begun, that is why he now says: ‘It's soon after midnight, and my day has just begun’. Some see in the song’s title ‘It's soon after midnight’ a direct reference to Shakespeare’s ‘A Midsummer Night’s Dream’ in which Bottom has an encounter with the Fairy Queen after midnight. This seems the more likely because later on in the song the poet has a date with the fairy queen.  Although Dylan has Shakespeare’s play resonated in the song’s title, we feel that the poet predominantly wants to express something else, at least in this first verse. ‘It's soon after midnight, and my day has just begun’ may express that the Latter Day has just arrived. At midnight a new day has begun. It is ‘his’ day and this day will never end. This spiritual matrimony will last forever. The idea that Christ will return at midnight – as bridegroom to meet his bride, the church, - is wide-spread within the Christian tradition and is based on Matt. 25:6 where it says: ‘At midnight they were roused by the shout, 'Look, the bridegroom is coming! Come out and meet him!'
But before this day will finally come, a number of obstacles have to be overcome, a number of women pass by and these women try to distract him from the road. This theme is also dealt with on the Tell Tale Signs song ‘Marching to the City’ where it says: ‘Once I had a pretty girl, she’s done me wrong, now I'm marching to the City and the road ain't long’ The first woman that passes by is ‘A gal named Honey’ .The Urban Dictionary says that the name ‘Honey’ is a nickname for a beautiful girl who has just about everything. Deceived by beauty as he may have been, he soon found out that this woman was not in for a lifelong relationship of enduring love but that only ‘she was passing by’. Her ‘love’ was selfish and superficial.  She is the kind of woman who –after a brief period of infatuation - comes and goes and shows no genuine and lasting interest in you, in fact she only wants to take and not give, that is why it says that she ‘took my money’. There may even shine through some self-criticism from the part of the poet when we see this same selfish attitude reflected in the male counterpart of Dylan’s cover of The Mississippi Sheiks’ song ‘Blood in my Eyes’ on the album ‘World Gone Wrong’ where he has Honey’s male counterpart say: ‘I tell you something, tell you the facts, you don't want me, give my money back’.  In summary, this first girl or woman called Honey represents the type of marriage or relationship which is only based on material things and has no deeper spiritual foundation. Because there is no strong foundation, such marriages or relations ‘pass by’, they break up easily and they leave you behind, robbed and – as Dylan wrote elsewhere –‘howling at the moon’.
When he goes on to say that ‘the moon is in my eye’ this reminds us of a song called ‘Moon Got In My Eyes’ written by Johnny Burke, and Arthus Johnston. The song has been covered by Frank Sinatra and Bing Crosby .One of the verses reads: ‘You know the saying, 'All who love are blind', it seems that ancient adage still applies, I guess, I should have seen right through you, but the moon got in my eyes’. Apparently, beauty deceives the eye and romantic feelings may easily blind a man and these feelings are often associated with the moon which may block your view. Just like in Shakespeare’s ‘Midsummer Night’s Dream’ the moon is continuously associated with a midnight realm where dreams and imagination flourish but in real life however, these sweet notions are wiped out by the harsh reality of matrimony’s every day’s wear and tear..

The language of the first bridge of the song is reminiscent of the strong and robust language of the Old Testamentical Kings David and Solomon which they used especially in the Book of Psalms and Songs. ‘My heart is cheerful, it's never fearful’ is an example of the determination and valiance of these kings. ‘My heart is cheerful, it's never fearful’ expresses confidence and faith that the ultimate goal will be reached: he will surely find the perfect bride and this bright prospect is a reason for abundant joy.  This firm mental attitude resembles the resilience shown in Dylan’s song ‘Mississippi’: ‘My heart is not weary, it is light and it is free’, and echoes what King Solomon says in Proverbs 15:13: ‘A happy heart makes the face cheerful, but heartache crushes the spirit.’
‘I been down on the killing floors’
shows that the poet- as a valiant warrior - has undergone a lot of hardship and suffering. ‘I been down on the killing floors’ may also resonate Howling Wolf’s song ‘Killing Floor’ (1964) which says: ‘I was fooling' with ya baby, I let ya put me on the killing' floor”.  Herbert Sumlin, blues guitarist and at the time a member of Howling Wolf’s band, is said to have said about the song’s title: “Down on the killing floor–that means a woman has you down, she went out of her way to try to kill you. She at the peak of doing it, and you got away now.”  However, we feel that Dylan may have used the words of this song ‘Killing Floor’ as a vehicle to express a deeper meaning. The language used here resembles that of a great king and warrior. King David was such a great warrior who had been involved in many battles and had been down on the killing floors many a time. But what about David’s great Son, the great warrior Jesus Christ? If there has ever been a man on earth who can literally say ‘I been down on the killing floors’, it is Jesus Christ. In fact He was killed on the killing floor but He rose from the dead and continued His quest throughout history to find the perfect bride like it says in Ephesians 5: 25- 27 ”For husbands, this means love your wives, just as Christ loved the church. He gave up his life for her, to make her holy and clean, washed by the cleansing of God’s word. He did this to present her to himself as a glorious church without a spot or wrinkle or any other blemish. Instead, she will be holy and without fault’.’
‘I'm in no great hurry’
  not only means that the quest to find the perfect bride takes a lot of time  but  also that it has to be done at the right time. The poet is fully in control of all his passions, so he is patient enough to wait for the right time. Some have argued – and quite rightly so – that this song reflects some of the menacing and spooky feelings of Dylan’s song ‘Moonlight’ where it says: ‘Well, I’m preaching peace and harmony the blessings of tranquility, yet I know when the time is right to strike’
Hurry and impatience go with lust but true love goes with patience and endurance, just like King Solomon says in Songs 8: 4. “Promise me, O women of Jerusalem, not to awaken love until the time is right’. 
The poet’s mind is well balanced and he knows exactly what he wants. ’A gal named Honey’ is not what he is looking for and he is ready to face her violent anger and scorn, that is why it now says: ‘I’m not afraid of your fury’.  A famous saying in this respect is: “Hell hath no fury like a woman scorned." This saying is based on lines from ‘The Mourning Bride’ a tragedy by the playwright William Congreve, premiered in 1697: ’Heaven has no rage like love to hatred turned, nor hell a fury like a woman scorned’.
‘I've faced stronger walls than yours’
confirms the epic altitude of these words. It looks as if a valiant king is addressing us here. The king and poet David shines through here, who says in Psalm 18:29 “With my God I can scale any wall”. And not only king David, but also in his slip-stream, the great king Jesus Christ who in his quest to find the perfect bride has faced stronger walls than the fury and resistance of His bride to be. A much stronger wall was death, but He rose from the dead and continued his quest to find His bride. 

In our next and final article we will deal with Charlotte, Mary, The Fairy Queen and Two-Timing Slim and we will wrap this whole thing up. Please feel free to comment on this article.
  

Bob Dylan's 'Roll on John' - an analysis - Part 5 (final part).

images.jpg

 
In this 5th and final installment we review the final two verse of this song.

Verse 7.
The seventh verse of this song:  ‘Roll on, John, roll through the rain and snow, take the right-hand road and go where the buffalo roam, they'll trap you in an ambush 'fore you know, too late now to sail back home’ seems to be one of the obscurest verses of the song. The verse seems no tot refer to any event that can be connected to the real life of John Lennon or to the life of John the Apostle, or to any other ‘John’ for that matter. It is as if the poet invites you to evoke moods in you, to feel the mood of the song and to put you in a state of mind in which you draw inferences and make connections, even if these interferences or connections are not actually there in the text of the song. We have to remember that quite often Dylan does not use language in the same way that ‘normal’ people use language. Dylan increasingly makes poetry by borrowing words and making collages, using phrases, images and quotes from other people and sources and then blending them together until in the end they mean something entirely different.  Why does Dylan refer to animals in this verse –the buffalo – and to a tiger in the final verse when there seems to be no real connection to any ‘John’?
Although the words "They'll trap you in an ambush before you know" maybe vaguely inspired by Robert Fagles translation of ‘The Odyssey’ which on page 139 has: "Which god, Menelaus, conspired with you to trap me in an ambush?”, one might wonder if there is any lose connection to the American semi-biographical comedy film ‘Where the Buffalo Roam’?This film, made in 1980, depicts Hunter S. Thompson’s rise to fame in the 1970s and his relationship with Chicano attorney and activist Oscar Zeta Acosta. Music in the film included rock and R&B songs by Jimi Hendrix, Bob Dylan, The Temptations, the Four Tops and Credence Clearwater Revival. Additionally, characters played by Bill Murray and Rene Auberjonois sing lyrics from the Sergeant Pepper’s track “Lucy in the Sky with Diamonds”.
We have to bear in mind that what many people call the American buffalo is actually an animal named the American bison. The Buffalo is an inseparable part of the American history; no other wild animal has played such an important role in human affairs.The tribes of the American plains relied for many centuries on bison for food, shelter, clothing, and also as a powerful spiritual symbol. American bison are associated closely with the American Old West.They once roamed the grasslands of North America in massive herds. In the 19th century, however, they nearly became extinct due to widespread commercial hunting.
So the first mood this verse evokes in me personally is that of the Wild West. Herds of buffalo, gun shooting, cowboys trapped in ambushes etc. It brings back to memory the atmosphere of the western movie ‘Patt Garret and Billy the Kid’ including anti-violence songs like ‘Knocking on Heaven’s Door’, an atmosphere where the bad memory of ‘they shot him in the back and down he went’ still lingers. You might hear the echo of Steve Tilston’s song ‘Slip Jig and Reel’ where it says: ‘A train to St Louis, just one jump ahead, he slept one eye open a gun 'neath his head, but he dreamed of the green fields and mountains of home while crossing the plains where the buffalo roam and further on in the song:’ In the deadliest ambush near old Santa Fe, a young buck was taken, togged up in a coat’.
The second mood this verse evokes in me personally is in what is expressed in the words: ‘too late now to sail back home’.  In my imagination I once again see John the Apostle, trapped in his house in the town of Ephesus in 95 AD where he was finally arrested by the Roman Emperor and banished to the island of Patmos. For John the Apostle it was too late then to ‘sail back home’, to his home land Palestine, he had to undergo all the pain and suffering on the island of Patmos to make it possible for the light of the Apocalypse to emerge and to burn so brightly. It is as if in this song two types of violence and suffering are pictured. The one type is ostensibly senseless and at random: the bullets of the Wild West and the bullet of some lunatic shooting you in the back. What good will it do? The other type of violence and suffering seems to be more submissive and meek, the sufferings of John the Apostle.This suffering however has produced something quite good: the enduring light of the Apocalypse that shines forever.
I want to give special thanks to Dave Richards (see his comments below|) who pointed out to me that the ‘John’ referred to this verse may refer to John Smith, (1580-1631) who was an Admiral of New England, a soldier, explorer, and author. Smith is said to have played an important role in the establishment of the first permanent English settlement in North America. Apart from the Indian tribes the local weather is said to have been the biggest threat for these early Jamestown settlers. That is why it says ‘roll on John through the rain and snow’. Dave Richardson pointed out to me that ‘ Pocahontas, daughter of the chief of the Powhatan Indian tribe, warned Smith about her tribe’s plot to ambush and kill John Smith in 1608, when this Powhatan tribe invited them to their land on supposedly friendly terms’. This may be the reason why it says: ‘they trap you in an ambush before you know’.‘John’ Lennon and ‘John’ Smith and ‘John’ the Apostle may have in common that their lifetime work was done far away from their home land, across the sea and both Smith and Lennon led a sort of British invasion. The invasion that John the Apostle led was of much greater importance, it hugely set up the invasion of the gospel throughout the entire world.

Verse 8.
The final verse: ‘Tyger, tyger, burning bright, I pray the Lord my soul to keep. In the forest of the night, cover him over and let him sleep’ is undoubtedly the most significant and intriguing verse of the song, it gives the impression of some sort of an epilogue and retrospectively colors the meaning of the whole song.This last verse is mainly made up of quotations but we feel that it is the collage of quotations which renders the verse its deeper meaning. 

The words ‘Tyger, tyger, burning bright ‘and ‘In the forest of the night’ are literally quoted from the famous poem “The Tyger" by the English poet William Blake. It was published as part of his collection Songs of Experience in 1794. Within the context it says: ‘Tyger! Tyger! burning bright, in the forest of the night, what immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry?
The words ‘I pray the Lord my soul to keep’ are quoted from a classic children's bedtime prayer from the 18th century called:‘Now I lay me down to sleep’.The earliest version is said to be written by Joseph Addison in an essay appearing in The Spectator on March 8, 1711.One of the later versions printed in The New England Primer goes: ’Now I lay me down to sleep, I pray the Lord my soul to keep, If I shall die before I wake, I pray the Lord my soul to take. Amen’
When the Dylan says ‘Tyger, Tyger’ the first question we have to answer is: who does Dylan address here and why does he address this person as ‘Tyger, Tyger,’ a person who apparently has some of the characteristics of a tiger and is ‘tiger-like’? To answer this question we first take a closer look at the poem ‘The Tyger’. In this poem Blake elaborates on the wide spread and conventional idea that nature is a work of art and consequently nature must in some sort of a way represent and reflect its creator. The tiger is strikingly beautiful and at the same time awesome and horrific in its capacity for extreme violence.  Blake implicitly raises an existential and moral issue about the nature of the deity: who is this God and what kind of a God is He who could or would design and create such a terrifying wild beast as the Tyger? In other words:  what does the undeniable fact that evil and violence exist in this world tell us about the nature and intentions of God and how should we deal with a world where a  single being can at once be full of beauty and full of horror? Blake pictures a tiger which is at once perfectly beautiful and nevertheless perfectly destructive. For Blake it is obvious that only a very strong and powerful Creator can be capable of such a creation. The “forging” of the tiger - as Blake calls it-triggers off also moral questions not only about the presence of evil in this world but also about the origin of evil. The words ‘burning bright’ suggest the creation of destructive fire with all the implications of purification and destruction.
Blake, however, does not resolve the issue of the origin of evil but rather hints at a way to come to terms with this issue. This happens when in the same poem Blake contrasts the tiger with the lamb:
’Did he who made the lamb make thee?’. In contrast with ‘The Tyger’ Blake also wrote a poem called ‘The Lamb’:’ He is meek & he is mild, he became a little child: I a child & thou a lamb, we are called by his name.  Little Lamb God bless thee. Little Lamb God bless thee’.
The tiger and the lamb have been created by the same God. “The Tyger” consists of unanswered questions and leaves us to awe at the complexity of creation, the sheer magnitude of God’s power, the combination of the horrific and the beauty. The lamb on the other hand represents innocence, tenderness and submissiveness. The Lamb is God’s gift to a fallen world.The Lamb is His offering of reconciliation, to reconcile what would otherwise be irreconcilable, to conceive what would otherwise be inconceivable. We are invited to accept this great gift of God and we can do so, not by trying to understand but to accept what we cannot understand and to flee to the Lamb for comfort.
Dylan wrestles with the same problem of the origin of evil in this world elsewhere on this album, particularly in the previous song ‘Tempest’. When depicting the sinking of the Titanic Dylan first writes: ‘When the Reaper’s (Matt. 13:39) task had ended, sixteen hundred had gone to rest, the good, the bad, the rich, the poor, the loveliest and the best’. But then Dylan writes something very significant: ‘They waited at the landing, and they tried to understand, but there is no understanding for the judgment of God's hand’.  We see this same phenomenon in this final verse of ‘Roll on John’. We are invited not to try to understand what we cannot understand but to find comfort in the arms of the Almighty:’ I pray the Lord my soul to keep. In the forest of the night, cover him over and let him sleep’.
Therefore,‘Tyger, Tyger, burning bright’ may first of all have the connotation that the good and the evil, the beauty and the ugly exist side by side in this fallen world and senseless violence may lash out, ostensibly at random, as we have seen in the case of John Lennon when he was shot in the back.Yet,‘Tyger, Tyger, burning bright’ opens up another perspective.This may happen when the person addressed here as ‘Tyger, Tyger, burning bright’ is not John Lennon but in fact John the Apostle.
We already noted that John the Apostle is called the ‘Apostle of Light’ and that much of St. John’s work – both his gospel and his letters - is suffused with light encountering darkness and overcoming it.Quite rightly one may therefore say that John was a light ‘burning bright’. It is also not without reason that the phrase ‘You burnt so bright’ appears eight times in the chorus of the song and it now repeated in the final verse of the song. It is meant to bring things to a conclusion and to combine the strength of the ‘The Tyger’ with the intensity of the light.  And there was certainly tiger like strength and determination in John the Apostle.  Jesus called John and his brother James ‘boanerges’  which means ‘Sons of Thunder’. (Mark 3:17). John and James had an explosive and destructive temper just like a tiger, as we may read in Luke 9:54 when John and James said to Jesus: "Lord, do You want us to command fire to come down from heaven and consume them, just as Elijah did?". But it would not stay like that because, after walking with Jesus for a lifetime, the “Son of Thunder” earned a new nickname: the “Apostle of Love.”The meekness and submissiveness of the Lamb (Christ) overwhelmed John the Apostle and softened and subdued his’ tiger like’ characteristics.  The contrast between strength and weakness - the Tyger and the Lamb -, a prominent motif in Blake’s poetry, is also a prominent motif in the Gospel and Apocalypse of John the Apostle. In the Book of Revelation John no less than 25 times refers to the Lamb. It all has to do with the fact the forces of strength and power on the one hand (represented by the lion), and meekness, submissiveness and surrender on the other hand (represented by the Lamb) are perfectly united in the person of Jesus. John testifies of this notion in Revelation 5:5-7, when in a vision John sees Jesus having both the shape of a lion and a lamb. John the Apostle has taught us that the issue of the existence and origin of evil can only be resolved and be laid to rest if we flee to the Lamb for comfort and that is exactly what the poet is now going to do. It is the very reason why Dylan goes on to say ‘I pray the Lord my soul to keep’.
When Dylan says ‘I pray the Lord my soul to keep’, we see something decisive happening in the song. ‘I pray the Lord my soul to keep’ is much more than a recitation of a classic children's bedtime prayer from the 18th century called: ‘Now I lay me down to sleep’.  First of all there is a change of subject. Dylan no longer speaks of John Lennon, John the Apostle or any other ‘John’ for that matter, but turns to himself and instead of saying: ‘I pray the Lord HIS soul to keep’ he prays: ‘I pray the Lord MY soul to keep’.  It is as if he now says: ‘I do know what happened to the soul of John the Apostle and I do not know what happened to Lennon´s soul. But what about me? What will happen to my soul?  In the end this question is much more important than how history will look back and judge on my life and my achievements, and no matter how much I may have achieved in this life, I cannot redeem myself, therefore I humbly flee to God for redemption of my soul and ‘I pray the Lord my soul to keep’. Dylan confirmed the answer to this question himself in his 2012 RT Interview. When asked, "Is (touring) a fulfilling way of life?” Dylan replied,"No kind of life is fulfilling if your soul hasn't been redeemed."
When in the final line of the verse, it says: ‘In the forest of the night, cover him over and let him sleep’, the perspective changes again into a more generic direction. It is not ‘cover me over and let me sleep’ but cover him over and let him sleep’. It seems that the focus is now again shifted to John the Apostle but its generic use also includes the poet himself as if he invites his audience  to say this prayer also for  him personally. 
William Blake’s poem quoted above:‘Tyger! Tyger! burning bright, in the forest of the night’, evokes  yet another image of the tiger. Not the image of the tiger as a strong hunter but of the tiger being hunted down. Not the image of the tiger as a destructive killer but as victim of poachers. In your imagination you see those poachers who seek to trap and kill the tiger in the forest, not only for sport of game, but also to sell the skin of this beautiful, almost extinct,  animal just for financial benefit.  It seems like a primordial instinct of man in this fallen world, to kill what is strong, proud and strikingly beautiful, to create a world where beauty goes unrecognized. How can you survive in such a world? The only way out of ‘the forest of the night’, the darkness of this fallen world, is to pray to God: ‘cover him over and let him sleep’.  Just what John the Apostle said in his Book of Revelation Chapter 14 verse 13: “And I heard a voice from heaven saying, “Write this down: Blessed are those who die in the Lord from now on. Yes, says the Spirit, they are blessed indeed, for they will rest from their hard work; for their good deeds follow them!” They will be covered over and sleep peacefully in the arms of God till finally the Latter Day will arrive at the end of times. One day the contrast between the destructive power of the tiger and its beauty will be wiped out as we read in Isaiah 11:6 “In that day the wolf and the lamb will live together; the leopard will lie down with the baby goat. The calf and the yearling will be safe with the lion, and a little child will lead them all”.

If ‘Tempest’ would be Dylan’s last album and ‘Roll on John ‘his has last official song, this final verse would be a very worthy ending. It says it all.

As always, please comment on this article. To do so please scroll down and push the button ‘reacties’.

 

 

Bob Dylan's 'Roll on John' an analysis Part 4.

bob[1].jpg

Dylan’s ‘Roll on John’ – lyric analysis – Part 4.

In this installment we take a closer look at the verses 4, 5 and 6.

Verse 4.
‘I heard the news today, oh boy’ is again a reference to ‘A day in the life’, a track from the Beatles album ‘Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band’ where it says: ‘ I read the news today oh, boy, about a lucky man who made the grade’, and ‘ I read the news today oh, boy four thousand holes in Blackburn, Lancashire’ .
Now it seems not without significance that Dylan deliberately writes: I heardthe news, instead of what one would expect: ‘I read the news’. It was on Patmos that John the Apostle wrote down in a scroll The Book of Revelation, all that "he saw and heard". John's sworn testimony about how he received the messages is given in Revelations 22:8 “I, John, am the one who heard and saw all these things. And when I heard and saw them, I fell down to worship at the feet of the angel who showed them to me”. It is as if the poet immediately wants us to shift our attention, away from John Lennon (The Beatles) to a deeper layer, to what happened to St John on Patmos. This is confirmed by what follows: “They hauled your ship up on the shore”. First of all it is noteworthy that these words are inspired by Robert Fagles translation (1996) of Homer’s ‘The Odyssey’, on page 138 it says: ‘Once I reached my ship hauled up on shore’.  If you apply these words to John Lennon’s life it may either be a vague reference to the dangerous and stormy 600-mile sea voyage which Lennon made in June 1980 or – more likely - it may refer to his violent death in 1980. “They hauled your ship up on the shore” could be a metaphorical expression meaning that this is where John Lennon’s life finally ended up; Lennon’s life ship came home, although against his will.
However, chapter 120 of Ellen Gunderson’s novel  ‘John ,Son of Thunder’)  reveals the deeper meaning of these words: how they hauled John the Apostle’s ship on the shore of the island of Patmos in the year 95 AD, and how immediately upon his arrival on the island he was led into the quarry to do hard labor.   
‘Now the city gone dark, there is no more joy, they tore the heart right out and cut it to the core’
Peter Stone Brown wrote that in these words Dylan “totally captures the shock, the horror and most of all the loss of that cold December night that at times seems so long ago and somehow manages to seem like yesterday”. Dr. A.T. Bradford observes that: "They tore the heart right out and cut it to the core" has a clever double meaning, between the metaphor of Lennon's passing and the actions of the pathologists performing the autopsy, where the heart is indeed removed and examined surgically”.
However, also in this case, we came to understand that there are deeper layers in those words. We have good reasons to believe that the ‘city’ to which Dylan refers here, may very well be the city of Jerusalem  and more specifically the Jerusalem which was destroyed by the Roman emperor in 70 AD. Thematically this fits in well on the album ‘Tempest’ which is full of allusions to the times of the early Roman kings, to the times of the Roman Emperors when also John the Apostle had his days.
John the Apostle was banished to Patmos in 95 AD. The city of Jerusalem was destroyed 25 years earlier by the Romans in 70 AD. Josephus claims that 1,100,000 people were killed during the siege of Jerusalem and that 97,000 people were captured and enslaved: "The slaughter within was even more dreadful than the spectacle from without. Men and women, old and young, insurgents and priests, those who fought and those who entreated mercy, were hewn down in indiscriminate carnage. The number of the slain exceeded that of the slayers. The legionaries had to clamber over heaps of dead to carry on the work of extermination".
Chapter 110 -113 of Ellen Gunderson Traylor’s novel ‘John, Son of Thunder’ describes how John the Apostle managed to flee from the crumbling city of Jerusalem. All these dreadful events occurred during his lifetime and when John arrived on Patmos, banned and enslaved and bereft of all basic human rights and the city of Jerusalem destroyed, things looked as if all hope was gone and times looked gloomier than ever before, that’s why it says: ‘‘Now the city gone dark, there is no more joy”.
There is a rabbinic saying in the Babylonian Talmud (Kiddushin 49b) which states that heaven, earth and Jerusalem are the essential components of the Hebrew soul.The rabbis say: ‘As the world was being created, God gave out ten portions of joy to the world and nine were given to Jerusalem; ten portions of beauty God gave to the world and nine were for Jerusalem; ten portions of suffering God gave to the world and nine were for Jerusalem’.
So when you destroy Jerusalem, ’there is no more joy’ left. Jerusalem is seen by many Jews, Christians and Muslims as the ‘heart of the world’. If you tear the heart out and cut it to the core you will lose everything and that is exactly what happened in 70 AD to Jerusalem: ‘they tore the heart right out and cut it to the core’
Jerusalem is regarded as the city where all the joys, aspirations and pains of humanity come together. Jerusalem is the city where dreams are dreamt and either realized or shattered.  A medieval map shows Jerusalem and Solomon’s Temple as the epicenter of the world, the continents of Europe, Africa, and Asia spreading out from the center like huge petals.  It is all based on a vision of world redemption arising from Jerusalem.  Jerusalem is seen as the ‘heart’ of the world and the center of history, just like Elie Wiesel once said: “Jerusalem must remain the world's Jewish spiritual capital, not a symbol of anguish and bitterness, but a symbol of trust and hope. As the Hasidic master Rebbe Nahman of Bratslav said, "Everything in this world has a heart; the heart itself has its own heart." Jerusalem is the heart of our heart, the soul of our soul”.
Verse 5.
Some analysts feel that ‘Put down your bags and get 'em packed, leave right now, you won't be far from wrong, the sooner you go the quicker you'll be back’ would refer to the fact that just before his death John Lennon had spoken about his intentions to make a trip to England to visit his relations and friends in Liverpool and that he had some sort of feeling in his bones, a premonition, that something bad was about to happen. ‘Leave right now, you won’t be far from wrong’ would mean that his premonition that something terrible is about to happen is not far from wrong – ‘not far from wrong’  meaning that this premonition is in fact accurate - and that he’d better hurry up and leave.
Within this context ’You been cooped up on an island far too long’ is interpreted as a reference to the island of Manhattan, where John Lennon had  lived for more than 5 years in some sort of reclusion, ‘cooped up’  as it says, in his apartment at the Dakota, and that is was now time to break away.
How does this verse relate –if it does - to the deeper layers of the song, to the times of the Roman Emperors and John the Apostle?  First of all ’You been cooped up on an island far too long’ is again inspired by Fagles translation of the’ Odyssey’ which has on page 136: "Here you are, cooped up on an island far too long, with no way out of it, none that you can find, while all your shipmates’ spirit ebbs away’ and on page 139: "Here I am, cooped up on an island far too long".
Secondly, whereas the next verse slows things down: ‘Slow down, you're moving way too fast’ the atmosphere this verse breathes is one of urgency and of speed.
John the Apostle received his visions on the island of Patmos. These visions were set down in the Book of Revelation. The notion of urgency is very prominent in the Book of Revelation. Both the beginning of Revelation and the end of Revelation stress the sense of urgency. At the beginning: Revelation 1: 1 ‘This is a revelation from Jesus Christ, which God gave him to show his servants the events that must soon take place. He sent an angel to present this revelation to his servant John’.  At the end:  Revelation 22: 20 ‘He who is the faithful witness to all these things says, "Yes, I am coming soon!" Amen! Come, Lord Jesus!.
The words ‘Put down your bags and get 'em packed, leave right now, you won't be far from wrong, the sooner you go the quicker you'll be back’ may on a deeper level function as an incentive for John the Apostle to hurry up and to forget his troubles and woes and to leave the island as soon as possible and to have the Apocalypse revealed to the world. Time has come to a halt and history cannot unfold itself until the Apocalypse has been revealed, just like it says in Revelation 5: 1 and 2: ‘And Then I saw a scroll in the right hand of the one who was sitting on the throne. There was writing on the inside and the outside of the scroll, and it was sealed with seven seals. And I saw a strong angel, who shouted with a loud voice: “Who is worthy to break the seals on this scroll and open it?”. ‘The sooner you go the quicker you'll be back’ may be an allusion to Jesus. Only Jesus proved worthy to break the seals of the scroll and to unfold history (Rev. 5: 5-7). The sooner His work on this earth is ready, the quicker He will be able to return to this earth and finish His works. ’You been cooped up on an island far too long’ may be another incentive for the Apostle to get the chain of events started as if it says: ‘You’ve been a prisoner long enough now on this island, hurry up and leave because you have very important work to do’. 
Verse 6.
Not without good reason, some see in the first line of verse 6 ‘Slow down you’re moving way too fast’ a reference to the Larry Williams song ‘Slow Down’ (1958) which the Beatles recorded in 1964. The song’s chorus reads: ‘You’d better slow down…baby, now you’re moving way too fast’. Others however, see some vague reference to the opening line of "The 59th Street Bridge Song (Feeling Groovy)" by Paul Simon: ‘Slow down, you move too fast, you got to make the morning last’. The singer of the song gently urges you not to hurry through the beauty of the morning but to take notice and to savor the bounty of life so abundantly present, in ordinary things all around him. Does it allude to Lennon’s hard won happiness as a husband and father while living with his family in New York and of which he has said it was a joyful time of renewal in his personal life? Or does it even allude to the fact that the hospital Lennon was transported to after being shot on December 8 1980 was situated at 59th Street and 10thAvenue?
‘Come together right now over me’ is a reference to the Beatles’ song “Come together”. This song was written by Lennon during one of his and Yoko Ono's bed-in sessions in Toronto in May 1969. When their friend, Timothy Leary, an LSD drug mahatma and self-ordained liberator of the world's collective conscience, appeared at the bed-in, he informed Lennon and Ono of his decision to run for political office, and proclaimed his campaign slogan: ‘Come Together’.  Based on this slogan Leary requested Lennon to write a song for him to promote his political campaign. Lennon's go on the slogan was ’to come together and join the party’, and thus wrote the song. However, Leary was unable to use the song because shortly afterwards Leary was arrested and went to jail. Leary now gone, Lennon and the Beatles took the liberty to record the song for their own purposes.
’One thing I can tell you is you got to be free, come together right now over me’ and other songs by the Beatles and other groups during the 60ties and early seventies strongly called for the brotherhood of man, the overcoming of all differences between races and cultures, attempts were made to give peace a chance, culminating in the flower power movement.
Maybe the poet intends to tone things down a little, in the same way as he once did with the civil rights movement in the sixties.  When the poet says: ‘Slow down, you're moving way too fast’ it may be as if he says:  ‘this is all going too fast for me, ultimate and lasting peace will not be reached  in this way, even if you come together over me or any other person. Peace and tranquility will come but it will come from elsewhere. Peace and tranquility will definitely come, but it has to come through a lot of pain and suffering. This basic notion that a new, peaceful,  future will come but that it will come through a lot of pain and suffering  may be the reason why the poet goes on to say: ‘Your bones are weary, you're about to breathe your last’.  Whereas ‘You’re about to breathe your last’ reminds us again of the dramatic events that took place in the evening of December 8 1980, when John Lennon was shot down in front of his apartment building, the words ‘your bones are weary’ can hardly be attributed to Lennon but rather take us back to the times of John the Apostle on Patmos.  When John was exiled to Patmos in 95 AD to do hard labor in the quarry mine, he was well over 90 years old.  We read of all the torture, the humiliation, the bullying and suffering the weary old man,  John the Apostle,  had to endure in Ellen Gunderson Traylor’s novel ‘John – son of thunder’ – chapter 121. Although John the Apostle had nearly reached the end of his trail: ‘your bones are weary, you're about to breathe your last’, yet there was one more mission for him to complete: the reception of the Apocalypse, the Book of Revelation. John received his visions under the most dreadful circumstances, and it is as if we hear John the Apostle pray: ‘Lord, you know how hard that it can be’. On the first level, these words refer to ‘The Ballad of John and Yoko’  where it says: ‘Christ, you know it ain't easy, You know how hard it can be, the way things are going, they're gonna crucify me’.
For Lennon it was the time when he and Yoko were singing protest songs about Angela Davis. At the time John had the feeling that ‘they’ were trying to shut him up and down and he was fighting for his rights.
The similarity between the evocation of Dylan and Lennon is that they both invoke divine powers to assist them in solving their problems. Dylan changes Lennon’s evocation from ‘Christ’ into ‘Lord’ but here the similarity ends.  Because, whereas Lennon’s evocation ‘Christ’ really sounds like a curse, Dylan’s heartfelt evocation ‘Lord’ sounds like a solemn prayer. In spite of their mutual artistic respect,  the different intonation of these words shows that the two of them have a fundamentally different world view and this difference in world view between the two of them could not have been put into words any better.

Commentary on this article is more than welcome. To comment please scroll down and click on ‘reacties’. In a final article we will deal with the verses 7 and 8 and wrap things up.  Dylan's 'Roll on John' - an analysis - Part 3.

Bob Dylan

Dylan’s ‘Roll on John’ – lyric analysis – Part 3.

In this third article we take a closer look at the verses 2 and 3 of this song.

Verse 2.
‘From the Liverpool docks to the red-light Hamburg streets’ refers to the early days of the Beatles. The Liverpool docks – Merseyside - is the place where it all started. Today, located within Liverpool's historic Albert Dock there is a Beatles museum called ‘The Beatles Story’.  ‘The red-light Hamburg streets’ is a reference to the period  1960-1962 when  Beatles members John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Stuart Sutcliffe and Pete Best regularly performed at various clubs in the red –light’ district of  Hamburg in Germany. The St. Pauli quarter of Hamburg, where they performed and where the Indra club was located was in this ‘red-light’ district, a district where there was a lot of prostitution. This period marks a chapter in the group's history which improved their performance skills, broadened their reputation, and in the end led to their first recording.
‘Down in the quarry with The Quarrymen’ is some sort of a pun and may provide the first link between John Lennon and the other John referred to in this song: John, the Apostle.’ The Quarrymen’ (also written as "the Quarry Men") was a British skiffle and rock and roll group, formed by John Lennon in Liverpool in 1956, which eventually evolved into the Beatles in 1960. Originally consisting of Lennon and several school friends, the Quarrymen took their name from a line in the school song of Quarry Bank High School, which they attended. The first lines of this song called "The Song Of The Quarry” read:  ‘Quarry men old before our birth, straining each muscle and sinew, toiling together Mother earth, conquered the rock that was in you’.
A quarry is a type of open-pit mine from which rock or minerals are extracted. Quarries are generally used for extracting building materials, such as dimension stone, construction aggregate, riprap, sand, and gravel.
We feel that ‘Down in the quarry’ can hardly be related to John Lennon or to his group the ‘Quarrymen’.  ‘Down in the quarry’ rather takes us back in time to the year 95 AD, to what happened on the small Island of Patmos. Patmos - measuring only about 6 by 10 miles- was a quarry mine for the Roman Empire. Today the island is part of Greece. It is located in The Aegean Sea near the west coast of present Turkey. The island housed many of the Roman Empire’s political and religious prisoners and slaves. John, the beloved apostle of Jesus, was being held as a prisoner of Rome on this island for his continuous preaching of Jesus. Rome believed that by banishing the old man John to the remote, desolate and forsaken island of Patmos, his voice would be silenced.  When John was exiled by the emperor Domitian in the year 95 AD to this island to do hard labor in the quarry mines,  John was aged in years, and near to the end of his life (his ‘bones were weary, and he was about to breathe his last’).
According to the tradition the Roman emperor Domitian was so outraged by the fact that John miraculously survived when he was dipped in boiling olive oil, that he banished him to Patmos. Since John was a contemporary of Jesus, John would have been by that time well over 90 years old, making him very likely the only apostle to survive to such an old age. The rest of Jesus apostles and disciples were already martyred decades earlier.
‘Playing to the big crowds’ refers to the years 1963-1966 when not only the Beatles concerts in Europe, in the United States, and Australia were attended by large crowds of fans but also to their TV appearances. On 9 February 1964, the Beatles made their first live US television appearance. No less than 73 million viewers—about two fifths of the total American population—watched the group perform on The Ed Sullivan Show, at the time the show had the largest number of viewers that had been recorded for a US television program.
‘Playing to the cheap seats’ is a reference to the Royal Variety Performance of the Beatles in London (November 4th 1963) attended by Queen Elizabeth, the Queen Mother, and Princess Margaret. John Lennon said to the audience:  ‘For our last number, I'd like to ask your help. Would the people in the cheaper seats clap your hands? And the rest of you, if you'll, just rattle your jewelry’. Of this incident Mark Hertsgaard reported in ‘A Day in the Life’: The Music and Artistry of the Beatles (1995): "The remark provoked warm laughter and applause, and was greeted with profound relief by Beatles manager Brian Epstein, who had feared Lennon would make good on his pre-performance threat to tell them to "rattle their fuc****' jewelry". ‘ Another day in the life on your way to your journey's end’, ‘A day in the life’ is a track from and a reference to the Beatles album ‘Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band’. Released in June 1967, the album is considered the most influential and most famous rock album of all time, and is one of the world's best-selling albums ever. This highlight marks another day in the life of the Beatles, and marks the start of a journey which for Lennon would come to a dramatic end when he was murdered in 1980. For John, the Apostle, doing hard labor in the quarry mine of Patmos, seemingly marks a low, a nadir, which in the end would produce something beautiful: The Book of Revelation.  
Verse 3.
Some say that ‘Sailing through the trade winds bound for the South’ would refer to a stormy 600-mile voyage which Lennon made in June 1980, from Rhode Island to the Bermuda triangle in a 43-foot schooner called ‘The Magan Jaye’. A sort of captain’s logbook was made of the voyage which includes notes and doodles made by Lennon.  The book also contains other entries and anecdotes which hint at the importance of Lennon’s Bermuda trip, and of which some say that it lifted Lennon out of depression and inspired him to start working on his last album ‘Double Fantasy’. Some rock historians even considered the Bermuda trip one of the most important events of John Lennon’s life.
Yet we have good reasons to believe that not only this line but in fact this whole verse does not refer to John Lennon but to St John the Apostle and his whereabouts on the island of Patmos. This is also sustained by the fact that whereas the first line ‘Sailing through the trade winds bound for the South’ may in some way –albeit not necessarily- be linked to Lennon, the following line however,: ‘Rags on your back just like any other slave’ cannot in any way refer to John Lennon. So, if it is much more likely that it refers to St John, what does it mean? First of all, St John had been living for some
time in the town of Ephesus when he was captured by Rome and subsequently banished to the island of Patmos in the Aegean Sea in 95 AD. Ephesus was a port on the South-West coast of Minor Asia – present Turkey –. A voyage from Ephesus to the island of Patmos took only a few days. Patmos was roughly situated south of Ephesus and that may be the reason why the lyrics say: ‘Sailing through the trade winds bound for the South’.  Secondly, apart from this, in this area there is a kind of ‘a trade wind’, it is called the ‘Khamsin’ and it is a southeasterly wind which blows from North Africa to the eastern Mediterranean. We conclude therefore, that ‘Sailing through the trade winds bound for the South’ most likely refers to the voyage from Ephesus to the barren island of Patmos which John, the Apostle, made in 95 Ad as a banished prisoner and slave of Emperor Domitian. 

The following words ‘Rags on your back just like any other slave,they tied your hands and they clamped your mouth 'Wasn't no way out of that deep dark cave’ and later on in the song also ‘You been cooped up on an island far too long’ , ‘they hauled your ship up on the shore’  and ‘they'll trap you in an ambush 'fore you know’ are all words taken more or less literally from Robert Fagles translation (1996) of Homer’s  ‘The Odyssey’. To read these quotations within the context of Fagles 1996 translation of ‘The Odyssey’ we refer to the very interesting contribution of Scott Warmuth  on this subject. The Odyssey is one of two major ancient Greek epic poems attributed to Homer.  It is believed to have been composed near the end of the 8th century BC, somewhere in Ionia, the Greek coastal region of Anatolia. One may wonder what the influence of The Odyssey is on this song. When you take a look at the quoted words in The Odyssey, you will find that these words themselves do not really help you to understand the (deeper) meaning of the song ‘Roll on John’.  It rather looks as if the Odyssey’s words are only used as a sort of a vehicle to reach deeper layers. We find the same phenomenon elsewhere on this album and especially on the album ‘Modern Times’ when poets like Ovid and Timrod are frequently quoted.  Therefore, to find deeper meaning it may be helpful to have a look at The Odyssey as a whole. Which main themes in the Odyssey are relevant in this respect and are these themes reflected in the song?
First there is a strong theme of homecoming (nostos) in the Odyssey, caused by the fact that Odysseus is on a journey home after the Trojan had finally ended. We also find this theme of homecoming, of reaching the end of the trail, in this song:  Both John Lennon and John the Apostle are on their way ‘to their journey’s end’, John, the Apostle has nearly reached the end of his journey: ‘his bones are weary and he is about to breath his last’. Lennon has reached the end of his journey: ‘they shot him in the back and down he went’.
Secondly, there is this theme of ‘exile’ in The Odyssey. This theme is abundantly reflected in the song, e.g. when it says about John the Apostle: ‘they tied your hands and they clamped your mouth ‘Wasn’t no way out of that deep dark cave’ and ‘You been cooped up on an island far too long’
Thirdly, there is a theme of disguise in the Odyssey; the gods disguise themselves so that they can interact with mortal human beings. Odysseus’ protector, the goddess Athena, adopts many disguises such as a shepherd, a girl, Telemachus, and Mentor. Odysseus also disguises his identity by telling that his name is ‘Nobody’ so that he will not be recognized as the one who blinded the Cyclops. When he returns home to Ithaca he also disguises himself as a beggar to protect himself from being killed by the Suitors.
Disguise is a main theme in many a Dylan song, also in this one. Nothing is what it seems.  When you hear this song for the first time, it seems it is only about John Lennon, when in fact it is just as much –if not more- about John the Apostle. Even when it seems that evil rules the earth –expressed in the tragic and senseless murder of Lennon- yet it looks as if you are invited to find the contrast and to make a choice between the success and world fame of Lennon (and the Beatles) and how it all ends,  and the humble servitude of John the Apostle on the island of Patmos: ‘rags on your back just like any other slave’ and how he ends: ‘cover him over and let him sleep’. It is as if the poet says: ‘Look how it all ends and then make a choice!’. You are also invited to find the contrast and to make a choice between Lennon’s Hindu ‘Instant Karma’ light: ‘Well we all shine on, like the moon and the stars and the sun, come and get your share’ and the light of Jesus which John the Apostle reflects: ‘Shine your light’.  In other words: you have to decide between Lennon’s ‘serving yourself’ and being a light source yourself  or John the Apostle’s light – which is the reflection of the light of Jesus – and to serve somebody else (the Lord).
To resume the thread of verse 3, we have to bear in mind that in the English language as well as many other languages, the word ‘odyssey’ has come to refer to an epic voyage. Ellen Gunderson Traylor’s novel ‘John, Son of Thunder’ (referred to in Part 1 of my analysis) describes in Chapter 122 this epic voyage, how during John the Apostle’s time in exile, the legend of John’s strength of mind became an example and a testimony for the hundreds of severely tortured prisoners on Patmos and how St John was able to rise above the darkest hour of any circumstance. Gunderson describes how the community of oppressed in the quarry more and more began to look upon the weak, fragile, bent,  old chain-ganged Saint as an epic hero, an epic hero on his way to the end of his epic journey. We also wrote in Part 1 of our analysis that it looks like as if words like ‘Rags on your back just like any other slave, they tied your hands and they clamped your mouth’ more or less literally walked out of Chapter 120 and 121 of Gunderson Traylor’s novel into this song. ‘They tied your hands and they clamped your mouth’ not only refers to the literally chain-ganged Apostle doing hard labor in the quarry but also figuratively to what John himself wrote in the Book of Revelation 1:9: ‘I, John, am your brother and your partner in suffering and in God’s Kingdom and in the patient endurance to which Jesus calls us. I was exiled to the island of Patmos for preaching the word of God and for my testimony about Jesus’.

I doubt whether in the line ‘Wasn't no way out of that deep dark cave’  Dylan had Shakespeare’s ‘The Tempest’ in mind, where at Prospero's cave, Miranda meets Ferdinand carrying logs for her father. At this cave they exchange their love for one another and vow to be married, nor, for that matter, Fagles Translation of ‘The Odyssey’, page 137, where it says "He heads for his bed of rest in deep hollow caves’.  
We rather feel that ‘Wasn't no way out of that deep dark cave’ refers to the cave on the island of Patmos where John the Apostle, in a vision, received the Apocalypse: ‘The Book of Revelation’ in 95 AD. A sanctuary and the Monastery of the Apocalypse were later built around the cave that tradition identified as the site where John received those visions. Today this site is still a major tourist attraction on Patmos.
Ostensibly silenced and outranged by the Roman emperor Domitian, it looked as if John the Apostle had entered a dead end street: ‘Wasn't no way out of that deep dark cave’. The same feeling is expressed here as Dylan once wrote in the song: ‘Marching to the City’: ‘I’m chained to the earth like a silent slave, trying to break free out of death's dark cave’. However, when it says: ‘Wasn’t no way out of that deep dark cave’ this also means that there is at the same time something positive and uplifting in this phrase.  John was now ready to receive this vision and could not leave that cave until he had written down on a scroll all that ‘he saw and heard’. John's sworn testimony about how he received the messages is written down in the first chapter of the Book of Revelation.

Will be continued……Comments on this article are more than welcome. To comment please scroll to the bottom of the page and press the button ‘reacties’.

 

 

 

Bob Dylan's 'Roll on John' - an analysis - Part 2.

stdas0439[1].jpg

Bob Dylan’s ‘Roll on John’ – an analysis – Part 2.


In this article we take a closer look at the first verse and the refrain of this song.
Somewhere I read a very creative interpretation saying that the words ‘Doctor, doctor tell me the time of day’ would refer to a common practice used in hospitals for attendants or nurses to note the exact time of death of a patient. ‘Another bottle’s empty’ would refer to blood transfusion, to the fact that another bottle (bag) of blood is empty and that further treatment of the patient is useless, also useless because  ‘another penny is spent’, which would mean that another life is blown out. ’He turned around and he slowly walked away’ -according to this interpretation- would refer to doctor Lynn who on December 8th 1980 at 11.15 pm - turned around and slowly walked out of the emergency room of the St. Luke’s-Roosevelt Hospital Center to notify  family and  press that  John Lennon had passed away.
Intricate and inventive as this interpretation may be, we don’t feel that this is what Dylan had in mind. What seems more realistic is that the first line of this song was taken from an old song from Lonnie Johnson called ‘Oh! Doctor The Blues (1926)’, which has the following opening lines: ‘Oh doctor, doctor, tell me the time of day, Oh doctor, tell me the time of day, all I wants is a good drink of whiskey, to drive my blues away, some people say, that it's women, wine, and song, but it's the blues and whiskey, that lead another good man wrong’. So the opening lines have more to do with the use of alcoholic beverages, of liquor, and the effects this use has on the mental status of the poet. He was so much in a state of intoxication that he had lost all sense of time and now he starts to awake and begs for help from a doctor, as if he says:  ‘Doctor please help me, I don’t know who I am, where I am, and what day it is, help me out of this dreadful trance, it is enough now, another bottle’s empty, another penny is spent’. The expression ‘to spend a penny’ means ‘to use a public lavatory’. It refers to the (former) use of coin operated locks on public toilets. It was used mostly in the UK and mostly by women (men's urinals were free of charge). Within the context of the song it refers to the frequent use of a public lavatory following excessive drinking.
It would seem that Dylan uses this whole scene of drinking and the effects it has on him, primarily to express a sort of anesthesia he underwent, to make the unbearable in some sort of a way bearable, to make the unthinkable in some kind of way thinkable. Unbearable and unthinkable is what now follows: ‘They shot him in the back and down he went’. This is so hard to bear for a sober mind and almost too terrible to be true, just as he wrote elsewhere: ‘I need something strong to distract my mind’. It is the more so unbearable because Lennon was a fellow- artist and this makes it extra scary, what happened to Lennon may happen to any celebrity, may in fact also happen to Dylan: some lunatic who catches you off guard and shoots you in the back.
But there may be a second reason why Dylan opens the song with this drinking scene. I wrote in my previous article that the opening lines of this song are reminiscent of some sort of medieval dream-vision poem in which the poet enters into some kind of trance at the start of the poem, loses all sense of time, and loses contact with the present world and enters an entirely different, ancient world, a world where the difference between the conscious and the subconscious and the difference between reality and fiction is continuously obliterated. ‘Doctor, doctor tell me the time of day’ indicates that the poet has lost all sense of time and that he is now ready and in a position to sway backwards and forwards between the times and experiences of John Lennon on the one hand, and the ancient times and experiences of St John, cooped up on the isle of Patmos in 95 AD, on the other hand.
‘He turned around and he slowly walked away, they shot him in the back and down he went’ refers to the horrible and senseless murder of John Lennon on December 8th 1980. John Lennon was shot by Mark David Chapman at the entrance of the building where he lived, The Dakota, in New York City. Lennon had just returned from Record Plant Studio with his wife, Yoko Ono. Chapman took aim directly at the center of Lennon's back and fired five hollow-point bullets at him from a Charter Arms .38 special revolver.  After being hit four times in the back Lennon staggered up five steps to the reception area, saying, "I'm shot, I'm shot" and ‘down he went’ to the floor and died shortly afterwards.
It says ‘they’ shot him in the back, where one would expect ‘he’ shot him in the back. The reason why Dylan uses a more generic ‘they’ here, may be that Dylan somehow feels that the society as a whole bears responsibility for the fact that it creates circumstances which make it possible for kinky and deranged personalities as Chapman to arise and commit such horrible crimes, also a subdued feeling is expressed, as if Lennon was in a generic sense killed by his fans or pubic, even if only one individual actually pulled the trigger.
A lot of analysts and fans feel that in the refrain of the song:’ Shine your light, move it on, you burned so bright, roll on, John’ Dylan addresses John Lennon directly, some see it as a prayer from one great artist to another great artist. Plausible as these interpretations may seem at first glance, yet personally, for various reasons, I cannot get my neck around this interpretation.
First of all, the same words ‘Shine your light’ were also used in the song ‘Precious Angel’ (1979). In this song Dylan addresses the ‘precious angel’, who is said to be Mary Alice Artes, the woman that is said to have led Dylan to Jesus in 1979.But there is more. At the time, somewhere in 1979, John Lennon responded furiously to Dylan’s conversion to born again Christianity. When in 1979 Dylan wrote a song called : ‘Gotta serve somebody’  Lennon retorted  by composing a song called ‘Serve yourself’ with lyrics like: ‘Well there's something missing in this God Almighty stew, and it's your mother (your mother, don't forget your mother, la), you got to serve yourself, nobody gonna do for you, you gotta serve yourself, nobody gonna do for you, well you may believe in devils and you may believe in laws, but if you don't go out and serve yourself, la, ain't no room service here’. Yoko Ono in in 1998 somewhat tried to soften the harshness of Lennon’s stance in this matter by saying about ‘Serve yourself’"[This song] was right after Dylan's song "You Gotta Serve Someone", you know - the lord, I suppose, you know. So then he was kind of upset about that and it was a dialogue, you know. In that sense it's fun, I mean you can hear it was fun. He wasn't seriously against it. He showed his anger in a way but also [...] his sense of humor”. Although –as far as we know - there is no known record of this, it is not hard to imagine – to say the least of it - that at the time Dylan was not  amused by Lennon’s antagonism and must have felt run down hard by these words. No matter how much respect Dylan has for Lennon as a great artist, he certainly does not see Lennon as a source of light in the way Dylan sees Light and certainly not as a Light that should shine on him and on others for that matter.  Although there is a lot of compassion for John Lennon shining through in Dylan’s words, yet all this makes it not very likely that when Dylan says: ‘Shine your light’  he addresses John Lennon. Dylan seems bewildered, perplexed by the senseless murder of his good acquaintance and fellow artist Jon Lennon, who was brutally knocked down while he was still in the prime time of his life, and Dylan is now looking for somebody that could in any way shed some light on what seems utterly senseless, the incredible and the incomprehensible, the fragility of life.
The beauty of poetry as embodied in Lennon can in an instant be swept away by the most extreme violence.  We see the same phenomenon come back later on in the song when Dylan quotes William Blake’s poem ‘The Tyger’. In this poem a tiger is pictured. A tiger which is at the same time strikingly beautiful in its appearance and yet also terrifying and horrific in its capacity for violence.  Therefore, in order to come- in some sort of a way- to terms with his bewilderment and perplexity, it seems that Dylan in his anguish flees for comfort to the other John, to St John the Apostle. He turns to St John, the writer of his favorite Bible –book:  ‘The Revelation to John’, to have his light shine on this matter.
St John is quite appropriately called the ‘Apostle of Light’. The3rd day of Christmas (December 27th) is St John’s Day. Much of St. John’s work – his gospel and his letters - is suffused with light encountering darkness and overcoming it.
So when St John is addressed here with the words ‘Shine your light’ it is not actually St John’s own light that is meant but the light of Jesus which St John so abundantly reflects and of which he testifies. Jesus calls himself the Light of the world (John 8:12).The most senseless killing in history was the killing of the Light of the world, of Jesus, at the same time it was the killing that made the most perfect sense. Only in Him the old and weary poet finds comfort for all that would otherwise be senseless and incomprehensible.
‘Move it on, you burnt so bright’, in the Apocalypse Jesus reveals to St John that He, Jesus, is ‘the bright morning star’ (Rev.22:16), a light that burns so brightly,’ it moves on’ through history. His light not only burnt so bright when He was on earth but it will continue to shine and it will never fade.
In this refrain of the song there is also a clear sense of urgency. Words like ‘Move it on’ and ‘roll on John’ express this urgency, an urgency which we find in many a place in St John’s Apocalypse. Time after time St John makes it clear that the end is near and that Jesus will come back soon, e.g. Rev. 22:7: “Look, I am coming soon! Blessed are those who obey the words of prophecy written in this book” and Rev. 22:12, 13: “Look, I am coming soon, bringing my reward with me to repay all people according to their deeds. I am the Alpha and the Omega, the First and the Last, the Beginning and the End”.  ‘Move it on, roll on John’ because the time is near and be ready for you do not now the hour.
Be continued………

Please comment on this article, scroll down to the bottom of this page and press the button ‘reacties’
[1]      «      7   |   8   |   9   |   10   |   11      »      [18]