Sometimes it feels like Bob Dylan says: "I practice a faith that's long been abandoned, ain't no altars on this long and lonesome road"

Visitors to this website today: 168Total number of visitors to this website: 593990
Welcome to the website of Kees de Graaf
Kees de Graaf keesdegraaf.com

Byung Chul Han’s ‘Psychopolitiek’ – ‘neoliberalisme en de nieuwe machtstechnieken’

IMG_20150818_0001.jpg

Van mijn zeer gewaardeerde buurman Hien The kreeg ik onlangs een boekje aangeboden ter recensie. De titel van het boek luidt: ‘Psychopolitiek’ met als ondertitel: ‘Neoliberalisme en de nieuwe machtstechnieken’ geschreven door de Duitse filosoof Byung Chul Han. Een uiterst interessant boekje moet ik zeggen. Han komt in verweer tegen deze nieuwe machtstechnieken van het neoliberalisme. De argumenten die hij voor zijn verweer gebruikt lijken –zonder dat hij dit waarschijnlijk bedoeld heeft - dicht in de buurt te komen van de christelijke (Bijbelse) argumenten tegen deze machtstechnieken. Of dit werkelijk ook zo is, bespreken we verderop.
Voor de iets minder filosofisch geschoolde lezer leest het boekje wat moeilijk. Veel filosofisch jargon wordt als bekend verondersteld. Een paar van die filosofische termen wil ik eerst toelichten. Wat verstaan we onder ‘neoliberalisme’?
Neoliberalisme
is een term die sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw wordt gebruikt om het – vooral in het westen – toegepaste economisch kapitalistisch systeem aan te duiden. Dit economisch beleid wordt gekenmerkt door een politiek van ‘laissez-faire’. ‘Laissez-faire’ betekent dat in de maatschappij de economische krachten hun vrije loop gelaten worden. Voorts wordt deze politiek gekenmerkt door een hoge mate van privatisering, een terugtreden van de overheid uit de private sector en een vermindering van overheidsuitgaven.
‘Biopolitiek’ bevat het woord ‘bio’ dat voor ‘leven’ staat. Biopolitiek (een term afkomstig van de filosoof Michel Foucault) staat voor een politiek systeem waarin biomacht wordt uitgeoefend. Het biologisch leven van mensen staat hierin centraal en men probeert het leven van de mens door dit economisch en politiek systeem te beïnvloeden en te manipuleren. ‘Psychopolitiek’ daarentegen gaat veel verder dan de biopolitiek en tracht niet alleen het lichaam, de bios, te sturen en te manipuleren maar ook de psyche van de mens. De psychopolitiek gebruikt hiervoor de moderne massa communicatiemiddelen die het digitale tijdperk ons oplevert.
Maar goed, ik loop eerst even door het boekje heen en plaats hier en daar wat aantekeningen.
Alles staat vandaag de dag in het teken van het presteren. Als je niet presteert tel je niet mee in de maatschappij. Han schrijft (pag.10) dat het prestatiesubject denkt dat hij vrij is. Maar niets is minder waar, in werkelijkheid is hij een slaaf. Dat blijkt volgens Han uit de tegenwoordig veelvuldig voorkomende psychische aandoeningen zoals depressies en burn-outs. Het zijn allemaal signalen dat er een diepe crisis van de vrijheid is en dat zogenaamde vrijheid veelvuldig omslaat in dwang. Han schrijft: ‘Vrij zijn betekent echter van oorsprong bij vrienden zijn. De woorden vrijheid en vriend hebben in het Indo- Germaans dezelfde wortel. Vrijheid is strikt genomen een betrekkingswoord. Je voelt je pas echt vrij in een succesvolle relatie, in een gelukkig makend samenzijn met anderen. De totale afzondering waartoe het neoliberale regime leidt maakt ons niet echt vrij’. Op zich klopt het wel wat Han schrijft maar toch zou Han hier meer moeten zeggen. Wil het ooit tot echte vrijheid komen dan kan die vrijheid m.i. nooit zonder ‘waarheid’ bestaan. Jezus zegt in Joh. 8:32 tegen zijn leerlingen: ‘U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden’. ‘Waarheid’ betekent weten hoe belabberd je er als mens en als mensheid bijstaat. Je moet weten hoe diep je gevallen bent en dat je daarom hulp van boven nodig hebt en dat alleen Jezus je die hulp kan bieden. Alleen als je tot die erkenning van die waarheid komt, dan is er echte vrijheid in zicht. Ik moest daarbij denken aan een regel uit een lied van Bob Dylan (‘Jokerman’ 1983): ‘Freedom just around the corner for you, but with truth so far off, what good will it do?’. Aan de andere kant, met wat Han op pag. 15 schrijft ben ik het bijna eens. Han schrijft daar:Willen we echt vrij zijn? Hebben we God niet uitgevonden om maar niet vrij hoeven te zijn? Tegenover God zijn we allemaal schuldig. Maar de schuld vernietigt de vrijheid. Als we schulden vrij zijn, moeten we echt handelen'. Misschien gaan we permanent schulden aan opdat we niet hoeven te handelen. dat wil zeggen niet vrij niet verantwoordelijk hoeven te zijn'. Echter, als Han i.p.v. te schrijven ‘Hebben we God niet uitgevonden om maar niet vrij hoeven te zijn’ had geschreven: ‘Hebben wij God niet terzijde geschoven, van ons af geworpen, om maar niet vrij te hoeven zijn’, dan zou ik het volledig met hem eens geweest zijn.
Han Hekelt het moderne fenomeen ‘Big Data’ en deelt hierbij rake klappen uit. De rol van ‘Big Data’ neemt alsmaar toe. De hoeveelheid data die wordt opgeslagen reist tegenwoordig de pan uit. Dit veroorzaakt de consument deels zelf omdat steeds meer bestanden, zoals foto’s en films (op o.a. Facebook en You Tube) opgeslagen worden. Er zijn echter ook steeds meer apparaten die zelf data verzamelen, opslaan en uitwisselen. Deze data bevatten een schat aan informatie die voor allerlei doeleinden (vooral marketing) gebruikt kan worden, vandaar de term ‘Big Data’.
Han ziet hierin terecht een groot gevaar want schrijft hij op Pag. 19: ‘Big Data kondigt het einde aan van de persoon en de vrije wil. Devoot betekent onderdanig. De smartphone is een soort devotionalium, sterker: het devotionalium van het digitale bij uitstek. “Like” is het digitale amen. Terwijl we like aanklikken, onderwerpen we ons aan de machtscontext. De smartphone is niet alleen een effectief toezicht apparaat, maar ook een mobiele biechtstoel. Facebook is de Kerk, de mondiale synagoge van het digitale’. Big Data maakt prognoses over het menselijk gedrag mogelijk. Het geraffineerde ervan is dat ‘Big Data’ dit niet doet tegen de wil van de mens in maar juist met diens toestemming'. Han schrijft dan ook op pag. 22: ‘De gewiekste, vriendelijke macht opereert niet frontaal tegen de wil van de onderworpen subjecten in, maar stuurt hun wil in hun voordeel. Ze zegt eerder ja dan nee, ze is eerder verleidend dan onderdrukkend. Ze verleidt in plaats van te gebieden. Ze spoort ons aan permanten mee te delen, te delen, deel te nemen, onze meningen, behoeften wensen en voorliefdes te communiceren en over ons leven te vertellen’. Dat alles in de naam van de .g. transparantie.
Maar Big Data gaat nog veel verder, want op Pag. 29 schrijft Han: ’Uit Big Data kun je niet alleen het individuele maar ook het collectieve psychogram, zo mogelijk het psychogram van het onbewuste opstellen. Daardoor zou het mogelijk zijn de psyche tot in het onbewuste te belichten en uit te buiten’.
Dat gebeurt dan ook want de neoliberale psychopolitiek legt volledig beslag op de technologie van het zelf.. Het ‘zelf’ moet voortdurend geoptimaliseerd worden. Als paddenstoelen schieten ze dan ook uit de grond: de zelfmanagementworkshops, motivatieweekeinden, persoonlijkheidsseminars, mentale trainingen enz,. met slechts één doel: een grenzeloze zelfoptimalisering en efficiëntie verhoging. Alle blokkades, zwaktes en fouten die dit proces in de weg staan moeten door therapieën opgeruimd worden. Han heeft gelijk wanneer hij op pag. 38 schrijft dat deze neoliberale zelfoptimalisering fanatieke, ja zelfs religieuze trekken vertoont. Omdat ik zelf protestant ben, triggert mij wat Han schrijft op pagina 38: “Het eindeloze werk aan het ik lijkt op de protestantse zelfbespiegeling en protestants zelfonderzoek, die op hun beurt een subjectiverings en machsttechniek vormen. In plaats van zonden wordt er nu naar negatieve gedachten gespeurd. Het ik worstelt opnieuw met zichzelf als met een vijand”. Han miskent hier- waarschijnlijk onbedoeld- het werk van de Heilige Geest in de gelovige. De Heilige Geest brengt mijn zonden en tekorten voor mijn bewustzijn. Hij doet dat niet om mij te onderdrukken en mij opnieuw weer te onderwerpen aan een machtstechniek zoals Han schrijft, maar om mijn binnenste te vernieuwen en mij (mijn ego) te bevrijden van allerlei vormen van slavernij waaraan we van nature allemaal vastgeklonken zitten. Hij wijst mij zodoende de weg naar de echte vrijheid. Want dat is nu juist het grote verschil met de neoliberale psychopolitiek. Deze politiek verandert niet het hart van de mens. Integendeel, onder het mom van vrijheid en transparantie wordt het menselijk lichaam en de menselijke ziel tot een totale slavernij gebracht. Maar de Heilige Geest bevrijdt mij wél, door Zijn kracht wordt mijn hart nu zo veranderd dat ik nu ook het goede wil doen.
Han heeft overigens wel gelijk wanneer hij op pag. 62 schrift: ‘Het dataïsme is als filosofie in opmars en treedt op met de nadrukkelijkheid van een tweede verlichting’ en op pagina 63: ‘Transparantie is de leuze van de tweede verlichting. De imperatief van de tweede Verlichting luidt: alles moet data en informatie worden. Het dataïsme dat gelooft elke ideologie achter zich te kunnen laten is zelf een ideologie. Het leidt tot een digitaal totalitarisme. Wat dan ook nodig is, is een derde Verlichting , die ons duidelijk maakt dat de digitale verlichting omslaat in slavernij’. Die verslaving aan informatie waar Han het over heeft is overal zichtbaar als je goed om je heen kijkt. Let bijv. eens op, als leerlingen van het voortgezet onderwijs s ’middags de school verlaten en naar huis fietsen. Hun blik is niet gericht op het verkeer maar strak gericht op hun mobieltje. Om maar niets te hoeven missen. Die verslaving aan informatie gaat de hele dag door en tot vaak diep in de nacht. Veel tieners hebben psychiatrische hulp nodig om van hun internet verslaving af te komen.
Maar het gaat nog veel verder. Han noemt dit op pagina 65: ‘self knowledge through numbers’. Hierbij wordt het lichaam voorzien van allerlei sensoren die automatisch data registreren. Gemeten wordt: lichaamstemperatuur, bloedsuikerwaarden, calorietoevoer, calorieverbruik, bewegingsprofielen of percentages vet van een lichaam. Han (pag. 65) concludeert: “Zodoende lijkt zelf-tracking steeds meer op zelf toezicht. Het huidige subject is een ondernemer die zichzelf uitbuit. Elke klik, elk zoekbegrip wordt opgeslagen, geobserveerd en geregistreerd. Gecontroleerd worden we door de dingen die we elke dag gebruiken”. De praktijken van Orwell’s ‘Big Brother’ verbleken daarbij. ‘Big Brother’ kon nog wel eens iets vergeten, maar ‘Big Data’ vergeet werkelijk niets. Han noteert (pag. 69) dat het databedrijf Acxiom handelt in persoonlijke data va ongeveer de 300 miljoen VS-burgers, dus bijna van de hele Amerikaanse bevolking. Acxiom schijnt inmiddels meer te weten over de burgers dan de FBI. Er ontstaat volgens Han door deze praktijken een nieuwe maatschappelijke tweedeling, een nieuwe digitale klassenmaatschappij. Mensen met een lage economische waarde worden bestempeld als ‘waste’,als vuilnis. Consumenten met hogere marktwaarde zijn ondergebracht in de rubriek: ‘shooting star’. Op die mensen richt de commercie zich. Zo ontstaat (pag. 70) naast een ‘panopticum’ (‘Big Data’ is het ‘panopticum’ dat alles ziet en registreert) nu ook een ‘banopticum’, een totale uitsluiting, met als resultaat dat mensen met een slechte score met één druk op de knop in de ‘ban’ worden gedaan en bijv. worden uitgesloten van kredieten. Wellicht zonder dat Han en de moderne beleidsmakers het beseffen, kan op deze manier zo maar werkelijkheid worden wat we in de Bijbel lezen in Openbaring 13:16,17. We lezen daar dat in de eindtijd alleen die mensen nog bevoegd zijn om te kopen en verkopen als zij de naam van het Beest of zijn getal 666 als merkteken op hun voorhoofd of rechterhand getatoeëerd hebben.
Han maakt het duidelijk dat de eerste Verlichting (met de opkomst van de statistische methode) het ware geluk voor de mensheid niet heeft kunnen brengen. De huidige -tweede Verlichting –de neoliberale digitale revolutie- is daar al evenmin toe in staat. Sterker nog, door de totale controle van deze nieuwe revolutie over zowel het menselijk lichaam als de menselijke ziel, door deze psychopolitiek is de mens meer dan ooit een slaaf van zichzelf geworden.
Han laat er in dit boek geen gras over groeien. Han gaat te keer tegen het hedendaags positivisme.
Maar wat is er nu volgens Han fundamenteel verkeerd gegaan? Hoe heeft het zover kunnen komen? Volgens Han is dat het gebrek aan ‘geest’. We leven in een wereld waarin elke verticale spanning ontbreekt. Han verwoordt dit op pagina 73 zo: ‘ Big Data is puur optellend en komt nooit tot een gevolgtrekking of tot een afsluiting. Zonder geest vervalt de wereld in louter optellingen. De totale data kennis is een absolute niet-kennis op het nulpunt van de geest. Totale versnelling vindt plaats in een wereld waarin alles optelling is geworden en elke vertellende spanning, elke verticale spanning verloren is gegaan’. Het lijkt alsof Han met de uitdrukking ‘verticale spanning’ wil zeggen dat er meer is tussen hemel en aarde dan we kunnen zien en waarnemen. De puur materiele weg loopt kennelijk telkens weer dood en zonder erkenning van de spirituele dimensie komen we geen stap verder, integendeel, we zinken steeds verder weg in het moeras. Wat zet Han daar nu tegenover? Han wijst dan op de weg van het z.g. ‘idiotisme’. Bij dat woord ‘idiotisme’ moeten we onwillekeurig denken aan de roman van Dostojewski ‘De Idioot’. Wie is dan die idioot bij Han?. Op pag. 81 schrijft Han dat het de functie is van de filosofie –dus kennelijk ook van Han zelf – om voor idioot te spelen. Han zegt: ‘Elke filosoof die een nieuw idioom, een nieuwe taal, een nieuw denken voortbrengt, zal noodzakelijkerwijs een idioot geweest zijn. Alleen de idioot heeft toegang tot het geheel andere’. Op pag. 83 zegt Han: ‘De idioot heeft de moed af te wijken van de orthodoxie. Moedig verlost hij zich van de conformiteitsdwang. De idioot communiceert met het niet-communiceerbare. Zodoende hult hij zich in zwijgen. De idioot creëert vrije ruimtes van het zwijgen, van de stilte en de eenzaamheid, waarin het mogelijk is iets te zeggen wat het werkelijk verdient gezegd te worden. Een verticale spanning stelt de idioot in staat tot een hogere overeenstemming, die hem ontvankelijk maakt voor gebeurtenissen, voor uitzendingen vanuit de toekomst’. Hier laat Han duidelijk zien dat hij een oosterling is, die, misschien wel meer dan hem lief is, beïnvloed is door het boeddhisme. Het klinkt wel religieus, woorden als ‘vrije ruimtes van het zwijgen’ ‘hogere overeenstemming’, ‘gebeurtenissen’ ‘uitzendingen vanuit de toekomst’. Tegelijkertijd is het heel erg vaag en onpersoonlijk. Een persoonlijk God die alles regeert komt bij Han niet in beeld.
Soms lijkt het of Han dicht bij het evangelie uitkomt. Dat blijkt uit een veelzeggend zinnetje van Han op pag. 81: ‘De oude idioot wilde het ware, maar de nieuwe wil het absurde verheffen tot de hoogste macht van denken’. Het evangelie kan je ook een soort van oudidiotisme’, een soort van ‘dwaasheid’, noemen maar dan voor bepaalde mensen. Dat bevestigt Paulus in 1 Korintiërs 1:18: ‘De boodschap over het kruis is dwaasheid (een idiotisme) voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God'. En in vers 21 schrijft Paulus: ‘Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem niet door haar wijsheid gekend, en hij heeft besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid ( het ‘idiotisme’) van onze verkondiging’. Dat oude idiotisme van het evangelie wilde inderdaad ‘het ware’ want alleen de echte ‘waar’-heid leidt tot echte vrijheid, zoals we boven al schreven. Jammer dat Han het evangelie heeft af geserveerd als een repressief systeem. Nu geef ik Han toe dat sommige kerken, pausen, er inderdaad een repressief systeem van hebben gemaakt. Maar als je terug gaat naar de bron zelf, naar Jezus dan tref je geen repressie aan. Integendeel, bij Hem tref je liefde en compassie en opofferingsgezindheid aan in de meest zuivere vorm. Dat evangelie hult zich niet in vaagheden maar is concreet. Het is gebaseerd op de feiten van kruis en opstanding. Deze ‘dwaasheid’, dit ‘idiotisme’ is het enige idiotisme dat geloofwaardig is. Geloofwaardig omdat het niet gebaseerd is op luchtfietserij maar op concrete feiten die overgeleverd zijn door betrouwbare getuigen.

 

Kees de Graaf gives lecture on the poetry of Bob Dylan on June 2nd in Amersfoort

CFaNrCfVEAAk6St.jpg

Kees de Graaf will give a lecture in Dutch on the poetry of Bob Dylan at the Amersfoort University ((Volksuniversiteit Amersfoort) on June 2nd at 20.00 hours PM.The title of the lecture is:

" That destiny thing. I mean, I made a bargain with it, you know, long time ago"

With the help of some old Dylan classics de Graaf will show how this theme of 'destiny' is worked out in Dylan's poetry. Also some songs from the album "Tempest" will be dealt with in detail. During the lecture some Dylan video footage wil be shown as well. Of course there is room for debate during the lecture.
If you are interested to subscribe to this lecture, please go to the website of the Volksuniversiteit Amersfoort by clicking on the following link: Subcription Kees de Graaf lecture

Leon de Winter over de mens die geneigd is tot alle kwaad

leon-de-winter-540x304[1].jpg

Leon de Winter over de mens die geneigd is tot alle kwaad.

Dat antwoord 5 van de Heidelbergse Catechismus, waarin staat dat mens geneigd is om God en zijn naaste te haten, nog niets van zijn actualiteit heeft verloren, bleek onlangs op  3 mei 2015, toen er  op TV een documentaire uitgezonden werd met als titel ‘De langste nacht voor de Joodse Raad’. Die documentaire heeft diepe indruk op me gemaakt. Het verhaal over de Joodse Raad is bekend. De Joodse Raad werd door de Duitsers al meer en meer in een hoek gedreven en werd uiteindelijk gedwongen mee te werken aan deportatie van de Nederlandse joden naar de vernietigingskampen in Duitsland.  In 1943 ging dat zover dat de Joodse Raad gedwongen werd een lijst op te stellen van 7000 joden die gedeporteerd zouden moeten worden. De Joodse Raad kwam voor een duivels dilemma te staan. De Raad moest kiezen tussen twee kwaden. Niet meewerken stond onder het dreigement van totale uitroeiing. Medewerking hield verraad in van hun eigen volksgenoten. Ze kozen er uiteindelijk voor om mee te werken. Hans Knoop, de maker van de documentaire, interviewde de schrijver en filmproducent Leon de Winter. Leon de Winter zei: “Het ( het feit dat de Joodse Raad uiteindelijk instemde met de deportatie) toont een kant van wie wij zijn als mensen, hoe wij onszelf tot het allerlaagste niveau kunnen reduceren door omstandigheden, dat was het monsterlijke van die tijd natuurlijk. Door die omstandigheden geef je je menselijkheid op, je geeft alles op, want er zijn heel oude, dringende, emoties: beschermen wat dichtbij is, je eigen bloed beschermen, je eigen sociale klasse beschermen, en je wordt een monster”. Leon de Winter heeft een film gemaakt over het leven van Anne Frank. Hans Knoop zou graag zien dat de Winter ook een film zou maken over de Joodse Raad en hun noodlottige collaboratie met de Duitsers. Maar de Winter durft het niet aan. Het zou voor hem een nachtmerrie betekenen. De Winter: “Het gaat erom dat, hoe wij misschien allemaal, want ik durf het niet te zeggen, het gaat zelfs zo ver dat ik het niet eens wil weten wat ik gedaan zou hebben onder die omstandigheden, zo bang ben ik voor dit materiaal, ik wil het niet weten, want ik sluit niet uit dat ik tot het allerergste in staat zou zijn geweest, althans wat ik achteraf erg zou noemen. Alles aan dit verhaal is duivels, van welke hoek je er ook naar kijkt, je ziet alleen duivelse duisternis, iets anders is er niet. Waarom hebben zij dit gedaan, we hebben nooit een sluitend, definitief, rond antwoord gevonden, omdat we mensen zijn en zwak zijn, en omdat we willen overleven, en de mensen van wie we houden willen beschermen en heel ver gaan, heel ver gaan en anderen als het heel erg wordt, de prijs laten betalen’.
Zo wordt ook uit onverwachte - niet christelijke hoek - bevestigd waartoe de gevallen mens, jij en ik, toe in staat zijn, zeker als we in het nauw worden gedreven. We spreken van zinloos geweld als zo maar, zonder enige aanleiding, iemand op straat wordt neergestoken en we zijn er als burgers kwaad om, uit protest houden we stille tochten. Maar hoe reageren we zelf, keurige burgers. als het water ons  aan de lippen komt te staan? Wat blijft er dan over van onze normen en waarden die we zo hoog prijzen?
Ook op die laatste opmerking van de Winter dat we uiteindelijk anderen de prijs  laten betalen, komt vanuit de  Bijbel en de Catechismus een verrassend antwoord.  Want de Bijbel vertelt ons dat God  de Enige is, die wel zelf betaalt, in en door Zijn Zoon. Hij betaalt nl. in de plaats van ons. Hij betaalt niet alleen onze schuld maar ook de rekeningen die wij anderen laten betalen. Zo groot is Zijn liefde. Dat kan geen mens Hem nazeggen, behalve Jezus. En die liefde maakt het verschil in deze gevallen wereld.   

 

Bob Dylan's 'It's alright Ma (I'm only bleeding) - Part 4 - final part.

tumblr_njffj5qAHN1rbwx2xo1_540[1].jpg

Bob Dylan’s ‘It’s alright ma, (I’m only bleeding) – an analysis Part 4 by Kees de Graaf.

Verse 13.
“Old lady judges watch people in pairs, limited in sex, they dare  to push fake morals, insult and stare” exposes yet another  taboo in the American society in the sixties: sex. This song dealt with this taboo only a few years before the sexual revolution in America – and in a lot of other western countries – would break lose. A taboo is said to be a ‘strong social custom forbidding an act or the naming of certain things’. Now this not openly naming but instead silently and hypocritically  watching and condemning  certain sexual practices, of which everybody knows that they nevertheless exist in society, is metaphorically  expressed in an image of “old lady judges” who “dare to push fake morals, insult and stare”. The poet lashes out against these hypocritical  elderly women who think that they are entitled  to act as moral “judges” over other – younger – people. The sexual drive of these “old lady judges” has died a long time ago, the result is that they are ”limited in sex”, which makes it all the much easier for them to criticize the (sexual) behaviour  of young people who are still in their sexual prime. In the attitude of these ”old lady judges” we may see a caricature of the last remaining remnants of the 19th century Victorian sexual morality. This Victorian morality – which also spread to America – preached a.o. sexual restraint, however, this kind of morality would soon be wiped away by the sexual revolution which would begin a few years after Dylan wrote this song.
These old lady judges “watch people in pairs”. In your imagination you can see these old ladies sitting on a bench in a park watching the frivolous (sexual) behaviour of young couples. “In pairs” may be just a poetical way of saying that these ladies watch young couples. From the way in which these old ladies “insult” and “stare” , they make it clear that they condemn this new sexual morale. “They dare to push fake morals” means that the Victorian moral principles which these ladies push on young couples, are only preached by the mouth. In reality however, when these ladies were in their prime themselves, they did not obey and practice these sexual principals either, be it that during the Victorian era all  sexual practices were covered under ‘a cloak of decency’ .That is the reason why the morals which these old ladies push on younger couples are hypocritical and therefore called “fake morals”.
The words that now follow have become one of the most famous (Dylan) quotes: “While money doesn’t talk, it swears”. In this line “While money doesn’t talk ,it swears” money is personified. Whereas these old lady judges “insult and stare”, Mr “Money” does not do any better, on the contrary. Mr “Money” would have done better if only have he would have restricted himself to talking, however, that is not enough for him, he doesn’t talk but he “swears”. “Money talks” which means that money has a voice, that money has influence in society. Although an earlier version of the song seems to have “money screams”  instead of “money talks”, “Money talks” is said to be an old financial saying, found in various printed  records before the year of 1700.
However, but not so according to Michael Gray’s work ‘The Bob Dylan Encyclopaedia’  (New York, NY: Continuum Internat. Publ.  2006, Pg. 464) where Gray says that the line “ While money doesn’t talk it swears” was inspired by a 1903 Victor catalogue of “darky ditties” of which one has the title “If Money Talks, It Ain’t On Speaking Terms With Me”. Years later this resulted in a blues song called: “I can’t make a nickel, I’m flat as I can be, some people say money is talking, but it won’t say a word to me”. Anyway, when it says that money “swears”, these words tend to warn you that there is a curse  on the craving for money, no wonder that I Timothy 6:10 says that “the love of money is the root of all evil”.
Although it was Pope who said that “No pardon vile obscenity should find”, the naked truth is that money rules the world and all obscenities seem to stem from the unbridled love of money and as far as sexual morality is concerned, when you peel off the Victorian layer of decency, there is nothing but obscenity below the surface and ultimately- in spite of all decent language- nobody in society  really seems to care: “Obscenity who really cares?”. There is nobody you can trust and nothing is what it seems: “Propaganda, all is phony”. When Dylan wrote the words “Propaganda all is phony”  you may a.o. think  of the propaganda  the US government used at the time Dylan wrote this song, to volunteer for recruitment to serve in the Vietnam war.  All this sort of propaganda proved “phony”; you may easily be misled, because once enlisted and sent to war you may soon end up in a body-bag.
Verse 14.
This verse, as well as the following final verse, deals with death and the consequences thereof.
The words “While them that defend what they cannot see with a killer’s pride security, it blows the minds most bitterly” are interpreted by some as an atheistic statement. This is however not necessarily the case. It is true that when you follow this interpretation the words “What they cannot see” may refer to faith and religion. However, it seems not to be the intention of the poet to lash out against believers for having faith as such but against those who defend faith “with a killer’s pride security”. It is the very nature of faith is that you cannot see it with your natural eyes and you cannot scientifically prove to others that faith is a metaphysical reality. Otherwise faith would be no longer faith. True faith is all a matter of trust, confidence and surrender. Therefore it is also against the very nature of true faith to force faith upon others. But that is exactly what some of those preachers do: they defend their faith “with a killer’s pride security”. Some of those preachers (see for example Matt. 23:15) go to great length by forcing their faith upon people  by indoctrination and they are not driven by modest wisdom – as may be expected of them - but they look more like  hunters who take great pride in killing as much game as they possibly can and within the shortest period of time. They take pride in it, but it is only the cheap and shallow pride of a killer who outnumbers his victims in strength by a million to one, it is therefore only called “a killer’s pride security”. It looks as if these preachers are sure of the case they plead but the louder they shout the more they prove that deep down inside they are not so sure, because they somehow feel that this way of evangelizing- demonstrating a “killer’s pride security”- is cheap and against the very nature of the gospel. This method of proselyting only fills the human mind with repugnance and bitter resentment, that is why it says that “it blows the mind most bitterly”. 
The words “For them that think death’s honesty won’t fall upon them naturally, life sometimes must get lonely” may be interpreted in various ways. “Death’s honesty” means that death makes no distinction. Death is irrespective of persons and may in this sense be called “honest”. Death therefore falls on every human being, no matter who or what you are. Death falls upon all of us, very much in the same way as Dylan outlines in his song “Tempest”: “The good, the bad, the rich, the poor, the loveliest and the best”, in the end we are all going to die. Some think that this line leads us back to the battle fields of the war in Vietnam. As said earlier, at the time when Dylan wrote this song in 1964, the US were stepping up their war efforts in Vietnam. Those sent to war in Vietnam stood a great chance of being killed in combat. If that is the case, they will not die of natural causes, “death’s honesty won’t fall upon them naturally”, but they will suffer a violent death in combat. This knowledge can make you pretty lonely and isolated, that is why it says that for this group of people “life sometimes must get lonely”.
Another interpretation may be that Dylan uses apocalyptical language here taken from the Bible. Revelation 9: 6 says “And in those days shall men seek death, and shall not find it; and shall desire to die, and death shall flee from them' (KJV). Within the context of this passage, these people seek death to escape from extreme pain and suffering but no matter how hard they try, they are unable to find death: “death’s honesty won’t fall upon them naturally”. However if you follow this interpretation it is hard to explain how such dreadful circumstances would make life feel so lonely for these people.
Therefore, the most likely interpretation of the words “For them that think death’s honesty won’t fall upon them naturally, life sometimes must get lonely” is that these words refer to the extreme loneliness a lot of aged people in our society suffer from. Old people put away in old people’s homes or homeless people wandering about the streets in our big cities, aged people bereft of family and social contacts, full of infirmities and ailments, rotting away in loneliness, nobody looking after them, nobody caring for them, unwanted and spit out by society they feel so lonely that they long to die and put an end to it all, but death does not come and life drags on: “death’s honesty won’t fall upon them naturally and life must get lonely”. This verse exposes the cities of the lonesome fear and the lack of social cohesion which causes extreme loneliness in our big western cities.
Verse 15.
This final verse takes the song to its culmination, to a head on collision with the poet’s worst nightmare of all: death and the inevitability of it. The polarity between life and death has always been on Dylan’s mind (two years earlier, in1962, Dylan wrote “Let me die in my footsteps” which elaborates on the same subject).The importance of this stanza is stressed by the fact that for the first time in the song, the poet shifts to the first person and now seems to speak from his own experience. When he says:“My eyes collide head-on with stuffed graveyards” it is as if the poet says: ‘There is simply no escape from death, we are all heading in the same direction and that is to the grave.You may claim that all society’s anomalies, abuse and atrocities which I exposed in all the previous verses of this song are not as bad as I pictured them, you may even deny that all these anomalies and atrocities represent an integral part of our human existence, but one fact will always remain undeniable and that  is that we are all going to die. We are all on a ninety miles an hour drive down a dead end street. At the end of this dead end street we will all meet death. Do you want to have proof? Look at those “stuffed graveyards”.  Death is where it all ends up’.
These graveyards are “stuffed”,which means that they are full of dead bodies and bones, death is all around the place. But “stuffed graveyards” may have another connotation. You may think of a “stuffed” animal, for instance a stuffed bird. If this stuffing is carried out professionally, the stuffed bird very much looks like a real bird. But it is all fake because there is no life in this bird. You see some of this same phenomenon to disguise the harsh reality of death when you enter a graveyard. All these beautifully decorated tomb-stones, all the flowers and bouquets, all these well-written epitaphs for beloved ones, are in the end unable to take away the sadness and misery of death’s ugly face. The poet wants us to realize that this is what all these “stuffed graveyards” are all about and the poet’s eyes collide head on with them, there is simply no escape.
His eyes not only collide head on with stuffed graveyards, but also with “false gods”. The official release on ‘Bringing it all back Home’  and some live renditions seem to have “false goals”, instead of “false gods”. The world is full of those “false gods”, idols  which promise you instant inner peace and riches but in the end will leave you empty handed. “False gods” may also be linked to the words that follow: “I scuff” making it into “false gods I scuff” .To “scuff” has various meanings. Within the context “to scuff” may mean the shuffling of your feet in embarrassment or contempt. The poet is full of contempt for those “false gods” who promise but do not deliver. To “scuff” also has the meaning “to poke at with the foot or toe”. It reminds us of some comic  stock footage  from Stan Laurel’s Vintage Silent 1920s movie called “Not a well built house”. When in this footage  somebody pokes at a newly built house, when somebody “scuffs” at that house, we see this house immediately collapse. When you poke at those “false gods”, when you “scuff” those gods, it immediately is apparent that they are nothing but empty idols which collapse and turn into dust the minute you touch them. However, the words “I scuff” may also be linked to the following words “at pettiness which plays so rough”, making it into “I scuff at pettiness which plays so rough”. No doubt, “pettiness” refers to the bourgeois narrow-mindedness of the American public opinion in the sixties. This pettiness “plays so rough” which means that if you do not accommodate to these narrow minded prevailing opinions and stand up for your free way of thinking, they will play it rough, society will stone you, and in this respect the poet speaks from his own experience.
As outlined in the introductory remarks, Dylan once said about this song: ‘Try to sit down and write something like that. There's a magic to that’. It seems impossible to compose a song like this in ‘ordinary’ way. This song was not composed in an ordinary way, but was ‘magically’ written. “Walk upside-down inside handcuffs, kick my legs to crash it off” is likewise an attempt to try and do the impossible to come to terms with the dreadful state of the human condition of which the poet himself represents an integral part. “Walk upside down” which means walking on your hands with your legs up, is by no means an easy thing to do. However, “Walk upside down inside handcuffs” is simply impossible because these handcuffs make forward movement impossible and yet the poet makes an attempt. “Walk upside down inside handcuffs” may be a metaphor to express the absurdity of the world we live in. In this world it looks  as if there is no distance at all between right and wrong. ”Walk upside down inside handcuffs”, absurd as it sounds, is in this world regarded as legitimate a way of walking, as walking in the ‘’ordinary’ way with your feet on the ground. As outlined in all the previous verses of this song, in this world all moral standards are easily turned “upside down” for political purposes ,to suit those in power and often just for financial gain. But the poet is honest about himself. He is not only “handcuffed”, misunderstood, silenced, ridiculed by the press, hampered to express his free mind.  He admits that he too represents an integral part of the political and social system which he criticizes and is unable to escape, he is not only handcuffed, muzzled, by others but he also  handcuffs himself , he has himself “locked in tight” just like anybody else .“If my hands are tied, must I not wonder within who tied and why and where must I have been” he would quite rightly admit much later in 1989 in his song “What good am I?”.The absurdity of life Dylan portrays here comes close to the absurdity of life he describes in his concert stalwart “Things have changed”. What is more absurd and preposterous than “falling in love with the first woman I meet, putting her in a wheelbarrow and wheeling her down the street?”.
However, he tries to get away from the absurdities of life which on the one hand he criticizes and of  which on the other hand he cannot deny that he is yet a part of. That is why he “kicks his legs to crash it off”, he tries to get away from those absurdities but he knows that his attempt is doomed to fail. You may stand in a handcuffed position, on your hands with your legs up, in that position you may kick your legs as long as you please but you will never be able to crash off your handcuffs and free yourself.
The only possible conclusion therefore must be: “Say okay, I have had enough, what else can you show me?”. This final line shows resignation and has an ironic undercurrent. The poet has reached the end of his trail. Like once Ecclesiastes, he draws the conclusion that there is simply no cure under the sun for the hopeless condition the human condition is in, everything is vanity. When Dylan wrote this song in 1964,the sixties cultural counter movement was not amused by the dark mood of resignation Dylan’s song writing had adopted. The message of his song writing is clear: nobody under the sun has an answer, not even the cultural counter movement from the sixties, and as far as he himself is concerned, he admits that he too represents a part of the human condition and that he himself  does not have a comprehensive solution either. But he has now reached a point where he says: ‘Stop, there is no sense in arguing any further, enough is enough’. “What else can you show me?” is therefore an ironic rhetorical question as if he says: ‘there is nothing else you can show me’. Basically the  poet delivers here the same message he would deliver 33 years later in his song “Mississippi”: “I got nothing for you, I had nothing before, don’t even have anything for myself anymore  and “There is nothing you can sell me”.
Chorus 5.
The final chorus: “And if my thought-dreams could be seen, they’d probably put my head in a guillotine, but it’s alright, Ma, it’s life, and life only” is the most personal and therefore at the same the most revealing statement of all. It may be called a blessing in disguise that fallen mankind does not have the ability to read thoughts, because if people could read  each other’s thoughts, any enduring social life on this fallen planet would be impossible. If thoughts or “thought-dreams could be seen” a cesspit full of dirt would open up and all the dirt would flow out into the open. If “thought dreams could be seen” it would appear how selfish, vicious and murderous a creature we all have become, nobody excepted. What we praise to be benevolence and goodness is nothing else but restrained evil, and if there were no such restraint we would kill each other instantly and life would end. “That’s how it is when things disintegrate” Dylan wrote in ‘Can’t Wait’ in 1997 and that is how it is when the poet’s “thought-dreams could be seen”. But there is another, personal side to this. If the poet’s “thought-dreams could be seen” the public would a.o. immediately have found out that he never wanted to be a spokesman, neither for the sixties cultural counter movement, nor for any political or religious organization. The public would have seen that he is not is not a puppet on a string and that he is prepared to swim against any popular stream or whim. If you are prepared and have the courage to do that – and the poet speaks from his own experience, not only in the sixties but also later when he ‘emerged to find Jesus’ in 1979 -  you will pay the price and they will publicly behead you, that is why he says: "they’d probably put my head in a guillotine”. The guillotine ,a sort of machine for beheading a person by one stroke of a heavy ax or blade, is well known for its use during the French Revolution (1789) when  thousands of contra-revolutionaries were beheaded by it. For that reason, the method of killing by a “guillotine” may be deliberately chosen here because during the French Revolution is was the typical instrument to kill contra-revolutionaries and as the sixties progressed Dylan’s song writing more and more took distance from the silent revolution as expressed by the cultural counter movement.
To wrap things up, this is what the poet has done in this song: on the one hand he criticizes society for its inherent failures but on the other hand he admits that he too represents an integral part of the very society he criticizes and for that reason he is under the knife himself. The awareness of this twofold reality may very well be the beginning of a process which can ultimately set a man free, but that horizon is not further explored in this song. Although those who see in the final words “but it’s alright, Ma, it’s life, and life only” a streak of Jean Paul Sartre’s existentialism and a sort of mild resignation, may have a point. However, the words “but it’s alright, Ma, it’s life, and life only”  may at the same time herald an awakening of the idea that if for life there is ever going to be a decisive turn for the better, it cannot come from life as it is here and now but it has to come from somewhere else. For the moment the poet resigns to this status quo and that is why he concludes by saying: “but it’s alright, Ma, it’s life, and life only”.  

You are welcome to comment on this article, to do that please push the button 'reacties' below' 

 

 

 

 

Bob Dylan's 'It's alright Ma (I'm only bleeding) - Part 3.

bob-dylan-Philadelphia-2014.jpg

Bob Dylan’s ‘It's Alright, Ma (I'm Only Bleeding)’- an analysis- Part 3.

In this article we will discuss the verses 7,8,9,10,11 and 12 and chorus 3 and 4.

Verse 7.
When it says “Advertising signs they con, you into thinking you’re the one” the deceitful advertising industry in general and the American Madison Advertising industry in particular, is tackled here.The powerful advertising industry makes you believe that you have freedom of choice,  but in reality their sales techniques so subtly appeal to the common human basic instinct of greed and grandeur, that you must be a very strong personality if you are capable to escape from their tentacles. “They con you into thinking you’re the one” means that the advertising industry deceitfully intends to make you believe that if you buy their products or services, you will become somebody special, a special person exempted from the normal wear and tear of the masses and that you are  one of the chosen few “That can do what’s never been done, that can win what’s never been won”. For example, the advertising industry says that If you use this particular brand of drug, medicine or vitamin pill, you will be stronger, prettier, more vital and live longer than anybody else. Or,if you buy this lottery ticket, you will be the one that wins the hundred million dollar jackpot. The human nature is such that  man has a natural tendency to believe that whatever the advertising industry tells you is true, and tends to ignore a voice deep down inside that says that these promises are just plain lies.
 However, what the advertising industry does not tell you is that “meantime life outside goes on, all around you”. Even when you are among the “lucky few” and have won this hundred million jackpot, even when you are successful and become a big star, you will find out that you will never escape from the decay of every day’s life. Everything in life is temporary. Money, fame and honour, will only ask for more and cannot fulfil you. In the “meantime life outside goes on, all around you”,  time catches up on you, life goes on and death’s ‘honesty’ – as it will be called later on in the song - will reach all of us. Therefore it is true what Dylan wrote in his song ‘God knows’: “God knows you ain’t gonna be taking nothing with you when you go”.
Verse 8.
When it says: “You lose yourself, you reappear, you suddenly find you got nothing to fear ,alone you stand with nobody near” we see that the focus shifts to a more personal, individual, level. We have to keep in mind and not forget that individualism is a fruit of the Enlightenment and it is this kind of individualism that shines through in this verse. In the previous verses we have e.g. seen what will happen to you when you are a follower. When you are a conformist and “follow” the government, the system, you pretty soon find yourself at war. You may be a follower of the human gods that can make everything but you will find out that they also desecrate everything, they even desecrate the most sacred icon of all, Christ, and turn it into a state of the art consumer gadget. When you are a trend follower you will find out that unbridled  consumerism, symbolized by the deceitful advertising industry, will drag you in an equally deep hole. All of this is designed to make you lose your individuality and  personal freedom to decide what is good for you. The result of all of this is that “you lose yourself”. Often without realizing it, you will completely lose your individuality and freedom of choice. It was one of the attainments of the Enlightenment that human individuality and freedom of choice was rediscovered. It may be the reason why it says: “you reappear”. The philosopher Immanuel Kant once  described Enlightenment as “man's release from his self-incurred tutelage", tutelage was described as “man's inability to make use of his understanding without direction from another”. Kant saw Enlightenment as “mankind's final coming of age, the emancipation of the human consciousness from an immature state of ignorance”. One of the positive elements of the rediscovery and reappearance of your individuality is what is described here as that “you suddenly find you got nothing to fear”. In the end no self-fabricated ideological or religious system is able to chain the human mind for ever. Nevertheless, it takes great  personal courage to free yourself  from any repressive ideology- whether so-called religious or not - and to stand up for basic human rights. Once you have committed yourself to  demonstrate this courage –sometimes at the peril of your life or of your “good” reputation and fame - “you suddenly find you got nothing to fear” from the authorities or the establishment. Kris Kristofferson and Fred Foster once wrote “freedom is just another word for having nothing left to lose”. Having lost everything is a necessary precondition for your “reappearance” and your ability to abandon all fear.
However, there is also a downside to the Enlightenment. Once you have decided to become a non-conformist you will find out  what is described here as “alone you stand with nobody near”. You enter into a sort of no man’s land, into a sort of vacuum of thought where nihilism can easily creep in. In such a vulnerable position you need companions and friends for reassurance that you are on the right track. But because you are a non-conformist, you stand and feel alone and there is nobody there to support you. Subsequently, you need to have a strong personality and conviction to stay strong and withstand the mounting pressure to conform and to go back from where you came. The pressure mounts to conform and go back to the demons of conformism which you had just left, pretty much in the same way as it says in Matt. 12: 43-45: “When an impure spirit comes out of a person, it goes through arid places seeking rest and does not find it. Then it says, ‘I will return to the house I left.’ When it arrives, it finds the house unoccupied, swept clean and put in order. Then it goes and takes with it seven other spirits more wicked than itself, and they go in and live there. And the final condition of that person is worse than the first”.
In your solitude, you enter a cross-roads and on this cross-roads all sorts of voices pop up and are allowed to try and pull you into an unknown and untrodden path. On this cross-roads you stand alone with nobody near “When a trembling distant voice, unclear, startles your sleeping ears to hear that somebody thinks they really found you”. The question is who is that voice? Is it the same mysterious voice Dylan hears in ‘Ballad of a Thin Man’? where it says: ‘Who is that man? You try so hard but you don’t understand, because something is happening here but you don’t know what it is”. Is it maybe Jesus calling  at his door? This cannot entirely be ruled out because most of the time He is said to come to you when you are in a weak, and vulnerable state of mind and in such a humble position, when you have “sleeping ears”, you are more prepared to open up your mind for Him. Also, when Jesus  presents Himself to you, He usually wears a cloak of weakness, He comes to you in “a trembling distant voice, unclear”. It is not a robust,  compelling, strong voice full of conviction, but a weak, ostensibly insignificant voice for which you have a natural tendency  to resist it and it is certainly not a voice you are prepared to obey unconditionally.
However, whatever, or whoever this voice may be, what stands out and makes the difference is that there is a personal approach here. No massive appeal by the government or the advertising industry but a strictly personal voice directed to you personally which singles you out to tell you that this time it is no lie, it is the real thing, “they really found you”. This personal approach, which is designed to give you the idea that you are a special person, may be just another, more successful, sort of tactics to turn you once again into a follower of a certain political, social or religious organisation. “They really found you”, may mean that  whoever or whatever this organisation represents, it comes to you, only to you, at the right time and place and claims to know exactly what you need, and for you this private attention should feel as a sort of home coming. However, in the back of your mind there is a warning signal that something is wrong and that you should not accommodate and this where the next verse deals with.
Verse 9.
In the previous verse we have seen that although there is a personal approach to have you accommodate, yet alarm bells start ringing and this verse elaborates on this idea when it says: “a question in your nerves is lit”. The question that is lit in your nerves is: can I trust this voice and follow it?. Deep down inside of me there is a part of me that says: yes I can trust and follow this voice because it is a weak, humble, distant and trembling voice. And this very humbleness and weakness of this voice is proof of its authenticity and truthfulness. But  there is another part of me that says: no, I cannot and will not follow something or somebody that seems weak and humble. If I would follow that voice I will be seen as a loser, I will lose everything, I will lose control over myself. The result of all of this may be that in your mind the question is unresolved: “Yet you know there is no answer fit to satisfy, insure you not to quit”. For you there seems to be no ace in the hole. There is no comprehensive solution available. Either way is not satisfactory, there seems to be no answer “to satisfy”, no answer that really satisfies and gives you inner peace and complacency.
However, “To satisfy, insure you not to quit” may at the same time also refer to the words that follow: “to keep it in your mind and not forget, that it is not he or she or them or it  that you belong to”. If  we follow that interpretation, “to satisfy” may mean that you will only find satisfaction when you “keep it in your mind” and “insure”, that is make sure that you will not “quit”. You will only have satisfaction when you will not give up, “quit” your independent and free mind. Your independent and free mind is only satisfied and guaranteed when you do not have yourself boxed in by any individual or any so-called organisation or religion and when you stand by the concept that nobody owns you, “that it is not he or she or it that you belong to”. The poet makes it very clear that he never wanted to be a spokesman for any individual or organisation, not for a “he” and not for a “she”, nor for a “it”. However, again there is a downside to all of this. This is expressed in the next chorus.
Chorus 3.
Although the masters make the rules, for the wise men and the fools” is typical Biblical language. In the Book of Proverbs and even more so the Book of Ecclesiastes there are many references to and comparisons between what in daily practice is regarded as a “wise man”  and or a “fool”, e.g. Proverbs 14: 16 says: “A wise man is cautious and turns away from evil, but a fool is arrogant and careless”.(NASB). What it says here resembles Ecclesiastes 2: 19 : “and who knows whether he will be wise or a fool? Yet he will be master of all for which I toiled and used my wisdom under the sun. This also is vanity”.(ESV). What the poet may have had in mind here is that every social institution, political party or religious organisation has a Master. A Master, in the sense of a set of rules, a common line of conduct, a group code which the members of such a social, political or religious organisation obey, abide by and find support and security in. Here the question what such an organisation is doing or aiming at is irrelevant. Here it is irrelevant whether the aim of such an organisation can be classified as useful and therefore as “wise” or as harmful and therefore as “foolish”. Therefore the question whether the members of such an organisation can be seen as “wise men” or as “fools”  is also irrelevant for that matter. The fact remains that they have a Master who makes the rules for them, either wise or foolish, and that they find comfort and consolation in them.
What really matters here is that the poet, unlike the wise men and the fools, does not have a Master who tells him what to do, he does not belong to any of these social, political or religious organisations”. He “stands alone with nobody near” to support him, nothing to rely on and to find comfort or consolation in. That is why he now concludes: “I got nothing, Ma, to live up to”. Those who believe in the doctrines of an ideology or a religion look forward to the realization of their utopian ideas and beliefs. At this stage the poet has none of that all. Here he has entered lonely nihilistic waters. The price he has to pay for his independent and free mind is that he has nothing to look forward to. “I got nothing, Ma, to live up to” expresses disappointment and self-criticism. You may be proud to be an independent non-conformist,  but the only thing that seems  left is (Nietzsche’s) nihilism and it is as if the poet intends to express that in the end this does not satisfy either.
Verse 10.
The verses 10, 11 and 12 and chorus 4 are usually not performed in concert and are therefore lesser known to the public at large. This verse elaborates on the conclusion of the previous chorus “I got nothing, Ma, to live up to” as if he says: “It is true, I stand alone empty handed and I have nothing to live up to, but what about all those people who do belong to a social group in society, are they any happier than me, are they any better off?. No they are not. These people obey the social code of the group they belong to, they obey the instructions of their Masters who make the rules for them. They obey but against their will, that is why this verse starts with the words: “For them that must obey authority, that they do not respect in any degree”.These people follow leaders but without any deeply- rooted inner conviction or faith. On the contrary, they only accommodate and obey because they have no other choice but in their hearts they disrespect  the authorities. This capitalistic society is driven by the multi- nationals, they are the Masters who are in control of you and who make you earn your living, they supply you with jobs  and you’ve got to go where your bread is buttered. They have you trapped in a meaningless monotonous cycle, a never ending conveyer belt of production and consumerism, from which death seems to be the only escape. No wonder that these are people are without any hope, and that they are people “Who despise their jobs, their destinies”. Deep in their hearts, some of them want to break free but for the vast majority of them such a step would take too much courage. The vast majority of them rather prefers to remain boxed in because that is the easy way out and in the meantime, on the rebound, they “Speak jealously of them that are free”.They criticize and condemn those who are autonomous and independent and free as unworldly people but  deep in their hearts they envy them and wish they had the same courage to break free.
When it is said of this group of people that they“cultivate their flowers to be  nothing more than something they invest in”, the more poetic words “ their flowers”  can best be interpreted as “their children”. There is a 1964 live bootleg recording of this song, recorded before the studio version, which has the alternative lyrics that they: “raise what they grow up to be, nothing more than something  they invest in”. These earlier lyrics make clear what Dylan may have had on his mind. There is a certain reciprocity in these words. The capitalistic industrial society, driven by the multi-nationals, sees human beings as “nothing more than something they invest in”. The capitalist system dehumanizes people and turns them into production material in which you just invest, invest only with the purpose of making as much financial profit as you possibly can. But what is so baffling is that those same people who are dehumanized and reduced to just production material, do the same thing with their children. They “raise what they grow up to be” means that basically these people raise their children in the same way as they themselves are “raised”  by the capitalist society to be “nothing more than something they invest in”. When it is said of these people that they “cultivate their flowers” is a more poetic, extenuating, way of saying the same thing. It is not pure love for  “their flowers”, their children, by which these people are driven but rather by their own interest. They want to glorify themselves by investing in the careers of their children. By doing so from generation to generation they perpetuate a system of which they are both victim and perpetrator.  
Verse 11.
When it says: “While some on principles baptized, to strict party platform ties”  a social phenomenon is described which makes it clear that, although we live in a free and democratic society, the room to manoeuvre freely within organisations such as political parties is very much limited by party discipline.  A “party platform”  is a document stating the aims and principles of a political party. “While some on principles baptized” intends to say that commitment to a political party’s platform may be so rigid and tied that it almost takes the shape of a religious vow which is taken in Christian baptism. There is some word pun too in the words “party platform ties”. A “tie” may therefore also be an allusion to a dressing code in the shape of a necktie. Blind obedience to a political party’s orders may not only require consensus of opinion and thought but also uniformity in outward appearance.
A “social club”  is  said to be “a group of people and to the place where they meet, generally formed around a common interest, occupation or activity (e.g. hunting, fishing, science, politics, or charity work)”. The Union Club in New York is  the oldest social club in New York and was founded in 1836. You also have social clubs where people dress in drag, for example the Albuquerque Social club in Albuquerque (NM). Such a club may be alluded to when it says: “Social clubs in drag disguise”. Dressing in drag may be an expression of  Transvestism which is the “practice of dressing and acting in a style or manner traditionally associated with the other sex’. When it says “in drag disguise”  the use of the word “disguise” implies that  - in the same way people dress in drag in socials clubs – certain institutions or organisations hide their real identity or purposes so that they can freely criticize outsiders without being unmasked or criticized themselves and without anybody ever knowing what goes on behind their closed doors. It may be the reason why it says: “Outsiders they can freely criticize”.  Every club or organisation, or even a State, may have a sacred  bull which they idolize and they urge you to idolize the same sacred bull, that is why it now says : “Tell nothing except who to idolize”. It is like Dylan wrote in his 1990 song ‘Unbelievable’: “Every nerve is analysed,  everything is criticized when you are in need” . The words ” and then say God bless him” may be used here in an ironic way. Worshipping an idol seems attractive and beneficial at first glance but it involves great risks, because once the beast, the idol, has caught you in its tentacles, there is no turning back, and it will kill you both physically and spiritually. When you are faced with the bitter consequences of your infatuation with the idol, the idol washes its hands of you and says: ‘fare thee well, may God bless you’. For example, when you idolize the State, America or any other nation, you are inclined to endorse whatever policy the State follows, you may even support a completely unjustified war and when crippled veterans come back from such a war (you may think here of Dylan’s song ‘John Brown') the State washes its hands of you “and then say God bless him”.   
Verse 12.
In this verse with the opening words: “While one who sings with his tongue on fire, gargles in the rat race choir”, it seems that the mega church ‘prosperity gospel’ preachers and their followers are   criticized for their rather ambiguous attitude towards secular matters. It looks as if the poet intends to say that some influential preachers of the prosperity gospel and their followers more or less run with the hare and hunt with the hounds, as if they try to make the best of both worlds they live in. This is metaphorically expressed as if they sing in two different types of choirs, each choir represents a quite different world. In the one –spiritual – world or choir,  within their own  mega church, they seem to sing “with their tongue on fire”. Now the words “While one who sings with his tongue on fire” may be a biblical reference to Acts 2: 3:  “They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them”.(NIV). Therefore when they sing “with their tongue on fire” they sing through the inspiration of the Holy Spirit.
However, some of these mega church ‘prosperity gospel’ preachers and their followers simultaneously seem to live and indulge in another world, in the real world outside their own community or church. Here they also – metaphorically - sing in a choir. But this is a worldly, a secular choir. Singing in that secular choir  hints at the fact that some of these prosperity gospel preachers and their followers also fully participate and indulge in our modern society. This modern society is metaphorically qualified here as a “rat race choir”. A “rat race”  is defined as “an endless, self-defeating, or pointless pursuit. It conjures up the image of the futile efforts of a lab rat trying to escape while running around a maze or in a wheel”. A “rat race” society is a sort of social competition to get the best and most affluent position on the social ladder at the expense of others,  at the expense of the social poor and the weak. But in the end such a rat race is fruitless and unsatisfactory because in this rat race love and compassion is eliminated. Now the ambiguity the poet hints at here is that although some of these  influential  prosperity gospel preachers preach love, compassion and companionship from the pulpit, they so to say “sing with their tongue on fire” ,yet at the same time they preach and advocate a sort of ‘prosperity gospel’.They say that if you follow them God will bless you and make you very rich and wealthy and prosperous. However,  the consequence of all this is, that in order to get rich, wealthy and prosperous, you will find yourself participating and indulging in the social “rat race choir”.
 It is obvious that such  preachers  speak with a double tongue and  find themselves in a splits .It may occur that within their own church or community they are full of the Spirit and they “sing”  with their tongue on fire, whereas in society their singing is reduced to a “gargle”  in the rat race choir. A “gargle” may be a kind of warbling, in this case more likely  a yodel. A yodel is a “songlike cry in which the voice fluctuates rapidly between the normal voice and falsetto”. The contrast here between this singing and gargling may be expressed here to show that  some of those these mega church  prosperity gospel preachers and their followers feel at ease when they sing within their own community with their tongue on fire but they feel alienated when they “gargle” in the rat race choir” in this modern society.
When some of these prosperity preachers “gargle in the rat race choir” it is as if they sing out of tune, as if they are not feeling at ease and do not have a free conscience when they indulge in this rate race of ultra-consumerism. This rat race of ultra-consumerism they indulge in, seems not to match with the humble message of the Kingdom of God.  It may be the reason why the poet now goes on to say that they are “bent out of shape from society’s pliers”. A “pliers” is “a kind of small pinchers with long jaws, -- used for bending or cutting metal rods or wire, for handling small objects such as the parts of watches”. Now it is common knowledge that you cannot serve two Lords. You cannot serve the Lord in your own church or community and at the same time serve the Mammon – the god of money - in this world, all under the pretext that your riches is God’s blessing .Because, when you try to serve both Lords, the “pliers” of a society  full  of ultra-consumerism will get you in its tentacles and  “bend you out of shape”. What happens next is that instead of transforming society through your  message of the coming of the righteous Kingdom of God, society will transform you and “bend you out of shape”  and you may end up as a distorted and split personality and the final outcome will be that this “pliers”, fully absorb you. It seems obvious that you will have to make a choice between these two worlds, otherwise your ambiguity will more and more bend you out of shape.
But there is a third way, and this way is outlined when Dylan continues to say that such a mega church prosperity preacher: “cares not to come up any higher, but rather get you down in the hole  that he’s in”. To come up higher” may be used here in both an ironic and a metaphorical sense, meaning that he cares not to see things from a “higher”, which means a “heavenly” point of view. If he would have done so he would have realized that participating in and enjoying this modern welfare society is not an aim in itself but rather a means to spread the message he advocates. If he would have realized this it would have stopped him from participating in the rat race choir. It would have prevented him from joining the rest of the world in the social rat race to acquire as much prosperity and riches as one possibly can, all under the pretence of God’s blessing There is also an ironic undercurrent in this line. If there is one person of which you may expect that he would care “to come up any higher” and to see things from a “higher” that is heavenly and divine point of view, it is this  prosperity preacher. But surprisingly, he doesn’t. On the contrary: he “rather get you down in the hole he’s in”. When it says that he is in “a hole”  it means that he is in an awkward situation. This awkward situation is caused by the fact that – as we outlined above - he wants to make the best of two conflicting and contrasting worlds and by doing so he drags thousands if not millions of followers into the same hole he is in. Yet it seems as if the poet appreciates the awkward situation these people are in and therefore his criticism on this phenomenon is subdued by some compassion. This compassion is expressed in the fourth chorus which now follows.
Chorus 4.
The words “But I mean no harm nor put fault on anyone that lives in a vault, but it’s alright, Ma, if I can’t please him”  show benevolence and goodwill on the part of the poet and may be an attempt to subdue some of the  criticism on those who were tackled in the previous verse. Now there seems to some intentional word pun between the “hole” some people mentioned in the previous verse are in, and those who live in a “vault”. A “vault” is an underground arched structure – a “hole” in the ground - of masonry, forming a ceiling or a canopy.  When you think of “ living in a vault”  it reminds us of the fallout shelters which were built in the sixties and later years to protect occupants from radioactive debris or fallout as a result of a nuclear explosion.  We have to bear in mind that this song was written in 1964, less than two years after the Cuba Missile Crisis with the Soviet Union. The nuclear threat was very much tangible at that time.
Now what may be hinted at here is that those who, in the previous verse, where dragged in a “hole” are the same group of people who are now portrayed as “living in a vault”. If that is correct, “anyone that lives in a vault” may in a metaphorical sense, be every person who strives for  maximum and total protection or security in this life and in hereafter. Protection against all hazards of life from the cradle to the grave. Such a person even seeks protection against a nuclear threat when he has the money and the means to take refuge in a private fallout shelter when there is a serious nuclear threat.
However, “anyone that lives in a vault” may also refer to those individuals in society who take refuge to total seclusion. The earlier note in the song that “It is not he or she or them or it that you belong to” may refer to such a person. He or she does not feel  at home in any organized  social or religious organisation and lives in total isolation from the rest of society with only a free mind and conscience as a compass. When the poet says: “But I mean no harm nor put fault on anyone” he shows understanding for this kind of alienation from society. A lot of individuals are indeed “bent out of shape from society’s pliers” and – in a metaphorical sense - feel themselves forced to retreat to their vaults. On the other hand, the poet cannot offer any solace to such a person, he is unable to please him and has to resign to that fact, that is why he says: “but it’s alright, Ma, if I can’t please him”.
      
In the next article we will wrap things up and deal with the final three verses and the final chorus.

As always please comment on this article.

 

Bob Dylan's 'It's alright Ma (I'm only bleeding) - Part 2

10616489_676084379152260_7670965318045044004_n[1].jpg

Bob Dylan’s ‘It's Alright, Ma (I'm Only Bleeding)’- an analysis- Part 2.

In this instalment we take a closer look at the verses 3, 4,5 and 6 and chorus 1 & 2.

Verse 3.
“Temptation’s page flies out the door, you follow, find yourself at war”. In your imagination it is possible to understand this line in an almost literal sense. As said, this song was written in 1964 when the US were stepping up its war efforts against the communist Vietcong in Vietnam. In your imagination you can see a "page", a pamphlet, a flyer recommending, tempting, young people to voluntarily enlist with the American Army for service in Vietnam. Such a ‘temptation’ deludes you with false pretences that voluntary enlistment with the army is  a cool and patriotic act of heroism and something to be proud of. Dylan pictured this so-called heroism in a song called “John Brown” which Dylan wrote less than two years earlier”: “John Brown went off to war to fight on a foreign shore, his mama sure was proud of him! She bragged about her son with his uniform and gun and these things you called a good old-fashioned war”. So on the first impulse, you decide to literally follow this “temptation’s page”  when it “flies out the door” and before you realize the full impact of your decision you “find yourself  at war” in the horrifying jungle of Vietnam. A war which will soon turn into a nightmare for you.
Some understand the words “Temptation’s page flies out the door, you follow, find yourself at war” in a more figurative sense. When you follow that interpretation, “a page may denote an “errand boy”.  In this case the “page” is the errand boy for the personified “Temptation” . Temptation entices to cheat on your husband, wife or partner, to follow “temptation’s page” and to “fly out the door”  and indulge into some sexual encounter. In the end, when your cheating comes to light, war will break lose at home: you “find yourself at war”.
No matter which interpretation you follow, the result of your actions is the same: you will “Watch waterfalls of pity roar”. Repentance always follows sin but always comes too late. There is no escape, “You find yourself at war” and there is no turning back. You are out  there in the Vietnam jungle and instead of enjoying the natural beauty of a roaring waterfall in the jungle, you now “watch waterfalls of pity roar” and surrounded by the stench of Napalm bombs and dead bodies buried in the mud, you regret that you ever enlisted. You end up in a valley of horror and tears and you have the same feeling Dylan would later write in his song “Mississippi”: ‘So many things we never will undo, I know you’re sorry, I’m sorry too”. “You feel to moan”, hear those soldiers holler hear them “moan”. In your wildest imagination you would never have expected this adventure, this war, to end up in a nightmare like this. Your only ‘consolation’ is that you are not the only one who is in this dreadful position because “unlike before, you discover that you’d just be one more person crying”. Your tears and crying will not  change anything because you will find out that there so many around you who are also crying. In an ocean full of tears your personal tears are just a few teardrops and just “one more person crying” will make no difference.
Chorus 1:
When Dylan concludes: “So don’t fear if you hear, a foreign sound to your ear,  it’s alright, Ma, I’m only sighing” this shows resignation. When he says: “I’m only sighing” this may be seen as an attempt to soften the intensity of pity and grief of the previous verse, he is not crying but only sighing. “A foreign sound” may allude to the ongoing war in Vietnam. It is as if this sound of pity and grief comes from a “foreign” country, in this case deep down from the jungle in Vietnam.
Verse 4.
The compact structure and build-up of this verse makes this verse a little hard to comprehend. “Some warn victory”  may be those groups or individuals in society who “warn” that soon, at the end of an evolutional process, evil will be conquered by good and that “victory” in the shape of  a sort of utopian socialist state is dawning upon humanity, bringing  freedom, liberty and brotherhood to all men and society. This socialist, left-wing idealism was very much alive in the fifties and sixties of the last century but seems to have vanished in the 21st century. Some others however “warn downfall” . When Dylan wrote this song in 1964, the Cuba Crisis was less than two years ago, when the world was at the brink of an apocalyptic nuclear destruction. The assassination of President Kennedy was less than a year ago and the cold war was gaining momentum. If ever there was a feeling of a “downfall”, a period of great political, social and military tension  it was in the sixties. For this group which “warns” for a ”downfall”, a downfall which in their eyes would result in a political and social meltdown of apocalyptic proportions, it is “doom alone that counts”.
“Private reasons” are reasons which are not publicly known but deliberately kept secret to the public. These “reasons” are supposed to give a  ground for justification of certain political or military actions. These actions may be interpreted by the public at large as evil, that is why – for political reasons – the real intentions behind these actions are kept secret to the public and are only known in the inner circles of certain politicians, dictators and usurpers. These reasons “private reasons” may be “great or small”.  A reason may be “great” when there is comprehensive plan of action to effectuate a certain policy or ideology. For instance Hitler’s wicked scheme to murder all the Jews, the holocaust. The details of this wicked scheme called the “Endlösung” were only known by confidants in Hitler’s inner circles.  But also on a lower organisational level, or even on an individual level there may be such wicked schemes, that is why such “reasons” can be called “small”. These “private reasons”, the real intentions of those usurpers and dictators can only be revealed when you carefully study their doctrines, when you look into the eyes of these oppressors and dictators, you have to look them squarely in the eye and confront them with the consequences, that is the reason why it says that these reasons ‘can be seen in the eyes of those that call” .This is what they call: “make all that should be killed to crawl”. They not only practice the Machiavellian I’m gonna do whatever circumstances require”, they go much further than that. Because for them it is not enough just to kill their political opponents, they want to add insult to injury and humiliate their enemies by not only killing them but also to make them “crawl”. Before killing their opponents, they make them “crawl”, that is force them to publicly confess all sort of “crimes” in so-called show trials. Just think of the practices of the Stalinist and Nazi show trials. They force their political adversaries to insinuate themselves, to bereave themselves of their human dignity and sometimes this humiliation goes so far that they have their innocent victims literally “crawl” on their belly and beg for mercy. The purpose of “make all that should be killed to crawl” is to spread fear and terror in society so that other opponents also start to show “crawling” behaviour, start to insinuate themselves and show servile and obsequious conduct. This is how dictators like Stalin, Hitler, Mao and Pol Pot have strengthened their power basis. This seems to be an important part of their survival tactics: “make all that should be killed to crawl”. In fact their whole ideology and power is based on nothing but hatred. It is as if the first line of this verse “some warn victory some downfall” is somehow related to the words “make all that should be killed to crawl” because  when totalitarian states are “victorious” they try to turn this statement “that all that should be killed to crawl” into reality, stepping up oppression to the highest level. Those totalitarian states which are on the brink of defeat, which are in a “downfall”, do the same in a scorched earth policy and also “make all that should be killed to crawl”.
This verse also reflects Dylan’s somewhat hesitant and ambivalent view on the increasingly militant politics in the USA in the sixties. As said, the war in Vietnam was gaining momentum, advocates of the Black Power movement began stirring up trouble against the pacifists in the civil rights movement supporting Martin Luther King. Some fractions on the ultra-Left began to hint that the use of extreme violence to combat those in power was justified, while the pacifists in the civil rights movement and others in the New Left and anti-war movements felt that  that resorting to violence is not  only wrong but also  self-destructive.    
Therefore ,in contrast to those who are full of hatred and say “make all that should be killed to crawl" there are others - pacifists -who at the same time  say: “don’t hate nothing at all, except hatred”. Some have argued that “don’t hate nothing at all, except hatred” is a double negative and therefore contradictory, if hate is wrong how can you hate hatred? How should we define “hatred”? One of the problems for those who advocate the slogan “don’t hate nothing at all except hatred”  seems to be that what by totalitarian states is classified as “hatred”  against the state and as revisionism and for that reason prosecuted, can in fact not be called “hatred” but may be justified criticism on the state or the system. Another problem is that is quite easy for this group  to shout “don’t hate nothing at all except hatred” but in practice it is much harder to build a moral  and responsible society on this slogan when evil is so deeply rooted in society and when sometimes you have no alternative but to resort to violence to defend and restore democratic rights. Therefore in the eyes of many, this slogan “don’t hate nothing at all except hatred” may be quite rightly classified as cheap and unrealistic.
Verse 5.
“Disillusioned words like bullets bark” may refer to the disillusion which soon dawns upon you when the  idealistic picture you had in mind does not come true. We’re still very much in the atmosphere of war and antagonism, therefore the words “Disillusioned words like bullets bark” may bring back to mind the previous verses where it appeared that temptation can easily lure you into a war, a war in which bullets bark but where  you will soon be disillusioned and watch waterfalls of pity roar. At the same time the words “Disillusioned words like bullets bark” refer to the ”human gods” in the following line: “As human gods aim for their mark”. The “human god” that is portrayed in this verse, is the human god of capitalism and greed. In this respect there is  similarity with this other “human god”, the human god of communism which is portrayed in the first verse of this song. In this first verse the title of Arthur Koestler’s novel ‘Darkness at Noon’ echoes the atrocities of the Stalin’s communist repressive regime and the disillusion that follows. However, this verse “proves to warn” that not only communism disillusions you,  but also capitalism with its extravagant consumerism is a “human god” who will do us no good either and who will  throw us in the same hole communism is in. The high priest representing this “human godof this extravagant consumerism is Corporate America and its Madison Avenue advertising industry. They are as good at brainwashing you as any of those communists ever were. They manipulate your brain and psyche and create all sorts of “needs” which must be fulfilled. They  successfully influence your spending behaviour only to meet their demands.They“aim for their mark” and their mark, their goal, is  nothing but money and power. Money and power is their goal, “they make everything”, even if this implies exhausting at high speed all natural resources of this earth. To reach their targets they appeal to the basic human instincts, there are many of these basic human instincts (a.o. sex) but here the basic instinct of power and religion is dealt with. “Toy guns that spark”  in the hands of young children give children the illusion that they will once become as powerful and destructive as all those militant “heroes” on television,  and in this way violence and militarism is fed at an early age. At the time when Dylan wrote this song in 1964 this “toy gun” industry was still in its infancy and little did he realize that nowadays there are extremely violent computer games in the market, imitating war and cruel blood shedding in the most extreme and realistic fashion.
The “Flesh-coloured Christs that glow in the dark” may take our mind to the well-known pilgrim site Lourdes in the South West of France. An estimated 200 million people have visited the shrine in Lourdes since 1860. In Lourdes you can buy all sorts of souvenirs:  images of Christ and the Virgin Mary and other saints. These souvenirs are sold there by the millions and a lot of money is drawn from the pilgrim’s pockets.  This is the place where the “sacred” meets and mingles with the mundane and if you take a good look, it is obvious that what these “human gods” sell as  “sacred” artefacts, in reality is all about making money and profit, that is why it says: “It’s easy to see without looking too far, that not much is really sacred”. It is easy to see that Dylan classifies this whole practice of this commercialized pseudo religion as nothing else but the utmost form of hypocrisy and idolatry. Later on in 1983, in his song “Jokerman” Dylan would declare the whole nation to be under the influence of idolatry, when he  alludes to the “Statue of Liberty” as an idol: “standing on the water, the eyes of the idol with the iron head are glowing”.
Verse 6.
Instead of the ‘official’ lyrics: “While preachers preach of evil fates, teachers teach that knowledge waits, can lead to hundred dollar plates” a 1964 rendition of the song has alternative lyrics: “While teachers teach evil fates, preachers preach that knowledge waits, can lead to hundred dollar plates”. This latter rendition emphasizes the role of the mass media evangelists who promise you earthly prosperity and riches  if you follow them. If you follow them they will lead you to “hundred dollar plates”. Today, the television evangelist Joel Osteen may be seen as an example of a preacher who preaches this kind of religious philosophy which promises you earthly wealth and prosperity.
The ‘official’ lyrics: “While preachers preach of evil fates” portrays a quite different kind of preacher with an opposite message. For this kind of preacher it is (like Dylan wrote in his song “Shelter from the storm’) “doom alone that counts”. It is the same  kind of preacher described in Dylan’s 1964 song ‘My Back Pages’:” Flung down by corpse evangelists, unthought-of , though, somehow” or the preacher in Dylan’s 1989 “The Man in the Long Black Coat”, the preacher who says that: “every man’s conscience is vile and depraved”.
While preachers preach of evil fates” there are at the same time others who“teach that knowledge waits”.Two different meanings of the verb to “wait” may be alluded to here. The first meaning of to wait” alluded to here is in the sense of “to wait patiently for an opportunity to occur”. These teachers  teach that real knowledge always patiently “waits” for the best opportunity to get into an affluent, beneficial, or even influential position, a position in the upper echelon where “hundred dollar plates” are served. The second meaning of the verb to “wait “alluded to here is a sort of word pun and makes you think of a “waiter” who “waits” upon guests in a restaurant and serves them “hundred dollar plates”, plates for which you have to pay a hundred dollar . It is noteworthy that the word “knowledge” is chosen here instead of what one would expect here, the alliterating word “wisdom”. We already have the alliterating pairs “preachers preach” and “teachers teach” and therefore it would only be obvious if the alliterating “wisdom waits” would have been chosen here instead of “knowledge waits”. The point is that “wisdom” may not lead to the kind of “hundred dollar plates” which are meant here.The fact is that “wisdom” – unlike “knowledge”- does not lead you to earthly fame or riches but only to spiritual riches and blessings, pretty much in the same way like Ecclesiastes 7:12 says: “Wisdom and money can get you almost anything, but only wisdom can save your life”(NLT). This does not mean that “knowledge” is not desirable, because it is like Shakespeare once said: “Ignorance is the curse of God; knowledge, the wing wherewith we fly to heaven”.
So according to those teachers “knowledge” may lead you to the rich echelons of our society, enabling you to attend expensive and luxurious dinners, to attend “hundred dollar plates” dinners. When this song was written in 1964, compared to the value of the dollar at the time, to spend a hundred dollar for a plate in a restaurant  must have been  a huge amount to spend, affordable only for the upper echelons of society. When this song was written- back in the sixties - “hundred dollar plates” were also offered to the public as a party fundraiser for the Democratic Party. William F. Thompson in his book called : “Continuity and Change 1940-1965: History of Wisconsin” writes on page 661 of his book that in 1962 the ticket price for the annual Jefferson-Jackson Day Dinner was increased from twenty-five to one hundred dollar a plate. The decision persuaded John F. Kennedy to be the main speaker  at the 1962 dinner, which raised $ 150.000 for the party. A decision which very much antagonized less affluent party members.
Somewhere we found  an alternative interpretation of the words “hundred dollar plates” which is worth mentioning here. According to this interpretation “hundred dollar plates” would refer to the very source, the device by which  American dollar banknotes are printed. These plates are in the hands of The Bureau of Engraving and Printing (BEP) which is a government agency within the United States Department of the Treasury. “A plate” is the metal  cast on which the dollar is engraved for the purpose of being printed. So if you possess these “plates” you are able to print banknotes. So if you would follow this interpretation, “knowledge” would lead you to the very source of money, real “knowledge” would lead you to the “hundred dollar plates” and give you total control over the financial system and if you control the financial system, you control the State.
“Goodness hides behind its gates” means that it often looks as if love, tenderness, kindness, benevolence, righteousness, compassion and solidarity have pulled back from our society and that the only law which is still valid is the law of the jungle, the survival of the fittest. “Goodness” –here used in its personified form- is brutally violated in our society. It looks as if “Goodness” “offered up her innocence and got repaid with scorn”. It is a general rule that “Goodness” will never accept such bad treatment and if this behaviour continues “Goodness” will pull back from civilised society and, disappointed and disillusioned,  she hides herself behind gates. And when she is hidden it takes much more pains to find “goodness”. In this context the meaning of the word “goodness” comes close to the meaning of the word “dignity” as used in Dylan’s song “Dignity”: “Sometimes I wonder what it’s gonna take to find dignity”. Now that “goodness hides behind its gates” one might as well say “Sometimes I wonder what it’s gonna take to find “goodness”. In a society where “goodness hides behind its gates”,where goodness is forced to  hide itself, those in power are easily tempted to believe that they have power and influence enough to hide their evil schemes from the public eye. They are wrong. Ultimately nobody will escape judgement, not even the President of the United States. In the end even the President of the United States is as vulnerable as anybody else, cover-up actions to hide  wicked schemes will fail, that is why it now says: “But even the president of the United States  sometimes must have to stand naked”.This one liner once again proves the universality and the prophetic value of this song. As times went by, under various administrations, these words rang true. This happened for the first time when Dylan hit the road with the Band in 1974. The Watergate scandal was about to reach its climax and President Nixon was forced to resign later that year. A shiver and an audible grim glee went through the audience each time Dylan spat out the words “But even the president of the United States  sometimes must have to stand naked”.
More or less the same happened almost a quarter of a century later during the Clinton-Lewinski affair and also later when President Bush JR involved America in the second Gulf War.
Chorus 2.
The rules of the road” in the line “And though the rules of the road have been lodged” may have different connotations. In slang language “the rules of the road” expresses certain “payment” rules which may be applied when you do someone a favour by giving him or her a ride in your vehicle. They say that you have the option “to pay” for this favour by cash, by soft drugs or by sex.They say that these three options are called “the rules of the road”. Nowadays “the rules of the road” stand for the ‘International Regulations for Preventing Collisions at Sea ’issued by the International Maritime Organization or simply for the various traffic regulations in various states and countries. Anyway when, Dylan speaks of “the rules of the road have been lodged” he may have had in mind that there is a certain consensus in society about certain social standards of how we should behave and what is regarded as right or wrong in this respect. This consensus is sometimes sustained by written but most of the time sustained by unwritten laws, social codes and customs. These rules  also constitute a certain structure of power and responsibilities on which a society is built. These rules “have been lodged”, which means that these rules are fixed. Therefore it is not the “the rules of the road”  on their own which pose a problem and which you have to dodge but the wicked way in which people deal with these rules. People tend to play games with these rules and you have to watch out for these people. It is the reason why it says: “It’s only people’s games that you got to dodge”. Not only all kinds of political and social organisations  but also ordinary people may drag you into their hidden agendas – called here “people’s games”- and they lure you into believing or doing things which you never intended to believe or do in the first place. But the poet sees through all of this, therefore he now says: “And it’s alright, Ma, I can make it”. It is as if he says: “I can see through their games, I know what they are up against, don’t worry I can handle this problem, I can make it through”.

Will be continued…. Please comment on this article by pushing the button ‘reacties’ below.

 

Bob Dylan's 'It's alright Ma (I'm only bleeding) - Part 1

16082609-mmmain[1].jpg

Bob Dylan’s ‘It's Alright, Ma (I'm Only Bleeding)’- an analysis- Part 1.

Introduction.
There can hardly be any doubt that the Dylan classic ‘It's Alright, Ma (I'm Only Bleeding)’, written in 1964 for the album ‘Bringing it all Back Home’, is an outstanding masterpiece that ranks among the top five of best songs Dylan has ever written.
In his 2004 CBS ‘Sixty Minutes’ interview Dylan is asked if he ever looks back at the music he’s written with surprise. Dylan answers: "I used to. I don't do that anymore. I don't know how I got to write those songs. Those early songs were almost magically written'. Then Dylan goes on to quote the first lines of ‘It's Alright, Ma (I'm Only Bleeding)’, and goes on to say: ‘Try to sit down and write something like that. There's a magic to that, and it's not Siegfried and Roy kind of magic, you know? It's a different kind of a penetrating magic. And, you know, I did it. I did it at one time’’. Indeed, the penetrating cascade  of words hammering down on you in rhythmic waves, in combination with the fact that, no matter how intricate the rhyme and alliteration scheme is Dylan follows, yet all the words and verses are equally meaningful; all these elements  give you the feeling that indeed this song was almost magically written and that because of this Dylan had little or no conscious will power over the composition of this song and that these words were simply given to him.
This song may represent part of a new phase in Dylan’s song writing and an important departure from earlier work. Earlier work  such as for instance  ‘The Times They Are a-Changing’  is generally regarded as taking a clear political and social stance, supporting and giving voice to the social counter culture movement of the sixties. However, the focus of this critical counter culture movement  had so far limited itself to their opponents, to “them”. So far the message had been: “They” –the establishment - are on the wrong side and “we” representing the counter culture are on the right side. But ‘It's Alright, Ma (I'm Only Bleeding)’ completely changes this framework of thinking. Those who criticize and protest, including the poet himself, are now also under criticism. In this song the focus has changed and the protest seems to have been taken to a new and higher level. The  American culture  – with its taboos: politics, sex and religion – is not spared in this song and it even goes further than that, in fact the whole human condition is under the knife and filleted in this song. It is obvious that the sixties counter culture movement was not amused by this new development. We should not forget however, that Dylan never wanted to be a spokesman for the sixties counter culture movement or for whatever other political or religious organisation: ‘it is not he or she or them or it that you belong to’. Although this song has also some humoristic aspects, the overall timbre of Dylan’s song writing had become much darker and pessimistic and therefore it is no wonder that we find some mild undercurrents of nihilism, existentialism and resignation in this song. Mild nihilism for instance in lines like: "There is no sense in trying" and "I got nothing, Ma, to live up to" and a streak of resignation, if not of Jean Paul Sartre’s existentialism, in a line like: ‘But it’s alright, Ma, it’s life, and life only’.(“Life and life only” was supposed to be the song’s original subtitle).
In the song and in the song’s title ‘It's Alright, Ma (I'm Only Bleeding)’we find the same sort of resignation as in Dylan’s song “Don’t Think Twice It’s All Right” which recalls Arthur Crudups’ song “That’s All Right Mama” recorded by Elvis Presley. Although ‘It's Alright, Ma’ shows resignation and acceptance of the situation we are all in, the subtitle ‘’I’m only bleeding” expresses anguish and compassion as if the poet says: ‘I am bleeding, I am in great pain because of this (human) condition, but that’s all right mama, someone has to bleed and suffer, so don’t worry,  it is only me who is bleeding but I will somehow survive and even if  I won’t survive, life goes on’.
As said, the human condition is tackled in this song. The human condition is pictured in such a way that there can hardly be any other conclusion than that we -as mankind - are all in the same dreadful state and that there is no cure available under this sun. In some sort of a way ‘It's Alright Ma’ resembles Dylan’s 1991 song ‘Dignity’. After all the elaborate but yet fruitless efforts to find human dignity in this world, the poet concludes: “So many roads, so much at stake, so many dead ends, I’m at the edge of the lake, sometimes I wonder what it’s gonna take, to find dignity”. The difference between ‘It’s Alright Ma' and ‘Dignity’ is  that whereas in ‘Dignity’  the door to find human dignity is  still ajar but in  ‘It's Alright, Ma’ this door is firmly closed. In ‘Dignity’ the possibilities to find human dignity are slim but not entirely be ruled out. It will take a lot of pain to find dignity and implicitly the message is that if we are ever going to find dignity, we need interference from another –supernatural – world because in this world dignity is not available.
In ‘It's Alright Ma’ the poet ostensibly operates from a more or less closed world view. The message at this stage is that in this present world all man-made political systems, philosophies, ideologies, or religions cannot offer any enduring help or solution to get ourselves out of the mess we created. In the end everything disappoints and falls short of one’s expectations and you had better accept and resign to that fact. Therefore, the song can be seen as a universal statement about the condition of man and for that reason ‘It's Alright Ma’ is never outdated and will always be up to date. It may also be one of the reasons why even today this song means a lot to Dylan  and as a result it has never left his live set for any sustained period of time. If this song is almost magically written, at least partly beyond Dylan’s conscious control, then Dylan may have written down words of which the full meaning and significance were not clear to him at the time he wrote those words. The meaning and significance of these words may have become clear to him in later years. This allows the analyst some freedom of interpretation. On the one hand, one may therefore argue that a song which is indeed almost magically written cannot be interpreted or analysed ,you should just let the words do their work and overflow you and not search for any conscious or deeper meaning. On the other hand however, concentration on the words and focus on the circumstances under which Dylan wrote those words may give you help in understanding at least part of the song. Let’s now make a start and take a more detailed look at the lyrics and see what comes up.
Verse 1.
The message of the first stanza is that there is no sense in trying to understand what cannot be understood, that there is no sense in trying to reconcile what cannot be reconciled and what is really too absurd for words. This message is worked out in a number of images. The first image “Darkness at the break of Noon” echoes the title of Arthur Koestler’s anti-Communist novel ‘’Darkness At Noon” (1940). In this novel  the question is discussed whether the suffering and sacrifice of a few thousand or a few million people during the Stalin regime would be justified in order to  realize the happiness of future generations in an utopian communist state. The allusion in this novel is implicitly that the idea that an utopian communist state can be created at the expense of and literal sacrifice of millions of innocent people is too absurd for words. The title of Koestler’s novel ‘’Darkness At Noon” hints at an- from a human point of view - equally absurd event and that is the crucifixion of Jesus Christ. Koestler’s novel ’Darkness At Noon” recalls the “Darkness at the break of noon” which occurred when Jesus Christ was crucified (Mat. 27:45). Here we find that one innocent Man died for the whole of humanity. You know too soon that there is no sense in trying to understand that the biggest crime in history is at the same time the best thing that could ever happen to humanity. Here the question of the interrelationship between human responsibility and divine predestination is hinted at but not resolved because ‘’to understand you know too soon there is no sense in trying”. The interrelationship between human responsibility and divine predestination is further explored in Dylan’s song ‘With God on our Side’ which Dylan wrote only a few years earlier.
“Darkness at the break of noon” refers to an apocalypse and there is not a single person who is not  and will not be somehow affected by the global impact of this apocalypse, therefore it says that this darkness at the break of noon “shadows even the silver spoon”. Not only those mentioned in Koestler’s novel, who were not born with a silver spoon in their mouth, those many nameless millions crushed by the Stalinist terror in the name of an utopian communist state, underwent the apocalyptic proportions of this Stalinist terror, but also the lucky few, the rich, the inherited wealth of established upper-class families, those ‘born with a silver spoon in their mouth’ will in the end be affected and will suffer because of the apocalypse which is proclaimed by the words “Darkness at the break of noon” . No one will escape, that is why it says that  darkness at the break of noon casts a shadow even on the silver spoon.
Two groups stand out when this apocalypse occurs. The first group consists of those using extreme violence, they are denoted by and  apply “the hand-made blade”. They are the masters of war who go to great length and  meticulously fabricate hand-made weapons to crush the innocent. In the apocalyptic end times they will cover the earth for the battle of the end times (Gog and Magog), they come in such large numbers, like the sand of the sea( Rev. 20:8), and their numbers are so huge that it looks as if they cause a total eclipse, they “eclipse both the sun and moon”. The second group is alluded to by the words “the child’s balloon” representing the weakness, helplessness and open-mindedness of young children who nevertheless play an important spiritual part in universal ( end-time) battles like it says in Psalm 8:2 “Through the praise of children and infants you have established a stronghold against your enemies, to silence the foe and the avenger” . So “the hand-made blade “and “the child’s balloon”  two opposite phenomena , are two opposing apocalyptic entities and play an important role in causing a total eclipse of both the sun and moon. It is impossible to find out how the interrelationship between these two phenomena exactly works: ‘’to understand, you know too soon that there is no sense in trying” Ostensibly  minor events like a child’s balloon in the sky may cause a chain reaction,  in the end causing total eclipse of both the sun and moon. The effect “The hand-made blade“ and “the child’s balloon” have, resembles the so-called ‘butterfly effect’. The meteorologist Edward Lorenz studied computer simulations of weather patterns in 1961. Later on in an article Lorenz would use the metaphor of a butterfly in Brazil which by a flap of the wing would cause a tornado in Texas: the so-called ‘butterfly effect’. In chaotic systems the slightest change in the starting conditions makes the system unpredictable.
Verse 2.
The magic words “Pointed threats, they bluff with scorn” have turned out to be prophetic and could therefore just as easily have been written today (2014).These words take us into the sinister world of terrorism and the actions of terrorist groups. Nowadays it takes us to the  kind of terrorism to which the world has become familiar ever since 9/11. Just look at a terrorist movement such as IS and their militant videos and see how they spread their ideology in such a way that “they bluff with scorn”. They carry out their pointed threats with scorn and behead innocent people. They are so proud of it that they show these beheadings to the world with bluff and scorn, with no other intentions to spread worldwide fear. When Dylan wrote these words these words turned out to be prophetic but that does not mean that there were no “pointed threats” when Dylan first wrote this song. On the contrary. This song was written during the summer of 1964. In 1964 the US was still reeling from the blow caused by the assassination of John F. Kennedy in November 1963. 1964 was also the year when the USA began to step up its war efforts in Vietnam, in spite of mounting resistance in the US. History has shown that in order to justify a war, most of the time threats are exaggerated. In the eyes of  warmongers, the Masters of War, “threats” easily become “pointed threats” and your enemy’s “bluff” and “scorn” can easily become an excuse to declare a “justified” war.
The words “Suicide remarks are torn” can be understood as belonging to the words that follow: “from the fool’s gold mouthpiece”, in this way you get the line: “Suicide remarks are torn from the fool’s gold mouthpiece”. When in 1964 the poet wrote “Suicide remarks are torn from the fool’s gold mouthpiece”  it has appeared that these words were equally prescient as the words “Pointed threats, they bluff with scorn”. Six years later in 1970 a group called “The Mash”  would release a  hit single glorifying suicide called “Suicide is Painless”: “Suicide is painless, it brings on many changes, and I can take or leave it if I please”. But also in this century some people, in the name of some ideology or religion, are prepared to ‘sacrifice’ their lives and to commit suicide, to blow themselves up and expect to be glorified in heaven for that. Just think of today’s Jihadist Muslim suicide terrorists. Although this kind of sacrificial suicide in the name of religion or ideology has been of all times and ages, nevertheless, the allusion in this song seems to be that when you propagandize, when you are the “mouthpiece” of this kind of sacrificial suicide, tearing and absorbing, these “suicide remarks from the fool’s gold mouthpiece”, you are not only deceived but you will also become no less than the mouthpiece of a “fool”, you will be the spokesman of a fool. You are convinced that you will be rewarded in paradise because the mouthpiece seems to be of “gold” ,but it will appear that it is only fool’s gold, fool’s gold like  iron or copper pyrites, resembling gold in colour but in fact fake and in the end you will be disappointed and deceived  because you will find out that you have followed a “fool”. This “fool”  who promises you paradise but it will turn out to be a “fool’s paradise”. This fool is someone who promises you heaven but will lead you to hell. A “fool” is pictured in the Scriptures as a person who acts contrary to moral and religious wisdom, a wicked person, like it says in Psalm 14:1 “The fool says in his heart, there is no God”.
In this verse there is some great pun which results in really fantastic poetry. Great poetry, because it is not only possible to read: “Suicide remarks are torn from the fool’s gold mouthpiece” like we did and discussed above but one may also start reading at a later point in this line and then you may read: “From the fool’s gold mouthpiece the hollow horn plays wasted words”. If you follow the latter reading, the focus of attention shifts. The focus shifts from a figurative  meaning of “mouthpiece”, “mouthpiece” meaning “being a spokesman for” for a fool to a more literal meaning of the word “mouthpiece” meaning ‘the part of a musical or other instrument to which the mouth is applied in using it”. Here we are dealing with the “gold mouthpiece” of “the hollow horn”. Nowadays a horn is usually a brass instrument played in a brass-band but originally it was a wind instrument made of a horn of an ox or a ram, the so-called ram’s horn. In ancient times the horn was e.g. blown as a warning signal for public gatherings to or it was blown as a warning signal to launch an attack in a war (e.g. Joshua 6:5).
This “horn” here does not do what it is supposed to do and that is to warn, that is why it is said to be “hollow” which means that the sound of this horn is deceitful,  the sound of this horn wrong foots and misleads you, much in is the same way as the futile horn from the one-eyed undertaker from Dylan’s song  ‘Shelter from the Storm’. The hollow horn plays “wasted words”, words never meant to be spoken, empty words without any valuable result. However, the  ‘’the hollow horn plays wasted words”, the fool who blows this hollow horn does not give society any  wise or valuable information or warnings, on the contrary, this fool, like a pied piper, leads society to the brink of disaster, to self-destruction and suicide.
Though against his will, the  fool’s wasted words “prove” something else and that is that it is necessary to send out the warning “that he not busy being born is busy dying. This warning is taken to heart only by wise men, wise men will learn from the fool  and “prove” that the following warning represents a universally true and valuable lesson, the lesson “that he not busy being born is busy dying”. Funny that this quote “he not busy being born is busy dying” was once used by (the born again) former US President Jimmy Carter in his acceptance speech at the 1976 Democratic National Convention. At the time (in 1964) the thought behind the quote “he not busy being born is busy dying” may be the same as Dylan  once expressed in his song ‘Let me die in my footsteps’ written two years earlier in 1962: “There’s been rumours of war and wars that have been, the meaning of life has been lost in the wind. And some people thinking’ that the end is close by, ’Stead of learning to live they are learning to die, let me die in my footsteps, before I go down under the ground”.
In this quote “he not busy being born is busy dying” we may see the further awakening of a moral ground pattern, a pattern of a world view which would become more and more outspoken as Dylan’s artistic career progresses. In this worldview  humanity is divided into two camps and there is a constant moral battle going on between those two camps: “there’s a battle outside and it’s raging”. Now the  moral question Dylan raises again and again is: “Which side are you on?”. (Desolation Row 1965). Neutralism seems never to have been an option in Dylan’s worldview. It is true, Dylan has always rejected false human claims of authority over him, no matter whether these claims come from individuals or from  organisations, whether religious or not, and this is the reason  why he would later on in this song state “that it is not he or she or them or it, that you belong to”. No human being or  (religious)organisation owns him. But that does not mean that the quote: “There ain’t no neutral ground” ( from Dylan’s 1979 ‘Precious Angel’) represents a moral thesis which has to be confined to what is generally regarded as Dylan’s Christian phase. On the contrary,  in Dylan’s view each human being has to make a personal and moral decision as to which camp he or she wants to belong. There has always been a sharp dividing-line – a polarity - between those two camps in Dylan’s oeuvre. The one camp represents life and the other death, the one camp represents good and the other evil, the one camp represents right and the other wrong. Some examples at random which show this phenomenon: From “Most Likely You Go Your Way And I'll Go Mine” (1966): “I’m gonna let you pass. And I’ll go last, then time will tell just who fell, and who’s been left behind, when you go your way and I go mine”. Or from “Can’t Wait” (1997): “there are people all around, some on their way up, some on their way down”. Even in Dylan’s 2012 Rolling Stone interview this decision seems to shine through when Dylan says: “You have to change your heart if you want change,” and “No kind of life is fulfilling if your soul hasn’t been redeemed.”. So the radical message seems to be that only those who are  on the road that leads to life are “ busy being born” and if not, if you are on the road that leads to death,  you are “busy dying”. It is either one or the other road and this seems to be the lesson which wise men can draw from the fool’s gold mouthpiece. These words seem to be contradicted by the words “the more I die, the more I live” from 2012 Tempest’s “Pay in Blood” but within the context of “Pay in Blood” these words are not contradictory. For more details on this we refer to my analysis of 'Pay in Blood'' - Part 2.
Please comment on this article by pushing the button 'reacties' below and write your comment. Will be continued.........

 

 

 

Zijn de Tien Geboden nog steeds geldig?

images243EA97U.jpg


Zijn de Tien Geboden nog steeds geldig?

Het is bij internationale sportwedstrijden de gewoonte dat het nationale volkslied ten gehore wordt gebracht. Dat gebeurt ook bij wedstrijden van het Nederlands elftal. Het valt me op dat sommige spelers niet of nauwelijks meezingen. Ieder volk op aarde heeft een bepaalde identiteit mee gekregen van onze Schepper. Ieder volk heeft daarom ook een recht van bestaan. Iets van de eigen identiteit van een volk wordt in het volkslied tot uitdrukking gebracht. Dat is iets om trots op te zijn. Gepaste trots, dat wel, want het mag niet leiden tot verheerlijking of vergoddelijking van de staat, een soort van ultra nationalisme. Toch vind ik het een schande als vertegenwoordigers van ons land ons volkslied niet eens uit het hoofd kunnen meezingen, je doet je land daarmee oneer aan.
Maar hoe zit het nu met de waardering voor Gods universele Wet, de Tien Geboden? Het is opvallend dat de Tien geboden  ook bij niet christenen op een hele hoop sympathie kunnen rekenen. Dat bijv. niet stelen en niet doden goed is voor de maatschappij wordt door die maatschappij breed gedragen.
Maar hoe is het in de kerk gesteld met de sympathie voor de Tien Geboden? Als niet christenen al  zo positief spreken over de Tien Geboden en zoveel sympathie voor  de Tien geboden van God hebben, dan zou je mogen verwachten dat de kerk, het volk van God, die Tien Geboden liefdevol koestert en in zijn armen sluit.  Toch was en is dat lang niet overal het geval. Je had en je hebt in de christelijke traditie z.g. antinomianen. ‘Nomianen’ dat is afgeleid van het Griekse woord ‘nomos’. Dat woord ‘nomos’ betekent in het Nederlands ‘Wet’. Die antinomianen zijn dus tegen de Wet. Nu had je en heb je binnen dat antinomianisme heel veel verschillende stromingen en opvattingen. We beperken ons nu tot praktisch en leerstellig antinomianisme in deze tijd. Het praktisch antinomianisme gooit  de Tien geboden helemaal overboord en dat kan in de praktijk gemakkelijk leiden tot wetteloosheid en bandeloosheid.
Het leerstellig antinomianisme zegt dat met de komst van het Nieuwe Verbond onder Christus, de Tien geboden zijn afgeschaft. Waarom zegt men dat? Men zegt dat omdat de Tien Geboden (Ex. 20) een onderdeel zijn van het z.g. Sinaï Verbond dat God sloot met Israël op de Sinaï. Want, zo zegt men,  de Bijbel geeft in Hebreeën 8   duidelijk aan dat met komst van het Nieuwe Verbond het oude Sinaï Verbond wordt afgeschaft. Schaf je het Sinaï Verbond af, dan schaf je ook de Tien Geboden af want die zijn immers een onderdeel van dat Sinaï Verbond. Enkele citaten uit Hebreeën 8 die dit standpunt ondersteunen:  Hebreeën 8: 7: “ Zou het eerste verbond (Het ‘eerste’ verbond dat is het Sinaï Verbond CDG) zonder gebreken zijn geweest, dan zou er geen tweede voor in de plaats hebben hoeven komen”. Hebreeën 8:13: “Op het moment dat hij spreekt over een nieuw verbond heeft hij het eerste (Het ‘eerste’ dat is het Sinaï Verbond CDG) al als verouderd bestempeld. Welnu, wat verouderd is en versleten, is de teloorgang nabij”. Dit lijken hele sterke en overtuigende argumenten waar geen speld tussen te krijgen is en waaruit je geen andere conclusie kunt trekken dan dat met de afschaffing van het Sinaï Verbond ook de Tien Geboden zijn afgeschaft.
Maar als die Tien Geboden volgens deze antinomianen nu zijn afgeschaft onder het Nieuwe verbond, wat voor ‘wet’ komt daarvoor dan in de plaats? Volgens de praktische antinomianen komt daar helemaal geen wet voor in de plaats. Volgens de leerstellige antinomianen komt in de plaats van de Tien Geboden de ‘Wet van Christus’  en alleen die wet is nu nog geldig. Dat laatste klinkt in eerste instantie aannemelijk, toch zijn daar bedenkingen bij te plaatsen, maar daarover later meer.  Het klinkt hetzelfde als wanneer christenen zeggen: ‘Ik wil alleen Jezus volgen’. Als we dat horen dan zijn we daar uiteraard blij mee , mits het maar de echte Jezus is, zoals Hij gevolgd wil worden. Er ontstaan echter problemen wanneer men vervolgens zegt: ‘Jezus volgen betekent voor mij leven in de christelijke vrijheid. Waar de Geest van de Heer is, daar is immers vrijheid. En vrijheid betekent voor mij liefde. Voor mij niet meer die toornde en  donderende God van de Sinaï met zijn geboden, je zult dit niet en dat niet….maar de liefdevolle Jezus die mij accepteert zoals ik ben, mij nooit veroordeelt en mij vrij laat in mijn keuzes’. We horen  antinomiaaanse christenen vandaag zeggen: ‘richt je niet op de Wet van God (d.i. de Tien Geboden) want dat leidt alleen maar tot frustraties’. Het moge duidelijk zijn dat dit antinomianisme de deur wagenwijd openzet voor allerlei praktijken die, met een beroep op de vrijheid en liefde van Christus, in feite tegen de Tien Geboden  van God ingaan. Het lijkt alsof je Christus grote eer aan doet door  te verklaren dat je alleen Hem wilt volgen of dat alleen ‘de Wet van Christus’ nog geldig is. Maar je kunt Hem daardoor zo maar afzonderen van het Oude Verbond én van de God en Vader van dat oude Verbond. Je verbreekt  dan de eenheid tussen de twee verbonden, tussen het Oude en het Nieuwe Testament (of Verbond). Dat kan nooit de bedoeling van Jezus geweest zijn. Hoe Jezus dan wél met de Wet van God, de Tien Geboden is omgegaan vraagt om nadere verklaring maar die volgt later. Eerst willen we gaan kijken hoe de reformatorische c.q. gereformeerde traditie met deze kwestie is om gegaan.
De reformatorische c.q. gereformeerde traditie heeft nooit de conclusies van de zojuist genoemde vorm van antinomianisme voor haar rekening willen nemen. Integendeel zelfs. De reformatorische traditie  heeft altijd al een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de ceremoniële – ook wel genoemd ‘schaduwachtige’- eredienst van het Oude( Sinaï) Verbond én de morele en zedelijke wil en wet van God zoals die geconcentreerd is in de Tien Geboden. Van die ceremoniële c.q. schaduwachtige  eredienst van het oude Sinaï  Verbond heeft de reformatorische c.q. gereformeerde traditie altijd gesteld dat die door de komst van het Nieuwe Verbond onder Christus is afgeschaft. Maar de gereformeerde traditie heeft nooit willen weten van de afschaffing van de morele en zedelijke wil en wet van God zoals die geformuleerd is in het Oude Testament (wet en Profeten)  en geconcentreerd is in de Tien Geboden. De Tien geboden blijven geldig, ook onder het Nieuwe Verbond, sterker nog, de inhoud en strekking van de Tien Geboden worden door Jezus zelfs geïntensiveerd. Daarover straks meer.
De kerken uit de Reformatie belijden in Artikel 25 van de NGB dat alleen de ‘schaduwachtige’, ceremoniële, wetgeving van het Sinaï Verbond is afgeschaft, de waarheid en de inhoud daarentegen blijven ook in het Nieuwe Verbond onder Christus gehandhaafd. Onder het kopje “Christus, de vervulling van de wet” belijdt Artikel 25 het volgende: “Wij geloven dat de schaduwachtige eredienst van het oude verbond en de gebruiken die door de wet waren voorgeschreven, met de komst van Christus hebben afgedaan en dat zo aan al deze schaduwen een einde is gekomen. Daarom moeten de christenen die niet langer handhaven. Toch blijft voor ons de waarheid en de inhoud ervan in Christus Jezus, in wie zijn hun vervulling hebben. Wel maken wij nog gebruik van de getuigenissen uit de Wet en de Profeten, om ons in het Evangelie te bevestigen en ook om overeenkomstig Gods wil ons leven in alle eerbaarheid in te richten tot zijn eer”. Om te bewijzen dat de NGB hierin de Schrift naspreekt worden een aantal verwijs teksten gegeven. We noemen er één: Matt. 5:17: “Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten at te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen”. “Vervullen” is toch heel wat anders als “afschaffen”!.
Maar laten we een paar andere teksten noemen uit Hebreeën 8 die de onverbrekelijke eenheid en verbondenheid tussen het Oude (Sinaï) Verbond en het Nieuwe Verbond bewijzen, ook juist als het gaat om de geldigheid van de Tien Geboden. Die teksten komen uit dezelfde perikoop uit Hebreeën 8 die  antinomiaaanse christenen van vandaag gebruiken om aan te tonen dat het gehele Oude (Sinaï) Verbond is afgeschaft, inclusief de Tien Geboden. Het gaat om Hebreeën 8:10-12 en dan in het bijzonder om vers 10. We lezen daar: ”Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met het volk van Israël zal sluiten – spreekt de Heer: In hun verstand zal ik mijn wetten leggen en in hun hart zal ik ze neerschrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn.  Volksgenoten zullen elkaar niet meer hoeven te onderwijzen, men zal elkaar niet meer hoeven te zeggen: “Ken de Heer!”, want allen zullen mij kennen, van klein tot groot.  Ik zal hun wandaden vergeven en aan hun zonden zal ik niet meer denken.’ Nu zijn deze teksten uit Hebreeën 8 een aanhaling uit Jeremia 31:31-34. In het licht van Jeremia 31 zullen we deze teksten dan ook uit hebben te leggen. In Jeremia 31 staat dat ‘de Heer’ spreekt. In het Hebreeuws van de tekst uit Jeremia staat  de naam Jahwè. Jahwè, dat is de naam van de Heer zoals Hij zich aan Mozes openbaarde. Het is Jahwè  die zegt over het Nieuwe Verbond: ‘In hun verstand zal ik mijn wetten leggen en in hun hart zal ik ze neerschrijven”. Wat betekent dat “mijn wetten”?. “Mijn wetten” dat is niets anders dan de morele en zedelijke wil en Wet van God zoals Hij (Jahweh) die geopenbaard heeft in Wet en Profeten (Het Oude Testament) en die geconcentreerd zijn in de Tien Geboden. Díe wetten waarvan de Tien Geboden een concentratie zijn, worden in het Nieuwe Verbond dus niet afgeschaft maar worden nadrukkelijk in het Nieuwe Verbond opgenomen. Het Nieuwe Verbond   breekt in dit opzicht dus niet met het Oude (Sinaï) Verbond, maar bouwt er juist op voort.  Maar er verandert wel iets in het Nieuwe Verbond met die aloude wetten van God. Van dit Nieuwe Verbond wordt  gezegd: “In hun verstand zal ik mijn wetten leggen en in hun hart zal ik ze neerschrijven”. De vraag kan gesteld worden of dit in het Oude Sinaï Verbond ook al niet het geval was. In Deut. 10:16 lezen we de volgende oproep: “Besnijd daarom uw hart en wees niet langer halsstarrig”.   Deut. 6:5 zegt: “Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten”. Ook in het Oude Sinaï Verbond zocht God het hart van de mens, ook toen al ging het om liefde tot God en de naaste. Het lag dus niet aan het Oude Sinaï Verbond alsof dat Verbond niet goed zou zijn. Het lag aan de halsstarrigheid, de voortdurende ontrouw van het volk Israël. Gods Verbond, Zijn liefde en Zijn barmhartigheid, stuitte eeuwenlang op een muur van verzet en koppigheid. God bleef van Zijn kant trouw aan Zijn Verbond maar van de kant van Zijn volk Israël was het Oude Testament  één lange geschiedenis van hardnekkigheid en ontrouw waarbij geen enkel corrigerend en straffend middel dat God inzette baat bracht, zelfs de ballingschap niet.
God laat Zijn barmhartigheid echter niet tegenhouden. In Zijn onuitsprekelijke liefde gaat God gaat in het Nieuwe Verbond een ultieme poging doen om  Zijn plan te laten slagen, om Zijn ideaal waar te maken: “Dan zal ik hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn”. Hij gaat de belofte van het Oude Testament vervullen. Zijn geliefde Zoon Jezus Christus komt naar deze aarde en de Heilige Geest wordt uitgestort op allen, zodat allen Hem zullen kennen. We gaan leven onder de heerschappij van Jezus en van de Geest.  Prof. J van Bruggen (Romeinen –Christenen tussen stad en synagoge -, pagina 112) stelt het n.a.v. Romeinen 8:1-11 zo: ‘’Wat verandert er metterdaad wanneer een mens zich onder de heerschappij van Jezus stelt? De wet die God gaf was goed. Toch ontglipt de mens aan God en vervalt aan de dood omdat hij zwak is door zijn ‘vlees’ met de hartstochten en begeerten. De nieuwe Heer die God geeft is goed. Maar zal toch de geschiedenis zich niet herhalen? Is Jezus in ons méér dan de wet bij ons kon zijn? Om deze vraag te beantwoorden gaat Paulus schrijven over wat Jezus in de gelovigen is. Dit leidt tot een lang hoofdstuk over de Geest (Romeinen 8) van God die we ontvangen door Christus. Hij is zelf God. Hij is de glorie van God en de kracht van de allerhoogste. Deze Geest bezielde onder de wet steeds opnieuw de profeten en zieners, wanneer hij over hen kwam. Em deze Geest komt nu in de gelovigen wonen. Dit is een nieuwe situatie. God komt door zijn Geest binnen in de gelovige mens, die structureel gedesintegreerd is en die het slachtoffer wordt van het spagaat tussen zijn liefde voor God en de zwakheid van zijn vlees, zijn natuur. Deze nieuwe nabijheid van God in het innerlijk van de mens wordt de doorbraak naar het eeuwige leven (Rom. 8:1-11)”.In het Nieuwe Verbond bindt de Heilige Geest – die ook de Geest van Christus is – ons vast aan Christus, zodat we nu ook ‘in’ Christus gaan leven en we door Hem toegang krijgen tot het liefdevolle hart van de God en Vader van Christus. Van dezelfde God en Vader zoals Hij zich reeds in de Wet en de Profeten had geopenbaard. Hij in ons en wij in Hem. De aloude Wet van God zoals die geconcentreerd is in de Tien Geboden wordt in ons hart geschreven. Ons hart verandert daardoor. We willen nu van harte naar die wet gaan leven. Niet omdat het moet maar omdat we het nu ook willen. Die Wet is ons nu niet alleen in het hart geschreven, de Wet is ons ook op het lijf geschreven. De diepe realiteit van Hebreeën 8: 12 “Ik zal hun wandaden vergeven en aan hun zonden zal ik niet meer denken” wordt nu diep in het hart gevoeld en leidt tot een dankbaar leven voor Gods aangezicht, de Wet van God wordt  regel van dankbaarheid en richtsnoer voor ons dagelijks leven. Het Koninkrijk van God gaat open.
We schreven boven al dat de Tien geboden ook onder het Nieuwe Verbond van Christus geldig blijven, sterker nog, dat de inhoud en  de strekking van de Tien Geboden door Jezus worden geïntensiveerd. Die intensivering is mogelijk omdat in het Nieuwe Verbond  de liefde Gods in ons hart is uitgegoten (Rom. 5:5). Onder het Nieuwe Verbond is er door de Geest ruimte in ons hart gecreëerd die ons steeds meer en meer ervan doordringt dat de liefde tot God het grootste en eerste gebod is, en dat het tweede gebod daaraan gelijk is  de liefde tot de naaste en dat deze twee geboden de grondslag zijn van alles wat er in de Wet en de Profeten staat. (Mat. 22: 36-40, Deut. 6:5 en Lev.19:18). Alles in de Wet, in alle geboden van God, draait het om liefde tot God en de naaste. Daar ging het al om in het oude Sinaï Verbond en daar gaat het ook om in het Nieuwe Verbond, maar dan nog veel rijker en intenser. Want Hij die méér is dan Mozes, onze hoogste Profeet en Leerraar is verschenen: Jezus Christus. Hij gaat met goddelijk gezag de Wet van God intensiveren en uitbreiden (Deut. 18:15-19, verg. Hnd. 3:22-26) en naar Jezus moeten we dan ook luisteren. Jezus is de enige toegangspoort om te ontdekken dat het Gods liefdevolle Vaderhart is dat in de Wet en de Profeten tot ons spreekt en waarvan de Tien Woorden een concentratie zijn. Zijn morele en zedelijke wil en wet zoals die zijn geconcentreerd in de Tien Geboden getuigen van zijn brandende liefde voor Zijn volk. Jezus en de Vader zijn Eén.
Dus wie denkt dat ‘Jezus volgen’ een nieuwe weg of ‘wet’ is die los staat van de Tien Geboden – omdat deze zouden zijn afgeschaft - maakt echt een grote vergissing. Wie dat denkt rukt de eenheid van de twee verbonden uit elkaar op een punt waar ze niet van elkaar gescheiden mogen worden. Die Tien Geboden komen juist met versterkte kracht bij Jezus terug en eisen ook van ons een nieuwe gehoorzaamheid die veel verder gaat dan onder het Oude (Sinaï) Verbond. Dat mag Jezus ook van ons eisen omdat Hij heeft ons zoveel meer gegeven  heeft dan in het Oude Verbond. Ter illustratie een voorbeeld. In Matt. 5:27,28 lezen we: “Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Pleeg geen overspel.” En ik zeg zelfs: iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd”. “Pleeg geen overspel”, dat is het zevende gebod. Je dacht dat je niet schuldig bent door alleen maar begeerlijk te kijken naar de vrouw van een ander. Wie kijkt er nu als man niet graag naar een mooie vrouw? En een beetje flirten, wat geeft het? “Ik doe toch niets?”. Maar Jezus kijkt naar het hart en snijdt al die zelf gemaakte excuses en voorwendsels van ons hart radicaal de pas af. Hij ziet het vol seksuele begeerte kijken naar de vrouw van een ander als een daad van overspel. En Jezus gaat nog veel verder in het volgende vers: Als je oog je (op dit punt) op de verkeerde weg brengt, ruk het uit! Om het Koninkrijk van God binnen te gaan, moet je soms drastische maatregelen nemen (Mat. 5:29) die dwars tegen je eigen vlees ingaan. We begrijpen dan ook niets van die antinomiaaanse christenen van vandaag wanneer we ze horen zeggen: ‘richt je niet op de Wet van God (d.i. de Tien Geboden) want dat leidt alleen maar tot frustraties’. Want als de basis van waaruit Jezus spreekt: - “Pleeg geen overspel” het zevende gebod- al aanleiding geeft tot frustratie, hoeveel te meer frustratie wordt er dan niet door Jezus zelf opgewekt wanneer Hij dit zevende gebod  verder aanscherpt en intensiveert? Want Jezus kijkt veel dieper. Hij kijkt niet alleen naar de formele overtreding van het gebod maar  Hij kijkt ook naar de gesteldheid van het hart!. Wanneer Jezus je confronteert met de diepste betekenis van de Wet van God, neemt de pijn en de frustratie alleen maar toe. En dat is een door Hem gewenst effect. Jezus legt de diepste overleggingen van ons hart bloot en dat roept pijn en frustratie op, niet alleen maar bij het zevende gebod maar bij alle geboden. Want we zijn van naturen allemaal echtbrekers en moordenaars en afgodendienaars. De Wet van God is inderdaad kenbron van onze zonde (HC vraag en antw. 3).
Maar we hoeven niet te wanhopen, want Jezus laat ons niet in de steek, we hebben in Jezus een machtige Heelmeester. Jezus accepteert ieder mens zoals hij of zij is, maar Jezus laat ieder mens niet zoals hij of zij is. Door Zijn Geest gaat Hij de mens vernieuwen. Vraag en antwoord 115 van  de HC  blijven dan ook actueel: Vraag 115:”Waarom laat God ons de tien geboden dan zo scherp prediken, als toch niemand ze in dit leven volbrengen kan?”. Antwoord 115: “Ten eerste wil God, dat wij ons leven lang onze zondige aard steeds meer leren kennen, en daardoor nog meer begeren de vergeving van de zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Ten tweede, dat wij zonder ophouden ons inspannen, en God bidden om de genade van de Heilige Geest, om steeds meer naar het beeld van God vernieuwd te worden, totdat wij na dit leven het doel, namelijk de volmaaktheid bereiken”. In de uitleg van de Tien geboden zien we dat de Catechismus het aanvullende en intensiverende onderwijs van Jezus over de Tien geboden, zoals dat vooral in de Bergrede doorklinkt, volgt. Als we ons nu tot het zevende gebod beperken, (HC Zondag 41) dan zien we dat het niet alleen blijft bij het niet echtbreken, maar dat ook alle onreine daden, gebaren, woorden, gedachten en begeerten en alles wat de mens daartoe verleiden kan, wordt verboden.
Prof. J. van Bruggen (commentaar op Mattheüs pag. 134) heeft gelijk wanneer hij stelt: “In het diepste water van de wet zien we ons vuile gezicht het meest helder”. Confrontatie met de wet van God roept telkens pijn en verdriet bij ons op. Maar daar blijft het niet bij. Als we ons aan Jezus overgeven en ons door Hem laten genezen, daalt Zijn liefde en vrede in ons hart neer. Hij vernieuwt ons door Zijn Geest  en zorgt ervoor dat we steeds meer en meer uit dankbaarheid gaan doen wat Hij van ons vraagt (Mat. 5:19 en 7:21-23) totdat we straks na dit leven de volmaaktheid bereiken. We groeien in geloof en liefde en ontdekken steeds meer en meer dat het Koninkrijk van God bestaat uit gerechtigheid en vrede en vreugde door de Heilige Geest (Rom. 14:17).Er voltrekt zich dan het wonder dat we juist datgene wat voor onze oude mens zo pijnlijk is, vanuit onze nieuwe mens gaan liefhebben: Zijn wet. We gaan die Wet bejubelen want ook in de Tien geboden draait het, zoals al gezegd, om liefde. Dat blijkt ook in het Johannes evangelie. In het Johannes evangelie worden door Jezus de Tien geboden niet zo expliciet uitgelegd en toegepast als bijv. in het Mattheüs evangelie.  Toch zijn de Tien Geboden waarin Gods liefde brandt ook in het Johannes evangelie heel sterk aanwezig. De ogen zijn ons hiervoor geopend door een prachtige preek van Ds. Hempenius over het tweede gebod die we onlangs hoorden. De passage uit het tweede gebod: “en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden” resoneert tot 3x toe in Johannes 14: 15-24. God liefhebben is je houden aan Zijn geboden. De geboden van Christus zijn dezelfde als de geboden van de Vader zoals die door klinken in de Tien Geboden. God lief hebben betekent Zijn geboden onderhouden: “Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken” (Joh. 14:20,21).Door de Zoon wordt de grootheid van de Vader zichtbaar (Joh 14:13). Dat is dezelfde Vader die zich in het Oude Testament (Verbond) heeft geopenbaard. De Zoon is dus nooit te scheiden van die Vader. Hier blijkt de diepe eenheid tussen het Oude en Nieuwe verbond (Testament). De liefde van God de Vader zoals die straalt in de Tien geboden is dezelfde liefde zoals die straalt in de Zoon wanneer we ons aan Zijn geboden houden.
Het is waar, Jezus trekt de lijn van de Tien Geboden verder door. We zijn het dan ook eens met Prof. J. van Bruggen (Mattheüs – het evangelie voor Israël – pag. 135) die stelt dat “ In zoverre de lijn verder loopt, kan worden gesproken van een ‘nieuwe wet’. In zoverre de lijn dóórloopt kan worden gesproken van een ‘verdiepende wets-uitleg”. Op deze wijze blijft de eenheid en de continuïteit tussen de verbonden bewaard en wordt tegelijk recht gedaan aan het meerdere van het Nieuwe Verbond.  Antinomiaaanse christenen beweren dat de Tien Geboden zijn afgeschaft. Met die stelling drijven ze een wig tussen gelovigen in het Oude en het Nieuwe Testament. De Zoon die zich geopenbaard heeft in het Nieuwe Testament (Verbond) is Eén met de Vader die Zich geopenbaard heeft in het Oude Testament (Verbond). Door Christus kan ik nu de link leggen naar het liefdevolle Vaderhart waarvan de Wet en de Profeten zo vol zijn. En dan wordt mij de mond geopend om samen met al de heiligen uit het Oude Verbond uit dankbaarheid een jubeltoon aan te heffen over de Wet van God en te gaan meezingen en mee jubelen: “Welzalig wie ’s HEEREN wet zijn grote vreugde acht, haar dankbaar overdenkt bij dag en nacht”(Psalm 1). Het wordt voor antinomiaanse christenen lastig om zulke Psalmen als Psalm 1- en Psalm 119 ( Psalm 119, één grote lange lof Psalm over de Wet van God) vandaag mee te kunnen zingen. Het Psalmboek dreigt dan zomaar een vergeten boek te worden, een gedenkwaardig boek dat wél, maar geen boek om daar vandaag uit te leven en uit te zingen.
We zien in gedachte de geloofsgetuigen uit het Oude Verbond in Hebreeën 11 op de (hemelse) tribune zitten. De strijd ligt nu achter hen. Tijdens hun leven hebben ze er reikhalzend naar uit gekeken en toch gold voor hen: “Wat hun beloofd was zagen ze geen werkelijkheid worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet” (Hebr. 11:13). De gelovigen van het Nieuwe Verbond hebben het wél werkelijkheid zien worden. Christus en de Heilige Geest zijn gekomen. De volheid van de tijd is aangebroken. Zij mogen daarvan zingen zoals staat in Efeziërs 5:19: “zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer”. De Psalmen worden aangevuld met  nieuwe geestelijke (opwekkings) liederen en gezangen die de Geest ingeeft en die getuigen van Gods grote werken in Christus Jezus en die met verlangen uitzien naar de grote dag van de wederkomst. Zo gaan we uiteindelijk allemaal – de gelovigen uit het Oude Verbond samen met de gelovigen uit het Nieuwe Verbond  - dezelfde Psalmen, gezangen, geestelijke liederen,  en opwekkingsliederen zingen. De gelovigen van het Oude Testament zingen vanuit hun hemelse positie  (de kerk boven) alvast met ons mee. Straks zal het zijn het ene volk van God, Oud en Nieuw verenigd  zingen voor de troon van God. Dan zal Gods ideaal  ten volle werkelijkheid worden: “Dan zal ik hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn” (Hebr. 8:10).
De Heidelbergse Catechismus plaatst de behandeling van de Tien Geboden onder het hoofdstuk van de dankbaarheid. Er zijn vandaag nogal wat christenen die moeite hebben met de ogenschijnlijk ijzeren sequentie van de trits: ellende, verlossing, dankbaarheid, die de Catechismus volgt. Maar wie begrepen heeft dat het óók in de Tien Geboden om niets anders gaat dan om liefde, liefde tot God en de naaste, en dan altijd vanuit de grondgedachte dat Hij ons eerst heeft lief gehad, (1 Joh. 4:10), die gaat overvloeien van dankbaarheid voor zoveel betoonde liefde. Christus is .a.h.w. het middelpunt en het draaipunt van de Wet. Eerst doet de Wet de zonde (ellende) kennen. Ook dat is liefde. Die functie van de wet blijft noodzakelijk tot aan de jongste dag. Vervolgens is daar de verlossing van de zonde (ellende) door Christus. Zijn pleitbezorging in het hemels heiligdom blijft ook doorgaan tot de jongste dag. Tenslotte is daar weer de Wet, maar nu niet als aanklager of als prestatie model maar als regel van dankbaarheid voor zoveel betoonde liefde. Zo begint en eindigt de Wet van God in liefde en gaat het Koninkrijk van God open.
De Tien Geboden zijn niet alleen regel van dankbaarheid maar ook richtsnoer voor ons dagelijks leven. In de diverse bedelingen is het gezaghebbend spreken en handelen van God voor ons normerend en richtinggevend. We hebben er oog voor dat het spreken van God in elke bedeling de specifieke, gedateerde kenmerken van die bedeling in zich draagt. Dus gedateerd, alleen als het gaat om de toelichting, toepassing, en motivatie van de geboden, de cultuur gerelateerde kenmerken, niet als het om de inhoud van de geboden zelf gaat. We zijn daarom ook niet tegen een nieuwtestamentische weergave van de Tien Geboden. Integendeel. Daar is nog veel meer over te zeggen, maar dit artikel is al veel te lang. We besluiten met een citaat van Prof. K. Schilder waarmee we nog een laatste keer ons punt willen maken: K. Schilder zegt in het eerste deel van zijn Catechismus verklaring op pagina 99: ‘En aangezien nu deze wereld slechts in het raam der wet kon leven en bewegen, daarom heeft God die wet geen ogenblik voor afschaffing in aanmerking laten komen. Wetsbedelingen kunnen komen en gaan (blz. 65v.) en verouderd verklaard worden. Maar de wet niet. Want zij is constitutie, grondwet”.   
Wilt U reageren? Klik onderstaand op ‘reacties’ en reageer!

      

 

[1]      «      3   |   4   |   5   |   6   |   7      »      [16]